Věnuji se především programům série Duchovní dědictví v rámci organizace KAM, z. s. Jedná se o oblast témat, ve kterých nám generace před námi zanechaly své morální, etické a duchovní hodnoty.

Bližší popis programů najdete na webu duchovnidedictvi.cz.

Mám cca 20letou zkušenost s prací s mládeží v neziskové sféře. Absolvovala jsem několik kurzů pro lektory a mentory lektorů. Díky programům Duchovního dědictví si mohou mladí lidé uvědomit a utřídit základní životní hodnoty člověka, jako je úcta, láska, odpuštění, pravda, svoboda.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Duchovní dědictví

Bible a člověk 21. století

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky Biblí v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. Na závěr si mohou žáci prohlédnout různá vydání, včetně výtisku pro nevidomé…

Hus, jak ho neznáte

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.

Tajemství husích stop

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy, které si žáci na závěr také vyrobí.

Hus, jak ho neznáte (program pro střední školy)

Studenti porovnávají své představy o osobnosti Jana Husa se skutečností zjištěnou z dobových pramenů. Hlavním učebním materiálem je PPT prezentace doplněná komiksem, videoklipem a pracovním listem. V pracovním listu vybírají pro sedm modelových životních situací mladých lidí ty hodnoty z Husových dvanácti hodnot, na které se mohou postavit a situace tak zvládnout. Studenti volí "Miss Hodnotu" třídy i pracují ve skupinách s připravenými otázkami. Interaktivní program je připraven na dvě vyučovací hodiny. Autorem programu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D., Ing. Eliška Krmelová a David Loula. Program je dostupný z Metodického portálu RVP.CZ http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10463

Vánoční příběh a jeho poselství

Děti jsou formou dialogu a jednoduché dramatizace uvedeny do vyprávění biblického příběhu o narození Ježíše z Nazareta, do kterého se zapojí vytvářením vlastní hvězdy nad Betlémem. Jedním z cílů programu je uvědomit si souvislost příběhu se současností a upevnit vzájemné vztahy dětí ve třídě. Osnova hodiny: 1. Představení 2. Odkrývání tajemství 3. Příběh narození Ježíše z Nazareta 4. Vytváření obrazu hvězdy 5. Závěr

Proč máme být k sobě navzájem hodní?

Děti po úvodní motivaci tvoří pomocí brainstormingu soubor hesel, která se pro ně spojují s Vánoci, všímají si jejich různorodosti i protikladnosti. Pomocí řízené diskuze rozlišují, která z těchto hesel se týkají komerce, lidové a křesťanské tradice. Za pomoci pracovního listu si děti pojmenovávají, co je pro ně osobně o Vánocích nejdůležitější, co vyvolává atmosféru „Vánoc“, a prostřednictvím obrázku zachycujícího vánoční událost a krátkého výkladu si mají uvědomit souvislost křesťanské podstaty Vánoc s touhou po pokoji a štěstí, která je vlastní každému člověku. Osnova hodiny: 1. Představení sebe a třídy 2. Asociace na slovo Vánoce 3. Co je pro mě o Vánocích nejdůležitější? 4. Rozlišení komerce, lidové tradice a křesťanské tradice 5. Co je pro křesťany o Vánocích nejdůležitější 6. Moje „vánoce“ 7. Závěr

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Velikonoční příběh a jeho poselství

Program je součástí série Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada. Cíle: • žáci se mají metodou vyprávění s interaktivními prvky seznámit s dějem biblického příběhu o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta • žáci mají na příkladu vycházejícího a zapadajícího slunce uslyšet o křesťanském poselství Velikonoc Vazby na kompetence: Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví Vazba na oblast: • člověk a jeho svět • umění a kultura Vazba na průřezová témata: • osobnostní a sociální výchova Osnova hodiny: • 1. Na jaře se příroda probouzí • 2. Kde je světlo slunce, tam je život • 3. Je to, jako když zajde slunce • 4. Velikonoční příběh • 5. Neboj se, slunce zase vyjde

Je něco silnějšího než smrt?

Program je součástí série Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada. Cíle: • žáci si mají uvědomit vlastní životní situace, ve kterých se setkávají s násilím a bezmocí, a spojit si je s podstatou Velikonoc Vazby na kompetence: Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví Vazba na oblast: • člověk a jeho svět • umění a kultura Vazba na průřezová témata: • osobnostní a sociální výchova

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

Vánoční příběh a jeho poselství

Cíle: • žáci se mají seznámit s biblickým příběhem narození Ježíše z Nazareta a jeho poselstvím • žáci si mají uvědomit jeho aktuálnost i v dnešní době a na jeho základě upevnit vztahy mezi sebou Vazby na kompetence: Osnova hodiny: • 1. Představení • 2. Odkrývání tajemství • 3. Příběh narození Ježíše z Nazareta • 4. Vytváření obrazu hvězdy • 5. Závěr Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví

Interaktivní program Projekt proměny (PROPRO)

Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského - o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty. Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek

Seznam hodnocení v tématické skupině Duchovní dědictví

 • Spousta nových informací: o čem Bible je – tématika, kdo Bibli psal, jak dlouho a další. Program perfektně připraven, připraveny úkoly, zejména práce s textem.
 • Program je pojat interaktivně. Velmi pozitivní jsou hodnoty Husova života, propojeno s hodnotami moderního člověka. Zejména hodnota pravdy v Husově životě. Program velmi kvalitní. Střídání činností – výklad lektora, skupinové práce, obhajování svých názorů, prezentace, videoklip, význam Husa pro současnost.
 • Program je pojat interaktivně. Velmi pozitivní jsou hodnoty Husova života, propojeno s hodnotami moderního člověka. Zejména hodnota pravdy v Husově životě. Program velmi kvalitní. Střídání činností – výklad lektora, skupinové práce, obhajování svých názorů, prezentace, videoklip, význam Husa pro současnost.
 • Líbila se mi aplikace Husových názorů na současné problémy, lidské vlastnosti obecně, reakce na dotazy.
 • Program se mi líbil: osobnost přednášejícího; náplň - měl spád, žáky zaujal; nové informace. Doporučila bych delší práci s Biblí - bylo málo času. Žáci by vydrželi u tématu déle.
 • Přínos: části Bible, ovlivnění chování dnešních žáků Příběhy z Bible - spojitost s dneškem. Projekce, názornost. Kuriozity o Bibli, rekordy.
 • Zajímavý výklad Bible, nenásilnou formou a její aplikace na současnost. Studentky byly zaujaty programem, spolupracovaly.
 • Program nutí k zamyšlení, prezentaci vlastního názoru. Umožňuje dát najevo kladný i záporný postoj. Seznamuje s obsahem Bible v souvislostech dnešního života. Lektorka hovoří srozumitelně, pracuje interaktivně. Program využívá i kolektivní metody práce.
 • Moderní pojetí, nebylo to zdlouhavé, podstatné věci. Líbilo se mi všechno, bylo to zajímavé.
 • Čekala jsem, že to bude nuda, ale nakonec se mi to líbilo. Myslím, že bylo řečeno vše, co mě zajímalo.
 • Dozvěděla jsem se zase něco nového. Líbilo se mi, že nikdo nikomu nevnucoval víru.
 • Po programu vím o Husovi 3x více (minimálně), než před programem. Kdy bude další?
 • Program byl velmi poučný, poutavý. Pro žáky srozumitelný. Lektorka dokázala děti zaujmout, vyprávění bylo přizpůsobeno dětem. Bylo využito mnoho pomůcek.
 • Program byl pro děti zajímavý a poutavý. Vánoční příběh o narození Ježíše byl srozumitelný, přizpůsobený dětem. Prožitkové učení upevnilo vztahy mezi dětmi ve třídě. Lektorka měla příjemné vystupování, používala mnoho jednoduchých pomůcek, které se dětem líbily.
 • Netypické a zajímavě zpracované vyprávění o narození Ježíška v kruhu s figurkami (loutkami) - dramatizace, skládání hvězdy. Pěkné, pro děti zajímavé seznámení s poselstvím Vánoc.
 • Lektorka má velmi kultivovaný projev, vyprávění bylo pro děti přitažlivé, zajímavé, podané srozumitelnou formou. Beseda byla obohacena praktickými činnostmi.
 • Žáci se seznámí s biblickým příběhem narození Ježíše a jeho poselstvím. Upevní své znalosti. Uvědomí si aktuálnost vánočních svátků jako svátků pěkných rodinných vztahů, ohleduplného chování k lidem. Beseda byla moc hezká, pro děti zajímavá a poučná. Paní lektorka moc zajímavě vypráví vánoční příběh.
 • Pro žáky 2. ročníku ZŠ byl příběh podáván přiměřeným a srozumitelným způsobem. Zapojení dětí do příběhu. Prezentace jednoduchým, nenásilným způsobem. Hodnotím pozitivně, že program byl pro děti také činností. Pěkný úvod a závěr. Návaznost aktivit probíhala postupně a působila celistvě. Možná by bylo možné pracovat s více postavami (v Betlémě).
 • Velmi pěkný program. Děti se hned zapojily do programu a pracovaly dle pokynů lektorky. Paní lektorka příjemná, milá a komunikativní.
 • Dozvěděla jsem se dost věcí. Líbila se mi komunikace a zapojení žáků.
 • Dozvěděl jsem se hodně nových věcí. Doporučuju.
 • Zaujaly mě motivační aktivity a práce se skupinou a materiály. Program je kvalitní, oceňuji, že jste jednotlivé události rozebírala z mnoha aspektů. Děkuji za zajímavý program, který žáky (8. tř.) zaujal a snad získali alespoň základní informace, které využijí v následném projektu ke 100. výročí vzniku republiky.
 • Program byl pro žáky (8. tř.) zajímavý, poučný, výborná motivace, práce ve skupinách žáky baví, jsou aktivní. Kvalitní program, žáci získali zajímavou formou spoustu vědomostí. Lektorka vhodnou formou motivovala žáky. Zajímavé materiály.
 • Pěkná interakce s žáky, pozitivně hodnotím snahu zapojit všechny žáky. Nenásilné připomenutí českých hodnot, tradic a historie.
 • Program je dobře sestavený. V žácích určitě probudil pocit češství.
 • Zapojení žáků ke spolupráci, rozšíření vědomostí. Příjemná atmosféra, nápaditost aktivit v hodině, hezká komunikace s žáky.
 • Program byl skvěle připravený, děti to bavilo, byly zapojeny do aktivit ve skupinkách. Více si tak zapamatují.
 • - Nejvíce mě zaujalo, že bychom měli říkat pravdu a nelhat. - Od teď mě začal bavit dějepis. Nevěděla jsem, jak je to zajímavé. - Naučila jsem se něco nového. Bylo to super. - Od teď jsem hrdý na ČR, a zaujala mě historie. - Na svou vlast jsem teď hrdá o hodně více než předtím. Tato beseda mě bavila. Dozvěděla jsem se i spoustu nových věci. - Došlo mi, že kdyby v historii nebyli takoví lidé, jací byli, nebyla by ČR taková, jaká je teď. (reakce na osobnosti: Cyril a Metoděj, Hus, Komenský, Masaryk..) - Je super být Čechem. Uvědomil jsem si, že všechno, co se kdysi stalo, mělo smysl a cenu. Líbilo se mi to. - Zjistila jsem hodě věcí o Česku a jsem za to ráda. - Bylo to super! Uvědomila jsem si spoustu věcí, bez kterých by se ČR neobešla. - Jsem hrdá na kulturu, významné osobnosti a na to, že jsem Češka. Beseda se mi moc líbila. - Dozvěděla jsem se něco o našich významných osobnostech, důležitých znacích a celkově o tom, co naši zemi spojuje. Beseda mě bavila a líbila se mi! - Co mě zaujalo - naše osobnosti. Po dvou hodinách besedy jsem hrdá na naši zemi. - Jsem hrdá na významné osobnosti, českou kulturu a přírodu. Jsem ráda, že jsem Češka.
 • - Uvědomil jsem si, že Česko není tak špatný národ. Líbilo se mi to!!! - Program je dobře uspořádaný a dle mého je všechno přínosem. - Uvědomil jsem si, na co my Češi můžeme být hrdí. Kolik tady toho máme. A co bychom vlastně byli bez lidí, co za nás bojovali... - Jsem hrdá na to, že jako národ jsme jedineční. - Zaujaly mě kořeny. - Vím více o své zemi. Děkuji! - Odnáším si to, že bych neměl odsuzovat svou zem a její chyby, ale měl bych ukazovat na to dobré.
 • - nové zajímavosti - bavila mě ta spolupráce - silné pro mě bylo, jak jsme mluvili o pravdě a lži - můj silný zážitek byla aktivita s lepící páskou - naučila jsem se, že mám být k ostatním tolerantní - uvědomil jsem si, že je dobré jít za svým snem, žít pravdou a v něco věřit - uvědomil jsem si, že nemám lhát - jsem hrdý na svou vlast
 • Velmi zajímavé formy práce, od diskuse přes skupinové úkoly. Projekt veden poutavě, hodně využitá společná interaktivní činnost žáků, zpracovávali úkoly ve skupinkách, zábavnou formou si utříbili informace, které mají v povědomí.
 • Velmi kladně hodnotím strukturu programu, práci s prožitkem "představ si...", rozvíjení národní hrdosti - na co můžeme být pyšní. Je vhodné zjistit dopředu, kolik žáků je integrovaných a v případě ADHD žáků bez asistenta zvážit jejich účast na besedě. Domluvit se s dohlížejícím vyuč. předem - na kolik může vstupovat do besedy, změny ve skupině apod.
 • - Zjistili jsme mnoho věcí, na které my Češi můžeme být pyšní. Beseda nám pomohla uvědomit si, kým jsme a kým jsme byli. - Více jsme si uvědomila, že nemám lhát, že mám stát za pravdou, že všichni mají právo na svůj vlastní názor... - Líbila se mi spolupráce. - Bylo to super. Nejvíce se mi líbila práce ve skupinkách a přiřazovačky. - Moc se mi to tady líbilo a jsem ráda, že jste nás tak hezky zabavila. Jsem určitě hrdá, že jsem Češka. - Nejvíce se mi líbilo povídání. - Dnešní beseda se mi líbila. Česká republika je super. - Zjistila jsem toho hodně o Janu Husovi, Janu Amosi Komenském. A poznala jsem novou paní, která nám toho hodně řekla. :)
 • Uvědomila jsem si, jak je pro nás důležitá historie - kořeny celé země, připomněli jsme si významné osobnosti z naší minulosti. Program byl velmi příjemný, poučný, vedený zábavnou formou. Studenti se museli zapojovat do programu, vedli si dobře. Je to velice přínosný program pro dnešní mladou generaci, která se jinak o historii moc nezajímá.
 • Program se mi moc líbil, byl interaktivní, žáky bavil. Možná už jim nebude jedno, zda jsou Češi nebo ne. :)
 • Pro děti je velmi důležité mluvit o těchto tématech i s jinými osobami, než jsou učitelé. Líbil se mi přístup i vedení žáků v programu.
 • Skvělé připomenutí, proč bychom měli být hrdými Čechy. Líbila se mi komplexnost programu a uvedení "starých" kořenů do současnosti. Děkujeme za skvělý nápad.
 • Naše země je zajímavější, než jsem si myslela. Líbila se mi pestrost programu. Tento program mě zaujal tím, že jsem se toho hodně nového a zajímavého dozvěděla. Dodalo mi to odvahu a důvod říct, že se za svoji rodnou zem nestydím, že na ni můžu být pyšná, a říct, že jsem Češka a jsem za to ráda. (ve třídě, kde až na jednoho kluka bylo na začátku všem ostatním jedno, jestli jsou hrdí na to, že jsou Češi) Líbila se mi interakce, způsob podání. Zaujalo mě, jak je celý program "vyrobený". Je moc hezky zpracovaný. Odnáším si to, že "Pravda vítězí" a že zákony jsou potřeba. Paní lektorka nám řekla a ukázala nám, jak to bylo s naší republikou a že už jsme tady 100 let (jako samostatný stát).. a že to nekončí. Uvědomila jsem si, že i kdyby se stalo něco hrozného, nevzdám se a budu za ČR bojovat. Bylo to hodně zajímavé, klidně bych si to zopakovala za rok znova. Mám z toho hodně dobrý pocit. Odnáším si to, že budu nadále mít ráda svoji zemi, ať se stane cokoliv. :) + Před pravdou nikdy neutíkej!
 • - Tenhle program mi přiblížil osobu a charakteristiku Jana Husa. Líbilo se mi všechno. Program zábavný, poučný. - Zapamatoval jsem si a dozvěděl jsem se víc než ve škole. - Dozvěděl jsem se více o Janu Husovi, jeho životě. Líbilo se mi všechno, hlavně přístup paní Miriam. - Bylo to zajímavé, nic bych neměnil.
 • Rozšíření vědomostí o Bibli. Vše velmi dobré, vysoká výpovědní hodnota, oslovení mladé generace, zamýšlení nad hodnotami života.
 • - Dozvěděla jsem se plno informací. Dá se o tom povídat zábavným způsobem. Líbilo se mi všechno, celou Bibli bych si chtěla přečíst. - Dozvěděla jsem se o kladném projevu Bible a víry. Odnáším si přesvědčení, že si chci přečíst Bibli. Kvalita programu byla výborná, nemám co vytknout. - Bylo tam dost příběhů. Moc se mi to líbilo, bylo to moc poučné. - Dozvěděl jsem se, že Bible je tvořena z 66 knih. Bylo to úžasné. - Dozvěděla jsem se, co je vlastně Bible, že ji psalo 40 autorů, 1600 let byla psána... Všechno se mi líbilo. - Uvědomil jsem si, že je to více knih, ne jen jedna, jsou tam příběhy, nejen ponaučení. Bylo to výborné. - Bylo to fajn, zajímavé a dozvěděla jsem se spoustu nových věcí. Bible je velmi zvláštní a krásná kniha. - Dozvěděl jsem se, že Bible dává rady všem věřícím i nevěřícím. Líbilo se mi všechno, nenudil jsem se.
 • Obsah, srozumitelnost, vystupování i komunikace s dětmi byla na velmi vysoké úrovni.
 • Bible může být i zábavná, program byl super, skvělá komunikace. // Líbilo se mi, že to bylo hezky vysvětleno a nebylo to náročné na pochopení. // Bible je velmi zajímavá, líbily se mi ty příběhy z Bible. // Nic bych neměnila, program se mi líbil celý. // Bylo to super, těším se na příště. // Líbil se mi osobitý styl přednášení. // Skvělá hodina i lektor. // Přístup byl vynikající. // Líbila se mi komunikace, bylo to krátké.