Vystudoval jsem sociální pedagogiku na FF UK v Praze.
Jako lektor primární prevence pracuji od roku 1995. Svými přednáškami jsem oslovil více než sto tisíc žáků a studentů.
Od roku 2012 pracuji též jako externí lektor Národního centra bezpečnějšího internetu (Saferinternet.cz). Od roku 2017 též jako lektor Křesťanské akademie mladých (KAM, z.s.)

Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj

Lekce v tématické skupině Různé

Sex, AIDS, vztahy

I. Úvod – představení nebezpečí nákazy virem HIV II. Popis viru HIV a nemoci AIDS III. Možné způsoby nakažení virem HIV a prevence IV. Inkubační doba a následky nemoci AIDS V. Vztahy a rozdíly mezi mužem a ženou VI. Motivace k nerizikovému chování

Sekty a jejich nebezpečí

Téma se zamýšlí nad svobodou náboženského vyznání (Listina základních práv a svobod), vlivem víry a náboženství v životě člověka a společnosti. Seznamuje s pěti základními náboženstvími světa - skupinová práce, s charakteristickými znaky sekt, vede k uvědomění si nebezpečí náboženských sekt. Možnost promítnutí videa o demografii Islámu a jiné. V dnešní době se množí případy nejen tradičních, ale i nových sekt. Tato přednáška má za úkol ukázat na jejich nebezpečí, manipulativní techniky těch, kteří sekty vedou, a dopad na ty, kteří se dostali do jejich spárů. I. Co sekty jsou a co sekty nejsou II. Zhoubný vliv a nebezpečné praktiky sekt III. Přehled hlavních sekt, se kterými se můžeme setkat III. Tragické případy zneužití sektami IV. Porovnání sekt s křesťanstvím V. Jak se můžeme chránit a bránit

Přátelství, láska a sex

Odborným garantem přednášky je Prof. J. Křivohlavý, CSc. I. Tři rozměry života II. Desatero přátelství a lásky III. Vývoj naší intimity IV. Pět kroků k vytvoření pevného vztahu V. Rozdíl vnímání sexuality mezi mužem a ženou VI. Co znamená skutečná láska a motivace být sám sebou

Kyberšikana - nebezpečí v kyberprostoru

Na našich školách se objevuje nový problém, kterým je kyberšikana. Přednáška má za úkol představit nebezpečí internetu, poukázat na jednotlivé praktiky v kyberprostoru, co hrozí a jak se bránit. Přednáška je určena pro druhý stupeň základních škol a 1. až 4. ročník středních škol. Krom fenoménu kyberšikany se zaměřuje též na grooming, sexting, sociální sítě, bezpečného užívání mobilních technologií atd.

Vztahy v kolektivu a prevence šikany

Zahrnuje z části tyto programy: - Vztahy v kolektivu a prevence šikanování, KPPP - Bolest - nemoc jménem šikana, ACET ČR

Facebook a jeho pravá tvář

program ukazuje Facebook a jeho pravou tvář - jeho nebezpečí, cíl... apod.

Reprodukční zdraví a metody antikoncepce

Reprodukční zdraví v kontextu partnerských vztahů. Kdy je dobré zahájit sexuální život? Jak funguje reprodukční proces u člověka? Všechny metody antikoncepce, jejich mechanismus účinku, klady a zápory té které metody, Pearl index. Jakou metodu zvolit? Kdo z partnerů je za antikoncepci zodpovědný?

Co dělají naše děti, když jsou on-line

Program je určen pedagogům a rodičům. Seznámení s riziky na internetu a v kyberprostoru. Co je grooming, sexting, kyberšikana, netholismus? Jak fungují sociální sítě a kde jsou jejich skrytá rizika? Co hrozí dětem při používání mobilních telefonů? Doporučení pro pedagogy a rodiče.

Jak přežít dospívání

Program je zaměřen na Syndrom rizikového chování v dospívání (SRCH-D). Nejprve je definováno dospívání dle vývojové psychologie , jeho výzvy a rizika, základní sociální potřeby. Dále jsou rozvíjeny všechny tři oblasti SRCH-D: 1) Abusus návykových látek, 2) Negativní jevy v oblasti psychosociální (zde je důraz na projevy šikany), 3) Rizikové chování v oblasti reprodukčního zdraví

Závislost

Obecné principy závislostního chování, třídění závislostí. Kapitoly o alkoholu, tabáku, marihuaně, dalších nelegálních drogách. Speciální část týkající se závislosti na virtuálních drogách (netholismus) – počítačové hry, sociální sítě. Diagnostika, možnosti řešení, předcházení závislosti.

Tabák jako legální droga

Obecný popis závislostí. Rizika kouření - finanční a zdravotní stránka. Pasivní kouření. Jak přestat a jak nezačít kouřit.

Nemoc jménem šikana

Co je a co není šikana? Jaké jsou znaky šikany? Jak to nejčastěji probíhá? Jaké jsou druhy šikany. A hlavně - co s tím. Přednáška s praktickými radami, kazuistuikou.

Fake news

Dezinformace šířící se po internetu, informace a články, které záměrně upravují skutečnosti a smyšlené texty vydávají za fakta, druh žurnalistiky založený na úmyslné dezinformaci nebo falešných zprávách šířících se prostřednictvím tradičního tisku, ve vysílání sdělovacích prostředků nebo prostřednictvím internetu na bázi sociálních médií. Fake news jsou psány a publikovány s úmyslem zmást čtenáře za účelem získání finančních či politických výhod, často na základě senzacechtivých, zveličených nebo zjevně nepravdivých titulků, které upoutají pozornost. Jak je poznat, obrana.

Netolismus - nová závislost

Nový typ závislostního chování, závislost na tzv. virtuálních drogách, tedy internetu, mobilu, sociálních sítích, hrách atd. Základní principy vzniku závislostí, znaky závislostí. Netolismus jako fenomén – znaky netolismus, možnosti řešení. Speciální kapitola je věnována internetové pornografii jako jednomu z typů závislosti na internetu, její škodlivosti a vlivu na sexuální a psychosociální vývoj především chlapců a mladých mužů.

Srovnání světových náboženství

Význam náboženství v dějinách různých kultur. Základní informace o buddhismu, hinduismu, islámu, judaismu a křesťanství. Srovnání základních prvků věrouky těchto hlavních náboženských směrů. Klíčové pojmy těchto náboženství, normativní texty.

Řešení konfliktů

Jak konflikty vznikají a jak na ně reagujeme? Jak řešit konflikty individuální a skupinové? Jaká jsou pravidla pro správné řešení konfliktů? Interaktivní program, který má naučit základní dovednosti při řešení konfliktů.

Seznam hodnocení v tématické skupině Různé

  • Výborná přednáška na aktuální téma. Lektor je profesionál, o problematice má široké znalosti a umí je podat zajímavou a pro žáky srozumitelnou formou.
  • Výborná a působivě zpracovaná přednáška, která má na studenty velký dopad. Lektor je profesionál a téma přednáší s velkou dávkou energie. Vřele doporučuji, na tuhle přednášku nikdo dlouho nezapomene...
  • Výborně zpracované a velmi dobře přednesené téma. Studenty i žáky zaujme a vede k zamyšlení nad tématy, která rozhodně běžně k zamyšlení nedostanou. Mohu jedině doporučit.
  • Výborná přednáška na děsivě aktuální téma. Přednášející byl vtipný, zajímavý, srozumitelný. Bylo to velmi poučné pro žáky, ale pro učitele taky. Asi by to měli slyšet i rodiče a prarodiče...díky.