Sama na sobě zakusila přínos preventivního programu na střední škole, kde ho ze zvědavosti pomohla zorganizovat. I přes vážnost nelehkého tématu nemoci AIDS, smrti a sexuality byla výborná atmosféra otevřenosti, laskavý přístup lektora a pertinentní a také v té době nedostupné informace tím, co jí nasměrovalo na rovině osobní a postupem času i profesní.

Jazyková výbava z bilingvního gymnázia jí otevřela cestu pro paralelní vysokoškolské vzdělání ve Francii, které ovlivnilo její odbornou profilaci: Po roce výměnného pobytu na prestižní manažerské škole v Lyonu dosáhla v dalším roce ekvivalentu inženýrského titulu na partnerské vysoké ekonomické škole v Chambéry. Po návratu domů a dokončení inženýrského studia na Mendelově univerzitě v Brně se rozhodla ve studiích pokračovat doktorským stupněm, ve kterém se zaměřila na efektivní mezilidskou komunikaci a s ní spojený funkční týmový management. To v závěru doplnila roční pracovní zkušenost v podobě výzkumné stáže ve studentské organizaci opět ve francouzské Toulouse. Postupně se začala věnovat vzdělávací činnosti na středních školách, v institutech, v neziskových organizacích, na univerzitě i soukromě, na což si rozšířila pedagogické vzdělání.

Letitá touha vidět mladou generaci dorůstat ve zdravé dospělé, kteří vedou smyslupný a plnohodnotný život, ji dovedla až k osvětové činnosti, kterou odstartovala v roce 2013. Nadšení pro rozvoj druhých a přesvědčení o klíčové roli prevence v životě dětí a mládeže jsou důvodem toho, že se vedle svého zaměstnání věnuje právě preventivní činnosti na školách. V programech často využívá interaktivní a zážitkovou formu, dialog a snaží se o praktickou využitelnost programu posluchači.

Programy nabízím i na Olomoucku, Vyškovsku, v Brně apod..

Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj

Lekce - Seznam přednášek

Dobrodružství dospívání

Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. V první části lekce se žáci seznamují s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce a etapami lidského vývoje od početí k porodu. Ve druhé části se zabývají procesem dospívání a vztahovými vlastnostmi pro zodpovědné partnerství. Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit. Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání. Je druhou lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

Nečekané těhotenství

Lekce je zaměřena na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Lekce směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je hodnota lidského života, věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Je završením komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

Bible a člověk 21. století

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky Biblí v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. Na závěr si mohou žáci prohlédnout různá vydání, včetně výtisku pro nevidomé…

Zázrak života aneb Jak to všechno začalo

Doplnit

Když nestojí za to pro lásku umírat

Tato přednáška je klasikou preventivních programů v naší organizaci. Hravým způsobem přibližuje tak vážné téma jako je nevyléčitelné onemocnění AIDS a jeho zrádnost, která je dnešními mladými lidmi plošně podceňovaná. Pomáhá studentům kriticky zhodnotit informace, které již o nemoci mají, v oblastech způsobů přenosu nemoci a ochrany. Zážitkovým způsobem boří mýty ohledně nemocných AIDS a úrovně bezpečí chování se zvýšeným rizikem přenosu HIV (sexualita, drogy, alkohol). Společně jsou dána dohromady mantinely opravdu bezpečného sexuálního chování.

Mýty a pravda o kouření

popis

Hus, jak ho neznáte

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.

Hus, jak ho neznáte (program pro střední školy)

Studenti porovnávají své představy o osobnosti Jana Husa se skutečností zjištěnou z dobových pramenů. Hlavním učebním materiálem je PPT prezentace doplněná komiksem, videoklipem a pracovním listem. V pracovním listu vybírají pro sedm modelových životních situací mladých lidí ty hodnoty z Husových dvanácti hodnot, na které se mohou postavit a situace tak zvládnout. Studenti volí "Miss Hodnotu" třídy i pracují ve skupinách s připravenými otázkami. Interaktivní program je připraven na dvě vyučovací hodiny. Autorem programu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D., Ing. Eliška Krmelová a David Loula. Program je dostupný z Metodického portálu RVP.CZ http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10463

Posedlost jídlem

Přednáška vycházející z hluboké osobní více než dvacetileté zkušenosti na úvod rozebírá příčiny problémů se stravováním – odhaluje a zamýšlí se nad silnými vlivy vnějšího i vnitřního prostředí, které speciálně na mladé lidi působí. Dále zmiňuje potenciálně ohroženou skupinu, různé formy potíží, které však mají společný jmenovatel a cíl, a následně projevy, dle kterých se dají stravovací poruchy identifikovat. Postupně rozkrývá samou podstatu problémů se stravováním (psychologické a sociální kořeny), které mohou vést až k sebedestruktivnímu chování. Na závěr nabízí preventivní kroky, jak se začít zodpovědně chovat k vlastnímu tělu v oblasti stravování, a tipy na řešení pro postižené nějakou z poruch příjmu potravy. To vše je protkáno jak příběhy nemocných, tak osobními zkušenostmi lektorky.

Moc slov

Interaktivní preventivní program pomocí ppt prezentace a častého dialogu rozkrývá známé lži o komunikaci a poukazuje na jazyk jako na účinnou a často neprozkoumanou „zbraň“ každého člověka. Dále rozebírá důvody, proč vlastně komunikujeme, a společně se studenty skládá mozaiku toho, jakými různými způsoby komunikujeme. Ti mají pak možnost uvidět jednotlivé části ústní komunikace a jejich poměr, který se radikálně mění v případě aktuálně mladými nejčastěji využívané komunikace písemné (sociální sítě). Toto srovnání písemné a ústní komunikace se objevuje i v dalších následných podtématech. Dále se zkoumají nedílné součásti, bez kterých se obecně o komunikaci mluvit nedá, což si vyzkouší v praktických nácvicích. Na závěr je podtržen dopad a důsledky slov, kterými jsou studenti motivováni do jejich pozitivního využívání, pro což jsou navržena jednoduchá komunikační pravidla. Vše je ilustrováno na situacích ze života a praktických zkušenostech lektorky.

Když (hra) není hra

Preventivní program se v úvodní části zabývá hranicemi mezi legrací a šikanou. Potom se zaměřuje na oběť a zamýšlí se nad společnou charakteristikou a nad známými způsoby, jak na ni agresor běžně reaguje ve školním prostředí. Tím se pozornost přesouvá k agresorovi a k jeho, ať vědomému či nevědomému, motivu agresivního chování. Ukazuje na možnost volby v dané krizové situaci a tím na přínosné či likvidační důsledky jeho chování. Pak se téma zužuje na jeden typický nástroj, vlastní každému člověku – řeč a její důsledky, což si studenti ověří i prakticky. Po úvahách na toto téma vybízí ke správné motivaci k mluvení a k uvážlivému používání jazyka. Ve finále se pozornost přesune k podstatě síly člověka, jež je ilustrována pozitivními příklady významných osobností, které byly či jsou vystaveny nelehkým životním okolnostem. Přednáška je zakončena výzvou k nestádovému myšlení a odvaze ke změně reakcí na běžné i kritické situace jejich života či v životě lidí kolem nich. Bohaté ilustrace skutečnými příběhy ze života, obrazem a videi dokreslují nejen plošnost tématu, ale i jeho hloubku tím, že zapojují všechny složky vnímání a tak podpírají koncepci přednášky jako nástroje ke změně myšlení i chování právě v akutním stavu přítomnosti tohoto psychopatologického jevu ve třídě. Reakce studentů ZŠ Šromotova, Hranice - "Nejvíc mě zaujal ten film a jinak ty hodiny byly super." "Když uvidím, že se děje nějaké bezpráví, nezvařu nad tím oči a pokusím se pomoct". "Moc se mi to líbilo. Uvědomila jsem si pár věcí."

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

Interaktivní program Projekt proměny (PROPRO)

Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského - o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty. Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek