Sama na sobě zakusila přínos preventivního programu na střední škole, kde ho ze zvědavosti pomohla zorganizovat. I přes vážnost nelehkého tématu nemoci AIDS, smrti a sexuality byla výborná atmosféra otevřenosti, laskavý přístup lektora a pertinentní a také v té době nedostupné informace tím, co jí nasměrovalo na rovině osobní a postupem času i profesní.

Jazyková výbava z bilingvního gymnázia jí otevřela cestu pro paralelní vysokoškolské vzdělání ve Francii, které ovlivnilo její odbornou profilaci: Po roce výměnného pobytu na prestižní manažerské škole v Lyonu dosáhla v dalším roce ekvivalentu inženýrského titulu na partnerské vysoké ekonomické škole v Chambéry. Po návratu domů a dokončení inženýrského studia na Mendelově univerzitě v Brně se rozhodla ve studiích pokračovat doktorským stupněm, ve kterém se zaměřila na efektivní mezilidskou komunikaci a s ní spojený funkční týmový management. To v závěru doplnila roční pracovní zkušenost v podobě výzkumné stáže ve studentské organizaci opět ve francouzské Toulouse. Postupně se začala věnovat vzdělávací činnosti na středních školách, v institutech, v neziskových organizacích, na univerzitě i soukromě, na což si rozšířila pedagogické vzdělání.

Letitá touha vidět mladou generaci dorůstat ve zdravé dospělé, kteří vedou smyslupný a plnohodnotný život, ji dovedla až k osvětové činnosti, kterou odstartovala v roce 2013. Nadšení pro rozvoj druhých a přesvědčení o klíčové roli prevence v životě dětí a mládeže jsou důvodem toho, že se vedle svého zaměstnání věnuje právě preventivní činnosti na školách. V programech často využívá interaktivní a zážitkovou formu, dialog a snaží se o praktickou využitelnost programu posluchači.

Programy nabízím i na Olomoucku, Vyškovsku, v Brně apod..

Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj

Lekce v tématické skupině Duchovní dědictví

Bible a člověk 21. století

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky Biblí v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. Na závěr si mohou žáci prohlédnout různá vydání, včetně výtisku pro nevidomé…

Hus, jak ho neznáte

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.

Hus, jak ho neznáte (program pro střední školy)

Studenti porovnávají své představy o osobnosti Jana Husa se skutečností zjištěnou z dobových pramenů. Hlavním učebním materiálem je PPT prezentace doplněná komiksem, videoklipem a pracovním listem. V pracovním listu vybírají pro sedm modelových životních situací mladých lidí ty hodnoty z Husových dvanácti hodnot, na které se mohou postavit a situace tak zvládnout. Studenti volí "Miss Hodnotu" třídy i pracují ve skupinách s připravenými otázkami. Interaktivní program je připraven na dvě vyučovací hodiny. Autorem programu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ladislav Hanuš, Ph.D., Ing. Eliška Krmelová a David Loula. Program je dostupný z Metodického portálu RVP.CZ http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10463

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je 600 - 800 Kč.

Interaktivní program Projekt proměny (PROPRO)

Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského - o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty. Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek

Seznam hodnocení v tématické skupině Duchovní dědictví

  • Velmi se mi líbila struktura celého programu. Životní cesta Komenského byla pro žáky nejen zopakováním, ale velmi dobře položenými otázkami a příměry ze současnosti. Žáci mohli vyjádřit své pocity a myšlenky. Velmi promyšleně a srozumitelně byly vyvozeny životní hodnoty. Aktivity žáků odpovídaly tématickému zaměření projektu. Velmi kladně hodnotím vystupování a příjemný vztah lektorky k žákům, zajímavý a poutavý projev či srozumitelnost.