Lektorské práci se věnuji od roku 2004, kdy jsem začínala jako lektor ACET s programy „Sex, AIDS a vztahy“. V roce
2005 jsem přidala ke své nabídce programy Etické dílny.
Od roku 2004 jsem oslovila přes 6500 dětí z 18 základních škol v Ostravě, Frýdku-Místku a okolí.
V letech 2010 – 2017 jsem působila jako lektor primárně preventivního programu Kompásek pro I. stupeň ZŠ v ZŠ Baška. Mám zkušenosti v práci s dětmi různých věkových skupin (vedení vodáckého oddílu, práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, práce v MŠ, organizace dětských dní, letních táborů, víkendových akcí, vedení kurzu „Metoda dobrého startu“). Nyní spolupracuji s Pavučinou o.p.s. a nabízím programy primární prevence "Etický kompas" pro I. i II.stupeň ZŠ.

Dokončené bakalářské studium v oboru „sociální práce, sociální politika a psychologie“

Web: http://prednasky.pavucina.net/
Organizace: Pavučina o.p.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Etický kompas (Pavučina o.p.s.)

Etický kompas - Image & charakter

Pro mladé lidi dnes bývá důležitější vnější vzhled po vzoru „velkých hvězd“ než vnitřní hodnota člověka. V tomto programu se společně s dětmi zamýšlíme nad mírou důležitosti „Image“ a vzhledu v našem životě, nad tématem sebepřijetí a také rozvoje charakterových vlastností a jejich přínosu pro život.

Etický kompas - Rozhodování

Naše rozhodování jsou z velké části ovlivněna našimi hodnotami. Pokud jsou naše hodnoty postaveny na špatných základech, ovlivní to naše rozhodování a můžeme se rozhodovat, v dlouhodobém hledisku, špatně. Pro správná rozhodnutí je důležité mít správně nastavený hodnotový žebříček (systém). A o tomto principu diskutujeme a zkoušíme praktická „cvičení“ s dětmi v programu „Rozhodování“.

Etický kompas - Trable dospívání

Dospívání je období mnoha změn, vnitřního zmatku, experimentů, získávání nových zkušeností, konfliktů s rodiči….Jak se v tom dospívající cítí? Co můžou změnit? Co je normální a co (a proč) by jim mohlo ublížit? Odpovědi na tyto otázky hledáme společně s dětmi právě v programu „Trable dospívání“.

Etický kompas - Přátelství

Přátelství by v člověku mělo vždy probouzet ty nejlepší vlastnosti – lásku, ochotu obětovat se,  touhu povzbudit a vlídnost. Hovoříme s dětmi o hodnotě „přátelství“ v jejich životě, společně přemýšlíme nad současným trendem „přátel“ na sociálních sítích a potřebách, které je třeba naplnit, aby přátelství bylo funkční a přinášelo do života pozitivní hodnoty. Motivujeme je, aby byly takovými kamarády, jaké by si sami přáli mít.

Etický kompas - Rodina

Rodina tvoří základní společenství člověka. Učí se v ní jak vycházet s druhými, jak spolupracovat, jak žít. Rodina je tým. Děti společně (v týmech) hledají hodnoty, na kterých život rodiny stojí a které jsou pro ně osobně důležité. Diskutují o postavení rodičů a dětí v rámci rodiny (rozhodování, zodpovědnost, poslušnost x egoismus…). Společně otevřeme také téma zklamání (i rodiče jsou „jen lidé“ a mohou chybovat) a důležitosti odpuštění (nejen v rodinných vztazích).

Etický kompas - Síla slova

Mají slova sílu? Jak mohou ublížit, jak mohou pomoci? Je správné někdy lhát? Důvody pro lhaní? Jak používat slova.

Etický kompas - Peníze

Mění peníze život člověka – jak? Základy finanční gramotnosti. Problém dluhů. Postoj k penězům a vnímání potřeb lidí kolem nás.

Etický kompas - Potřeby těla

Potřeby našeho těla? Kde nejvíce strádáme a proč? Odpočinek, nezdravé stravování, energy nápoje. Co mohu udělat pozitivního pro své tělo?

Etický kompas - Alkohol a kouření

Rizikové pití. Alkoholismus & opilství. Důsledky alkoholismu. Kouření – naivita & fakta. Asertivní techniky odmítnutí.

Etický kompas - Předsudky

Každý z nás se může v životě setkat (a s velkou pravděpodobností se setkal) s odmítnutím kvůli - tomu jakou má barvu pleti, jaké nosí oblečení, jakou poslouchá hudbu, jakou má barvu vlasů………….. Výčet by mohl být hodně dlouhý. Odmítnutí, neférové jednání a znevýhodnění osob, které je zdůvodněno tím, že je někdo „jiný“ než „normální“ se nazývá diskriminace. Cílem našeho programu, je otevřít téma předsudků a diskriminace na osobní rovině. Pomoci dětem uvědomit si, co předsudky vytváří, jaký je jejich přístup k nim a jak s nimi můžou pracovat, aby neohrožovaly jejich vztahy s druhými lidmi.

Etický kompas - Jiná nemoc (šikana)

Šikana jako nemoc kolektivu. Využití interaktivní aktivit a her pro stmelení kolektivu a uvědomění si důležitých faktorů vzájemné komunikace. Děti přemýšlejí nad tím, co osobně mohou udělat pro zlepšení vztahů ve třídě a přátelskou atmosféru.

Etický kompas - Bolest a utrpení

Bolest a utrpení v životě člověka. V čem nás může bolest posunout? Kdo za to může? Proč zrovna já? To bych nikdy neudělal. Těžké životní osudy některých lidí. Jak pomoci trpícím?

Etický kompas - Stáří

Kdy začíná stáří? Problémy starých lidí? Jak jim pomoci? Otázky eutanazie a smrti.

Etický kompas - AIDS-vztahy-sexualita

V první hodině hovoříme všeobecně o nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. Seznamujeme studenty se statistickými údaji ze světa i z naší republiky. Mluvíme o rizikovém způsobu chování, cestách přenosu viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS a zároveň o prevenci. Přednáška představuje fakta v takovém kontextu, aby studenti viděli sex z hlediska zdraví, vztahů a jejich dlouhodobé budoucnosti. Přednáška také povzbuzuje studenty ke zdrženlivosti a ukazuje, že pa-nenství je vzácný dar pro milovaného člověka. Ve druhé hodině hovoříme o důvodech k věrnosti, o lásce, osobní odpovědnosti a také osobní volbě. Ukazujeme, že jedinou zcela spolehlivou prevencí je manželská věrnost a sexuální zdrženlivost před manželstvím. Zmiňujeme se také o antikoncepci a přirozeném plánování rodičovství. Kromě problematiky AIDS se dotýkáme i souvisejících problémů, jako jsou drogy, pornografie, pohlavní zneužívání, pohlavní nemoci a další negativní jevy.

Etický kompas - Nebezpečí a jak na něj

Východiska a cíle: Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí - kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, internetu, přes telefon či dokonce zneužívání v rodině. Program má děti hravou formou seznámit s různými riziky a naučit je v daných situacích správně reagovat. Na samostatně vyrobeném plakátku si děti odnesou poznatky i do svých domovů k další případné diskusi s rodiči. Stručný popis programu: Pomocí loutky opičky a hry „Co bys dělal, kdyby..." se děti naučí, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích. Vyrobí si plakátek a zahrají si na telefonování na krizová telefonní čísla.

Etický kompas - Buďme kamarádi!

Východiska a cíle: Pro děti jsou kamarádské vztahy důležité, ale zároveň prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. Program má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství a formou simulací dát určitá vodítka, jak reagovat, když dochází k ubližování od spolužáků. Prostřednictvím sociálních her se mají děti z 1.- 2. třídy naučit pozitivním reakcím. Děti by si měly uvědomit, že kamarádi jsou důležitější než počítač. Stručný popis programu: Děti jsou vtaženy do programu pomocí dramatizace „Ošklivá housenka“ jíž se vysmívá „Jack Naparovač“ (loutka skřítka). Pak povídají o kamarádství a hrají si, jak správně reagovat na Jackovo ošklivé chování. Zahrají si na „Začarované království“, které vysvobodí. Společné hry mají děti povzbudit k vzájemným pozitivním vztahům.

Etický kompas - Kamarádi

Východiska a cíle: Děti si v různých hrách uvědomí základní principy kamarádství (zájem o druhého, společně trávený čas, vzájemná důvěra, odpuštění…) Program pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Díky interaktivním úkolům si děti mohou odnést inspiraci k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Objevují tvořivým způsobem pozitivní alternativy trávení společného času s kamarády. Stručný popis programu: Interaktivní hry, dotazníky, vzájemné poznávání v kolektivu, výroba dárku pro kamaráda.

Etický kompas - A co máma s tátou?

Východiska a cíle: Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči - děti si to velice dobře uvědomují. Proto je také občas trápí, když jsou vzájemné vztahy nějak narušeny. V programu mluvíme o sporech s rodiči a důležitém principu, který se v dnešní době nachází v krizi, tj. úctě k rodičům. Děti jsou povzbuzovány jak k respektu, tak ke komunikaci citů, když prožívají určité odmítnutí. Stručný popis programu: Jaké mívají děti s rodiči problémy a jak je děti řeší. Jak správně řešit spory s rodiči?

Etický kompas - Hurá škola!

Východiska a cíle: Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen novým poznatkům, ale také vztahům - s dospělými i s vrstevníky. Toto vše může vyvolávat v životě dětí různé problémy. Cílem programu je otevřít jednotlivé oblasti, povídat si o nich a hledat pozitivní přístup a řešení. Stručný popis programu: Problémy s učením, s učiteli, se spolužáky. Jak vypadají a jak je řešit? Rozdíl „spolupráce" a „spolu prát se".

Etický kompas - Když se kouknu do zrcadla, co vidím?

Východiska a cíle: Tlak na fyzický vzhled je i u menších dětí čím dál silnější. Přidá-li se k tomu předpubertální nezralost a povrchnost, stává se téma vzhledu důvodem k ponižování či nízkému sebevědomí. Program má odkrýt podstatu vzhledu a krásy, povzbudit k vnímání celé osobnosti člověka a oceňovat na prvním místě jiné hodnoty, než jen vzhled. Stručný popis programu: Jaké mohou být problémy se vzhledem. Existuje dokonalá krása? Co je to krása a jak jí dosáhnout.

Etický kompas - Utratit či ušetřit?

Východiska a cíle: V tomto věku se děti začínají rozhodovat o tom, jak naloží s vlastními penězi (darovanými či z kapesného) a je tedy důležité usměrňovat jejich vztah k nim. V programu si děti uvědomí vlastní postoj k nakládání s penězi, jsou inspirovány k vděčnosti a rozumnému rozdělování peněz. Stručný popis programu: Jaký máme vztah penězům a dalším hodnotám? Jak správně rozdělovat své peníze? Lze pomáhat i potřebným?

Etický kompas - Když nesvítí obrazovka

Dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a jejichž samozřejmou součástí dětství jsou média, často chybí citlivé doprovázení světem médií. Paradoxně jsou ti, kdo mají děti vychovávat a vést, v této oblasti méně zkušení a aktivní, a v důsledku toho děti nevědí o různých typech rizik. Cílem programu je vést děti k tomu, aby zaujaly zdravý postoj k médiím (mobil, televize, počítač, internet, sociální sítě) a aby věděly, jak se chránit před jejich různými riziky (nevhodný obsah, nebezpečné kontakty, kyberšikana...). Stručný popis programu: Je to, co vidíme a slyšíme v televizi nebo na internetu, vždycky pravda? Jak na nás působí počítačové hry, internet, Facebook? Jak se chránit?

Etický kompas - Dobrodružství v internetových mořích

Děti tráví na internetu významnou část svého času, téma je provází mapováním možných úskalí a motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při „plavbě bezpečnou cestou“. Interaktivně pracujeme s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s příběhy současné praxe. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany. Stručný popis programu: Práce ve skupinách, vymýšlení příběhů a identifikace základních rizik internetu, vytváření "reklamních hesel", při kterých si děti uvědomí jednoduché principy ochrany a zajištění vlastního bezpečí na internetu.

Etický kompas - Adaptační pobyt pro 6.třídy

Program aktivit s reflexí k prohloubení třídního kolektivu.

Etický kompas -Všichni za jednoho

Program je zaměřen na interaktivní hry, díky kterým si děti uvědomí důležitost vzájemné spolupráce. V průběhu programu se střídají skupiny, ve kterých děti spolupracují. Děti jsou vedeny k uvědomění si svého místa v třídním kolektivu.

Seznam hodnocení v tématické skupině Etický kompas (Pavučina o.p.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Bc. Mecnerová Petra nějakou napíše. Klikněte sem.