Web: http://prednasky.pavucina.net/
Organizace: Pavučina o.p.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Etický kompas (Pavučina o.p.s.)

Etický kompas - Image & charakter

(Pro mladé lidi je dnes čím dál tím důležitější vnější vzhled po vzoru „velkých hvězd“ než vnitřní hodnota člověka. Sebepřijetí. Být in za každou cenu?

Etický kompas - Rozhodování

(Jak dělat správná rozhodnutí? Jak se stavět k morálním rozhodnutím života. Problém dobra a zla. Jak si mladí lidé vytváří svůj názor na to, co je správné a co špatné?)

Etický kompas - Dospívání

(Jak se cítí dospívající? Změny osobnosti, postojů, hodnot a životním stylu. Experimenty v dospívání. Konflikty s rodiči, jak se jim vyhnout a jak je řešit? Jsem důležitý, a kam směřuji?)

Etický kompas - Přátelství

Jak má vypadat opravdový přítel? Co charakterizuje dobrého přítele? Potřeba empatie a naslouchání. Věrnost anebo čestnost?)

Etický kompas - Rodina

Modely rodin. Šťastné rodiny. Povinnosti v rodině. Zklamání v rodičích. Nešťastné rodiny. Rozvod rodičů. Týrání v rodině. Odpuštění.

Etický kompas - Síla slova

Mají slova sílu? Jak mohou ublížit, jak mohou pomoci? Je správné někdy lhát? Důvody pro lhaní? Jak používat slova.

Etický kompas - Peníze

Mění peníze život člověka – jak? Základy finanční gramotnosti. Problém dluhů. Postoj k penězům a vnímání potřeb lidí kolem nás.

Etický kompas - Potřeby těla & Poruchy přijmu potravy

Potřeby našeho těla? Kde nejvíce strádáme a proč? Odpočinek, nezdravé stravování, energy nápoje. Poruchy přijmu potravy. Co mohu udělat pozitivního pro své tělo?

Etický kompas - Alkohol a kouření

Rizikové pití. Alkoholismus & opilství. Důsledky alkoholismu. Kouření – naivita & fakta. Asertivní techniky odmítnutí.

Etický kompas - Předsudky - rasismus

Jsou si lidé rovni? Soudíme někoho dříve, než ho poznáme? Problém rasismu. Jak tomu předcházet.

Etický kompas - Jiná nemoc (šikana & kyberšikana)

Nemoc kolektivu. Co udělat pro dobré vztahy ve třídě? Šikana - Kyberšikana. Jak se projevuje? Internet a soc. sítě. Kybergrooming - Sexting - Slapping. Jak se chránit a jak se bránit.)

Etický kompas - Bolest a utrpení

Bolest a utrpení v životě člověka. V čem nás může bolest posunout? Kdo za to může? Proč zrovna já? To bych nikdy neudělal. Těžké životní osudy některých lidí. Jak pomoci trpícím?

Etický kompas - Stáří

Kdy začíná stáří? Problémy starých lidí? Jak jim pomoci? Otázky eutanazie a smrti.

Etický kompas - AIDS-vztahy-sexualita

V první hodině hovoříme všeobecně o nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. Seznamujeme studenty se statistickými údaji ze světa i z naší republiky. Mluvíme o rizikovém způsobu chování, cestách přenosu viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS a zároveň o prevenci. Přednáška představuje fakta v takovém kontextu, aby studenti viděli sex z hlediska zdraví, vztahů a jejich dlouhodobé budoucnosti. Přednáška také povzbuzuje studenty ke zdrženlivosti a ukazuje, že pa-nenství je vzácný dar pro milovaného člověka. Ve druhé hodině hovoříme o důvodech k věrnosti, o lásce, osobní odpovědnosti a také osobní volbě. Ukazujeme, že jedinou zcela spolehlivou prevencí je manželská věrnost a sexuální zdrženlivost před manželstvím. Zmiňujeme se také o antikoncepci a přirozeném plánování rodičovství. Kromě problematiky AIDS se dotýkáme i souvisejících problémů, jako jsou drogy, pornografie, pohlavní zneužívání, pohlavní nemoci a další negativní jevy.

Etický kompas - Nebezpečí a jak na něj

Východiska a cíle: Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí - kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, internetu, přes telefon či dokonce zneužívání v rodině. Program má děti hravou formou seznámit s různými riziky a naučit je v daných situacích správně reagovat. Na samostatně vyrobeném plakátku si děti odnesou poznatky i do svých domovů k další případné diskusi s rodiči. Stručný popis programu: Pomocí loutky opičky a hry „Co bys dělal, kdyby..." se děti naučí, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích. Vyrobí si plakátek a zahrají si na telefonování na krizová telefonní čísla.

Etický kompas - Buďme kamarádi!

Východiska a cíle: Pro děti jsou kamarádské vztahy důležité, ale zároveň prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. Program má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství a formou simulací dát určitá vodítka, jak reagovat, když dochází k ubližování od spolužáků. Prostřednictvím sociálních her se mají děti z 1.- 2. třídy naučit pozitivním reakcím. Děti by si měly uvědomit, že kamarádi jsou důležitější než počítač. Stručný popis programu: Děti jsou vtaženy do programu pomocí dramatizace „Ošklivá housenka“ jíž se vysmívá „Jack Naparovač“ (loutka skřítka). Pak povídají o kamarádství a hrají si, jak správně reagovat na Jackovo ošklivé chování. Zahrají si na „Začarované království“, které vysvobodí. Společné hry mají děti povzbudit k vzájemným pozitivním vztahům.

Etický kompas - Kamarádi

Východiska a cíle: Děti si v různých hrách uvědomí základní principy kamarádství (zájem o druhého, společně trávený čas, vzájemná důvěra, odpuštění…) Program pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Díky interaktivním úkolům si děti mohou odnést inspiraci k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Objevují tvořivým způsobem pozitivní alternativy trávení společného času s kamarády. Stručný popis programu: Interaktivní hry, dotazníky, vzájemné poznávání v kolektivu, výroba dárku pro kamaráda.

Etický kompas - Sourozenci jsou taky lidi :)

Východiska a cíle: Děti uvádí jako jeden z nejčastějších problémů konflikty se sourozenci - učit se řešit konflikty na sourozeneckých sporech je vysloveně pozitivní sociální jev, ale přesto jde o oblast, která je pro děti těžká. Cílem programu je otevřít jednotlivé druhy sporů a povzbudit děti k pozitivním reakcím. Principy lze použít i v kamarádských sporech, proto je užitečný i pro jedináčky. Stručný popis programu: Vzájemné hádky. Urážky a posmívání. Provokování a zlobení. Neochota ustoupit. Jak na to?

Etický kompas - A co máma s tátou?

Východiska a cíle: Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči - děti si to velice dobře uvědomují. Proto je také občas trápí, když jsou vzájemné vztahy nějak narušeny. V programu mluvíme o sporech s rodiči a důležitém principu, který se v dnešní době nachází v krizi, tj. úctě k rodičům. Děti jsou povzbuzovány jak k respektu, tak ke komunikaci citů, když prožívají určité odmítnutí. Stručný popis programu: Jaké mívají děti s rodiči problémy a jak je děti řeší. Jak správně řešit spory s rodiči?

Etický kompas - Hurá škola!

Východiska a cíle: Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen novým poznatkům, ale také vztahům - s dospělými i s vrstevníky. Toto vše může vyvolávat v životě dětí různé problémy. Cílem programu je otevřít jednotlivé oblasti, povídat si o nich a hledat pozitivní přístup a řešení. Stručný popis programu: Problémy s učením, s učiteli, se spolužáky. Jak vypadají a jak je řešit? Rozdíl „spolupráce" a „spolu prát se".

Etický kompas - Když se kouknu do zrcadla, co vidím?

Východiska a cíle: Tlak na fyzický vzhled je i u menších dětí čím dál silnější. Přidá-li se k tomu předpubertální nezralost a povrchnost, stává se téma vzhledu důvodem k ponižování či nízkému sebevědomí. Program má odkrýt podstatu vzhledu a krásy, povzbudit k vnímání celé osobnosti člověka a oceňovat na prvním místě jiné hodnoty, než jen vzhled. Stručný popis programu: Jaké mohou být problémy se vzhledem. Existuje dokonalá krása? Co je to krása a jak jí dosáhnout.

Etický kompas - Utratit či ušetřit?

Východiska a cíle: V tomto věku se děti začínají rozhodovat o tom, jak naloží s vlastními penězi (darovanými či z kapesného) a je tedy důležité usměrňovat jejich vztah k nim. V programu si děti uvědomí vlastní postoj k nakládání s penězi, jsou inspirovány k vděčnosti a rozumnému rozdělování peněz. Stručný popis programu: Jaký máme vztah penězům a dalším hodnotám? Jak správně rozdělovat své peníze? Lze pomáhat i potřebným?

Etický kompas - Když nesvítí obrazovka

Východiska a cíle: Dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a jejichž samozřejmou součástí dětství jsou média, často chybí citlivé doprovázení světem médií. Paradoxně jsou ti, kdo mají děti vychovávat a vést, v této oblasti méně zkušení a aktivní, a v důsledku toho děti nevědí o různých typech rizik. Cílem programu je vést děti k tomu, aby zaujaly zdravý postoj k médiím (mobil, televize, počítač, internet, sociální sítě) a aby věděly, jak se chránit před jejich různými riziky (nevhodný obsah, nebezpečné kontakty, kyberšikana...). Stručný popis programu: Je to, co vidíme a slyšíme v televizi nebo na internetu, vždycky pravda? Jak na nás působí počítačové hry, internet, Facebook? Jak se chránit? Rizika některých televizních žánrů. Bulvární časopisy - co to je a jak s nimi nakládat?

Etický kompas - Dobrodružství v internetových mořích

Východiska a cíle: Děti tráví na internetu významnou část svého času, téma je provází mapováním možných úskalí a motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při „plavbě bezpečnou cestou“. Interaktivně pracujeme s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s příběhy současné praxe. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany. Stručný popis programu: Práce ve skupinách, vytváření scének, při kterých se děti mohou vžít do role oběti různých forem kyberšikany. Díky tomu mohou lépe porozumět, jak se cítí oběť a také se seznámí s možnými motivacemi agresora.

Etický kompas - Adaptační pobyt pro 6.třídy

Program aktivit s reflexí k prohloubení třídního kolektivu.

Seznam hodnocení v tématické skupině Etický kompas (Pavučina o.p.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Neuvirt Ivo nějakou napíše. Klikněte sem.