Lekce v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

ALKOHOL A KOUŘENÍ

Program se nejprve věnuje seznámení žáků s lektorem a s prací organizace Maják. Formou aktivity pak žáci pracují se škodlivými a zdraví prospěšnými činnostmi znázorněnými na fotografiích. V návaznosti na to žáci pracují s pojmem závislost. Následně jsou vedeni k zamyšlení se nad působením alkoholu, škodlivostí cigaretového kouře a vlivem pasivního kouření. Obecný cíl: Předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích. Specifické cíle: Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti tabákových výrobků včetně pasivního kouření. Porozumět nebezpečí užívání alkoholu.

JSME PARTA

V programu žáci pomocí karet s emocemi zhodnocují jejich vnímání se v třídním kolektivu. Dále jsou zařazeny aktivity pro spolupráci třídní skupiny a pro rozkrytí vztahů a pozic mezi žáky. S žáky je následně otevřeno téma záměrného ubližování – jaké jsou znaky, jak toto jednání řešit a jak tomu předejít, následuje práce s příběhy. V závěru programu žáci vyplňují nedokončené věty jako další nástroj mapování třídního kolektivu. Obecný cíl: Vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany. Specifické cíle: Posílit vzájemný respekt v kolektivu. Rozvíjet spolupráci žáků. Rámcově diagnostikovat vztahy v kolektivu.

KYBERSVĚT

Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění kladů a záporů virtuálního světa. Delší čas je věnován rozkrytí konkrétních rizik na internetu (kyberšikana, netolismus, gambling apod.) a zároveň jsou pojmenovány zásady bezpečného užíváníinternetu. V závěru se program věnuje tématu kyberšikany. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence. Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

JSEM ORIGINÁL

V úvodu programu jsou žáci povzbuzeni k uvědomění si vlastní hodnoty a svých silných stránek, a také k uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu. Následuje aktivita zaměřená na vzájemné vztahy ve skupině. Dále je otevřeno téma záměrného ubližování, žáci pracují s příběhem. V poslední hodině je věnován prostor řešení aktuálních problémů v kolektivu, v závěru probíhá aktivita na posílení třídní soudržnosti. Obecný cíl: Vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany. Specifické cíle: Podpora lidské originality – zdravého sebevědomí. Umět sdělit nepříjemné chování druhých. Posílit vzájemný respekt v kolektivu.

ZÁVISLOSTI

V úvodu žáci pracují s mýty o alkoholu. Následně jsou žáci tvorbou příběhů vedeni k porozumění závislosti na tabákových výrobcích. V poslední hodině program upozorňuje na závislost a experimentování v oblasti hazardního hráčství včetně on-line gamblingu. Obecný cíl: Předcházet závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu a nelátkovým závislostem. Specifické cíle: Zvýšit dovednost odolávat tlaku vrstevnické skupiny.

ČAS ZMĚNY

V první hodině program pracuje se zasazením období dospívání do kontextu celého života a upozorňuje na jeho důležitost. Dále je formou aktivity posílena jedinečnost každého člověka, čímž jsou žáci vedeni k vzájemnému respektování se v kolektivu. Ve třetí hodině jsou pak s žáky probrány fyzické změny u chlapců a dívek během dospívání. Obecný cíl: Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty v období dospívání. Specifické cíle: Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

KRÁSA

V první hodině jsou žáci vedeni k uvědomění si okolního vlivu, včetně médií, na ideál krásy. Žáci výtvarně znázorňují, jak si představují hezké a ošklivé lidi. V další hodině pracují s pojmy krása, závislost, zdraví, poruchy příjmu potravy, plastiky, porovnávání se. Následně se program zaměřuje na vnímání vlastní hodnoty a sebepřijetí. V poslední hodině program pracuje s rozdíly mezi pohlavími a s genderovými stereotypy. Obecný cíl: Posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí. Specifické cíle: Specifické cíle: Předcházet vzniku poruch příjmu potravy. Rozvoj vzájemnéúcty v kolektivu.

NÁVYKOVÉ LÁTKY

S žáky je otevřena problematika návykových látek a vlivy, které vedou k experimentování. V další hodině program pracuje s fázemi závislosti uživatele návykové látky. V poslední hodině si žáci mohou uvědomit a propojit, co vše závislost na návykových látkách bere. Obecný cíl: Předcházet vzniku závislosti na návykových látkách. Specifické cíle: Vést žáky k nastavení vlastního negativního postoje vůči experimentování a užívání.

SEXUALITA

Program pracuje s oblastmi spojenými s pojmem lidská sexualita. Následně program formou aktivity rozkrývá některé představy žáků o sexuálním životě a jejich reálné dopady na oblast partnerských vztahů. V poslední části je věnován prostor pro dotazy žáků v oblasti partnerských vztahů a chápání sexuality v období dospívání. Obecný cíl: Vést žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě. Specifické cíle: Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.

DIGITÁLNÍ DOMORODCI

S žáky jsou nejprve formou brainstormingu probrány výhody internetu a jeho rizika, kyberšikana a vliv sociálních sítí. Následně žáci formou názorných ukázek špatně nastavených profilů pracují s bezpečným nastavením vlastního profilu, včetně správy hesel. Následuje aktivita upozorňující na nebezpečí, které hrozí při komunikaci s cizí osobou na internetu. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a ochrana. Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Program nejprve pracuje s riziky spojenými s pohlavně přenosnými nemocemi, nechtěným otěhotněním a jinými následky rizikového sexuálního chování. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému přístupu a prevenci rizik. V poslední hodině je pak žákům v interaktivním příběhu znázorněn dopad různých rozhodnutí na život člověka. Obecný cíl: Zodpovědné jednání v sexuálním životě. Specifické cíle: Seznámit žáky s antikoncepčními metodami v oblasti adolescence. Vést žáky k zodpovědnému přístupu v oblasti plánování rodičovství. Seznámit žáky s příznaky některých pohlavně přenosných nemocí.

EXTREMISMUS

Program vede žáky k zamyšlení se nad postavením minorit v naší společnosti. Pracuje s tématem subkultur a jejich případnými riziky. V poslední části žáci pracují s problematikou sekt a jejich hlavními rysy. Obecný cíl: Předcházet vzniku extremistických názorů a postojů. Specifické cíle: Vést žáky k respektu vůči ostatním lidem v naší společnosti. Upozornit na rizika spojená s některými subkulturami. Ukázat na hlavní problémy a principy sekt a náboženských hnutí.

SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ

Program pracuje s vnímáním záměrného ubližování z pohledu různých stran. Třída také pojmenovává problémy kolektivu a nastavuje vzájemné hranice a respekt. Výstupem je uvědomění si chtěných a nechtěných vlastností kolektivu a pojmenování způsobu, jak takové fungování nastartovat. Obecný cíl: Předcházet záměrnému ubližování v kolektivu. Specifické cíle: Zdůraznění dopadů záměrného ubližování na psychiku člověka. Vést žáky k porozumění vzájemných hranic. Posílit soudržnost kolektivu.

BEZPEČNĚ NA INTERNETU

Program se věnuje bezpečnému způsobu fungování na internetu. Následně je otevřeno téma rizik, jako je např. gambling, hraní her, youtubering apod. V poslední hodině se program věnuje netolismu a riziku kyberšikany. Obecný cíl: Poukázat na bezpečný způsob fungování na internetu. Specifické cíle: Ukázat na rizika netolismu, gamblingu, youtuberingu a častého hraní her.

ADAPTAČNÍ PROGRAM

Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami a jejich následnou reflexí. Program nastiňuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci – Ruprechticích. Je určen novým kolektivům ZŠ (tj. obměnila se alespoň ⅓ třídní skupiny) a 1. ročníkům SŠ. Obecný cíl: Formování a podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu. Specifické cíle: Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu. Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

KLIMA TŘÍDY

Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. PROGRAM PROBÍHÁ VÝHRADNĚ V PROSTORÁCH MAJÁKU O. P. S. Program lze dle dohody navýšit na více setkání. Je určen třídním kolektivům 4. – 9. ročníků ZŠ. Obecný cíl: Rozvíjet vzájemnou kooperaci a kohezi kolektivu. Specifické cíle: Zmapování vztahů v kolektivu, pozic žáků a jejich rolí. Rozvoj respektování odlišností. Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

Seznam hodnocení v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Ing. Novák Jan nějakou napíše. Klikněte sem.