Lekce v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

ČAS ZMĚNY

V první hodině program pracuje se zasazením období dospívání do kontextu celého života a upozorňuje na jeho důležitost. Dále je formou aktivity posílena jedinečnost každého člověka, čímž jsou žáci vedeni k vzájemnému respektování se v kolektivu. Ve třetí hodině jsou pak s žáky probrány fyzické změny u chlapců a dívek během dospívání. Obecný cíl: Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty v období dospívání. Specifické cíle: Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

KRÁSA

V první hodině jsou žáci vedeni k uvědomění si okolního vlivu, včetně médií, na ideál krásy. Žáci výtvarně znázorňují, jak si představují hezké a ošklivé lidi. V další hodině pracují s pojmy krása, závislost, zdraví, poruchy příjmu potravy, plastiky, porovnávání se. Následně se program zaměřuje na vnímání vlastní hodnoty a sebepřijetí. V poslední hodině program pracuje s rozdíly mezi pohlavími a s genderovými stereotypy. Obecný cíl: Posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí. Specifické cíle: Specifické cíle: Předcházet vzniku poruch příjmu potravy. Rozvoj vzájemnéúcty v kolektivu.

SEXUALITA

Program pracuje s oblastmi spojenými s pojmem lidská sexualita. Následně program formou aktivity rozkrývá některé představy žáků o sexuálním životě a jejich reálné dopady na oblast partnerských vztahů. V poslední části je věnován prostor pro dotazy žáků v oblasti partnerských vztahů a chápání sexuality v období dospívání. Obecný cíl: Vést žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě. Specifické cíle: Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.

DIGITÁLNÍ DOMORODCI

S žáky jsou nejprve formou brainstormingu probrány výhody internetu a jeho rizika, kyberšikana a vliv sociálních sítí. Následně žáci formou názorných ukázek špatně nastavených profilů pracují s bezpečným nastavením vlastního profilu, včetně správy hesel. Následuje aktivita upozorňující na nebezpečí, které hrozí při komunikaci s cizí osobou na internetu. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a ochrana. Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Program nejprve pracuje s riziky spojenými s pohlavně přenosnými nemocemi, nechtěným otěhotněním a jinými následky rizikového sexuálního chování. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému přístupu a prevenci rizik. V poslední hodině je pak žákům v interaktivním příběhu znázorněn dopad různých rozhodnutí na život člověka. Obecný cíl: Zodpovědné jednání v sexuálním životě. Specifické cíle: Seznámit žáky s antikoncepčními metodami v oblasti adolescence. Vést žáky k zodpovědnému přístupu v oblasti plánování rodičovství. Seznámit žáky s příznaky některých pohlavně přenosných nemocí.

EXTREMISMUS

Program vede žáky k zamyšlení se nad postavením minorit v naší společnosti. Pracuje s tématem subkultur a jejich případnými riziky. V poslední části žáci pracují s problematikou sekt a jejich hlavními rysy. Obecný cíl: Předcházet vzniku extremistických názorů a postojů. Specifické cíle: Vést žáky k respektu vůči ostatním lidem v naší společnosti. Upozornit na rizika spojená s některými subkulturami. Ukázat na hlavní problémy a principy sekt a náboženských hnutí.

Seznam hodnocení v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora MgA. Dvořák Filip nějakou napíše. Klikněte sem.