Jsem lektorkou a vedoucím lektorského týmu Národní iniciativy pro život.
Lekci Nečekané těhotenství přednáším od roku 1998.
V současné době se věnuji i lekcím na 1.stupni:
Moje cesta na svět a Dobrodružství dospívání..

Organizace: Národní iniciativa pro život, o.p.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Plzeňský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Dobrodružství dospívání

Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. V první části lekce se žáci seznamují s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce a etapami lidského vývoje od početí k porodu. Ve druhé části se zabývají procesem dospívání a vztahovými vlastnostmi pro zodpovědné partnerství. Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit. Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání. Je druhou lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

Nečekané těhotenství

Lekce je zaměřena na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Lekce směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je hodnota lidského života, věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Je završením komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

Prevence neplánovaných těhotenství s interrupcí

Program je součástí dlouhodobého programu prevence pro 6.-9. třídu a obvykle je realizován v 8. třídě v 2. pololetí.

Moje cesta na svět

Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. V první části lekce se žáci přiměřeně věku seznamují s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit.Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání. Je první lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí

Východiska: Předčasný začátek intimního života je spojen s mnohými riziky, mezi nimi i s nečekaným těhotenstvím a jeho následky. Dovednosti pro život: uvědomování si hodnot, schopnost vnímat hodnotu lidského života včetně vlastního, schopnost čelit společenskému tlaku, dovednost odmítnout, zvládat konfliktní situace, empatie, schopnost se zodpovědně rozhodnout a přijímat následky svého rozhodnutí, Cíle: žák rozumí základním principům lidské plodnosti, početí, prenatálního vývoje a porodu zná možnosti, jak řešit nečekané těhotenství orientuje se v nabídce antikoncepčních metod, včetně jejich spolehlivosti a rizik ví, kam se obrátit v krizové situaci uvědomuje si hodnotu lidského života, včetně života nenarozeného a vlastního uvědomuje si rizika spojená s předčasným začátkem intimního života, včetně nečekaného těhotenství a jeho následky dokáže čelit společenskému tlaku a odmítnout rizikové sexuální jednání Stručný popis programu: První část programu je zaměřena předání informací a upevnění znalostí v oblasti reprodukčního zdraví. Druhá část se prostředníctvím diskusí a her zaměřuje na formování postojů a hodnot a rozvíjení osobních kompetencí spojených s předcházením rizikovému sexuálnímu chování.