Jsem absolventka Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty, obor učitelství 2.stupně ZŠ - matematika a křesťanská výchova. Po ukončení vysokoškolského studia studovala s manželem na biblické škole AFLBS ve Spojených státech. V minulých letech jsem působila jako učitelka anglického jazyka na ZŠ a jako lektorka anglického jazyka v soukromé jazykové škole. V současné době pracuji ve Slezské diakonii jako koordinátor integračního programu Karmel a zároveň koordinátor projektu Primární prevence pro Třinecko, Těšínsko a Frýdecko. V rámci lektorské činnosti působím také jako lektor organizace ACET. Mám čtyři dospívající děti. Společně se svým manželem vedu kurzy přípravy na manželství a přednáším na témata týkající se výchovy dětí. V rámci primární prevence se zaměřuji především na žáky základních škol. Jsou mi blízká především témata týkající se mezilidských vztahů a vnímání vlastní hodnoty. Ráda přednáším také o nástrahách a nebezpečích internetu. Mým cílem je pomoci mladým lidem hledat smysl života a nenechat se zotročit nástrahami života v současné společnosti.

Web: http://www.prevencesd.cz
Organizace: ACET ČR, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Poruchy příjmu potravy

Období dospívání je obdobím změn, nejistoty a vyrovnávání se se sebou samým, se svým tělem, se svými přednostmi i slabostmi. Pro každého dospívajícího je důležité obstát mezi svými vrstevníky, líbit se, být in. Zejména pro dívky se pak někdy může stát, že jídlo se pro ně stane prostředkem, jak se s těmito tlaky vyrovnávají. Anorexie, bulimie a záchvatovité nutkavé přejídání jsou aktuální problémy dnešní doby.

Skrytá nebezpečí internetu

Ztrapňování, urážení, nadávání, pomlouvání, obtěžování, vyhrožování, zastrašování, vydírání apod. pomocí informačních a komunikačních technologií. Rizika sociálních sítí, kybergrooming, kyberstalking, sexting, hoax,...kazuistiky a praktická doporučení, jak se bránit.

Naše třída - prima parta

Jedná se o soubor preventivních programů zaměřených na práci se vztahy a na stmelení třídních kolektivů. Programy předcházejí vzniku šikany a podtrhují důležitost jedinečnosti každého žáka. Tyto programy nejsou intervenční. V případě výskytu vztahových problémů ve třídě či výskytu šikany kontaktujte organizace zaměřující se na intervenci. Na prvním stupni jsou aktivity besed tematicky zaměřené, aby pomocí obrazů a alegorií lépe objasnily vztahy ve třídě a pomohly žákům zapamatovat si důležité principy pro dobré vztahy a příjemné třídní prostředí. (1. třída – U nás na farmě; 2. třída – Narozeninová oslava; 3. třída – Dobrodružství na moři; 4. třída – Naše malé království; 5. třída – Na cestě kolem světa) Na druhém stupni ZŠ jsou aktivity obecné, zaměřené na vzájemné poznávání se a zkvalitňování třídního klima a vztahů v třídním kolektivu. Program lze také přizpůsobit individuálním požadavkům třídního učitele.

Pět jazyků lásky

Beseda je určena všem, kteří chtějí prožívat ve svých vztazích skutečné naplnění a hluboké porozumění. Je zaměřena na pět základních jazyků lásky, jejichž znalost a pochopení jsou klíčové pro to, aby se vztah s druhým člověkem stal obohacujícím a harmonickým (kvalitní prevence patologických vztahů). Beseda není zaměřena na vztah mezi dívkou a chlapcem, ale uvedené poznatky aplikuje do všech důležitých vztahů, které se v tomto období objevují v jejich životě (rodiče, sourozenci, kamarádi, spolužáci, učitelé).

Jiný neznamená divný

Předsudky uzavírají možnost komunikace, zvyšují strach, vzbuzují xenofobii, stupňují napětí, nesou nebezpečí konfliktu. Na druhé straně vedou k pocitu nadřazenosti, v extrémním případě k projevům rasismu. Beseda se zaměřuje na důležitost života bez předsudků vůči ostatním lidem a poukazuje na jedinečnost každého člověka.

Mám to pod kontrolou!?!

Program se zaměřuje na problematiku závislosti, jejího vzniku a následků. Poukazuje na riziko častého užívání léků (léková toxikománie), konzumaci energetických nápojů, užívání anabolik a jiných návykových látek.

Poselství kouřových signálů

Beseda představuje základní příčiny kouření, šetrným způsobem poukazuje na rizika a nebezpečné následky kouření, pomáhá dětem položit základy pro zdravé životní návyky včetně odmítavého postoje ke kouření. Program je veden velmi zábavnou a interaktivní formou.

Dobrodružství ve virtuálním světě

Děti se společně s Karkulkou vydají na cestu virtuálním lesem, aby se zjistily, jaká nebezpečí tam na ně mohou číhat, jak se jim vyhnout nebo jak na ně správně reagovat. Cílem besedy je naučit děti pohybovat se na internetu bezpečně a zodpovědně, konzultovat užívání internetu s dospělými, nevystavovat se zbytečnému nebezpečí.

Když to ve mně vře aneb jak zvládat svou agresivitu

Vztek a agresivita bývá často součástí životů mnoha dětí, a proto by se měly naučit, jak s nim zacházet. Cílem besedy je pomoci dětem lépe se vyrovnávat se svým strachem a frustrací, naučit se řešit konflikty s druhými konstruktivně. Obsahem programu jsou jednoduché hry a dramatizace, při kterých děti překonávají své negativní emoce a procvičují jednání, které neústí v konfrontaci, ale vede ke spolupráci. Prostřednictvím her se děti učí jednání podle pravidel a dalším sociálním dovednostem.

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

JSME DOBRÁ PARTA

Primární prevence, prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt.

JSME TÝM

Interaktivní a zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce. Rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně.

PLAVBA PO ONLINE MOŘI

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na rozpoznání rizik užívání internetu. Pomocí konkrétních situací žáci samostatně stanovují pravidla, která na konci programu zůstanou ve třídě jako plakát.

ŘÍKAT ANO, ŘÍKAT NE

Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkretní aplikace skrze scénky v různých situací.

Interaktivní program Projekt proměny (PROPRO)

Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského - o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty. Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek

Sněhurka a sedm trpaslíků aneb 7 způsobů, jak se udržet fit

Beseda se zábavným způsobem snaží přiblížit žákům, co dělat, aby byli nejen zdraví, ale také i šťastní a spokojení. Program se zaměřuje na základy tělesné i duševní hygieny, ale také i na rozvoj dobrých povahových a intelektových vlastností.

Být dobrým kamarádem

Beseda je zaměřena na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Cílem programu je učit děti být dobrým kamarádem, naučit se rozpoznat nevhodné chování a omluvit se za ně, ale také i udržet tajemství a důvěru ostatních.

Šikana, škádlení a já

Interaktivní zážitkový program, během kterého se žáci dozví, co je ještě škádlení, ale co už šikana. Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný. (2×45 minut)