Vystudoval jsem gymnázium a následně Husitskou teologickou fakultu univerzity Karlovy v Praze. Osm let jsem působil jako farář Církve československé husitské. Osm let jsem také vyučoval na biblických školách Harvest International Bible University (zahraniční škole v České republice) a Misijní škole M. L. Zinzendorfa v Liberci, kde jsem v rámci široké škály předmětů vyučoval také biblickou hebrejštinu. Deset let jsem pracoval na překladu Staré smlouvy z hebrejštiny do češtiny (v rámci projektu Křesťanské misijní společnosti – www.biblecsp.cz). Český studijní překlad Bible byl vydán v červenci 2009.

Po dokončení práce na překladu Bible jsem se začal věnovat externím přednáškám na středních a základních školách po celé České Republice, besedám v knihovnách a dalším činnostem, při nichž využívám získané znalosti a zkušenosti.
Zúčastnil jsem se sedmi ročníků mistrovství ČR ve znalostech Bible a se svým týmem jsem se stal trojnásobným vítězem. V souvislosti s tím jsem také pětkrát navštívil Izrael.

Web: http://www.bpn.wz.cz

Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Bible a člověk 21. století

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky Biblí v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. Na závěr si mohou žáci prohlédnout různá vydání, včetně výtisku pro nevidomé…

Bible v kostce

Průřezové téma, poskytující přehled základního poselství Bible – od Adama po Ježíše na pozadí jednotící myšlenky.

Co skrývají biblická jména

Každý se nějak jmenuje. Mnozí lidé vůbec nevědí, co jejich jméno znamená. Jak to bylo v biblických dobách? Význam jmen může poukázat na některé zvláštní souvislosti …

Aktuálnost knihy Přísloví

Hlubší sonda do jedné z biblický knih a některých jejich témat – komunikace, peníze a majetek, moudrost, výchova.

Jídlo v Bibli

Jak jídlo měnilo dějiny. Co a proč se jedlo - nejedlo v biblických dobách?

Peníze a majetek v Bibli (finanční etika)

Příklady platidel v biblických časech, různé postoje k penězům a majetku - dříve a dnes, boháči a chudáci v Bibli. Co udělám s tím, co mám?

Fauna v Bibli

Kromě běžného výskytu a užití zvířat v biblických dobách je fauna často nositelem symbolického významu. Jakého?

Flóra v Bibli

Praktické i obrazné použití rostlin v Bibli - aktualizace pro dnešní dobu.

Láska podle Bible

Od Adama po Pavla - odlišné zdroje a normy, odlišné výsledky. "Pět jazyků lásky".

Izrael očima překladatele Bible

Průřez dějinami Izraele na základě Bible a čtyř cest překladatele Bible do této země.

Reportáž z učitelské cesty do Jižního Súdánu

Osobní zážitky z vyučovací cesty do země, která potřebuje velmi pomoc. Stručný přehled z její pohnuté historie.

Války a zabíjení v Bibli

Jak je tomu doopravdy se zabíjením a válkami v Bibli a podle Bible?!

Holocaust a antisemitismus

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek. (100 minut) Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu: definice holocaustu – šoa definice antisemitismu jako specifické formy rasismu interaktivní práce se skupinou na téma odlišnosti příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů přesah do současnosti Přednáška je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních.

Hus, jak ho neznáte

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.

Tajemství husích stop

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy, které si žáci na závěr také vyrobí.

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

Interaktivní program Projekt proměny (PROPRO)

Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského - o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty. Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek

Dějiny, tradice a zvyky Židů

Přehled biblických dějin židovského národa jako základ seznámení se svátky, tradicemi a zvyky Židů dříve a dnes.