Vystudoval jsem sociální pedagogiku na FF UK v Praze.
Jako lektor primární prevence pracuji od roku 1995. Svými přednáškami jsem oslovil více než 250 tisíc žáků a studentů.
Od roku 2012 pracuji též jako externí lektor Národního centra bezpečnějšího internetu (Saferinternet.cz). Od roku 2017 též jako lektor Křesťanské akademie mladých (KAM, z.s.)

Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj

Lekce - Seznam přednášek

Sex, AIDS, vztahy

I. Úvod – představení nebezpečí nákazy virem HIV II. Popis viru HIV a nemoci AIDS III. Možné způsoby nakažení virem HIV a prevence IV. Inkubační doba a následky nemoci AIDS V. Vztahy a rozdíly mezi mužem a ženou VI. Motivace k nerizikovému chování

Sekty a jejich nebezpečí

Téma se zamýšlí nad svobodou náboženského vyznání (Listina základních práv a svobod), vlivem víry a náboženství v životě člověka a společnosti. Seznamuje s pěti základními náboženstvími světa - skupinová práce, s charakteristickými znaky sekt, vede k uvědomění si nebezpečí náboženských sekt. Možnost promítnutí videa o demografii Islámu a jiné. V dnešní době se množí případy nejen tradičních, ale i nových sekt. Tato přednáška má za úkol ukázat na jejich nebezpečí, manipulativní techniky těch, kteří sekty vedou, a dopad na ty, kteří se dostali do jejich spárů. I. Co sekty jsou a co sekty nejsou II. Zhoubný vliv a nebezpečné praktiky sekt III. Přehled hlavních sekt, se kterými se můžeme setkat III. Tragické případy zneužití sektami IV. Porovnání sekt s křesťanstvím V. Jak se můžeme chránit a bránit

Přátelství, láska a sex

Odborným garantem přednášky je Prof. J. Křivohlavý, CSc. I. Tři rozměry života II. Desatero přátelství a lásky III. Vývoj naší intimity IV. Pět kroků k vytvoření pevného vztahu V. Rozdíl vnímání sexuality mezi mužem a ženou VI. Co znamená skutečná láska a motivace být sám sebou

Kyberšikana - nebezpečí v kyberprostoru

Na našich školách se objevuje nový problém, kterým je kyberšikana. Přednáška má za úkol představit nebezpečí internetu, poukázat na jednotlivé praktiky v kyberprostoru, co hrozí a jak se bránit. Přednáška je určena pro druhý stupeň základních škol a 1. až 4. ročník středních škol. Krom fenoménu kyberšikany se zaměřuje též na grooming, sexting, sociální sítě, bezpečného užívání mobilních technologií atd.

Bible a člověk 21. století

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky Biblí v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. Na závěr si mohou žáci prohlédnout různá vydání, včetně výtisku pro nevidomé…

Vztahy v kolektivu a prevence šikany

Zahrnuje z části tyto programy: - Vztahy v kolektivu a prevence šikanování, KPPP - Bolest - nemoc jménem šikana, ACET ČR

Reprodukční zdraví a metody antikoncepce

Reprodukční zdraví v kontextu partnerských vztahů. Kdy je dobré zahájit sexuální život? Jak funguje reprodukční proces u člověka? Všechny metody antikoncepce, jejich mechanismus účinku, klady a zápory té které metody, Pearl index. Jakou metodu zvolit? Kdo z partnerů je za antikoncepci zodpovědný?

(NE)bezpečný mobil

Rizika používání mobilních telefonů. Co naše telefony umí? Jaká jsou rizika? Sledování skrze geolokaci, nedostatečně zabezpečený mobil, instalování aplikací, wifi sítě, bluetooth, sexting, grooming, netholismus...

Holocaust a antisemitismus

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek. (100 minut) Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu: definice holocaustu – šoa definice antisemitismu jako specifické formy rasismu interaktivní práce se skupinou na téma odlišnosti příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů přesah do současnosti Přednáška je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních.

Co dělají naše děti, když jsou on-line

Program je určen pedagogům a rodičům. Seznámení s riziky na internetu a v kyberprostoru. Co je grooming, sexting, kyberšikana, netholismus? Jak fungují sociální sítě a kde jsou jejich skrytá rizika? Co hrozí dětem při používání mobilních telefonů? Doporučení pro pedagogy a rodiče.

Hus, jak ho neznáte

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.

Jak přežít dospívání

Program je zaměřen na Syndrom rizikového chování v dospívání (SRCH-D). Nejprve je definováno dospívání dle vývojové psychologie , jeho výzvy a rizika, základní sociální potřeby. Dále jsou rozvíjeny všechny tři oblasti SRCH-D: 1) Abusus návykových látek, 2) Negativní jevy v oblasti psychosociální (zde je důraz na projevy šikany), 3) Rizikové chování v oblasti reprodukčního zdraví

Rizika v kyberprostoru

Lekce s názvem Rizika v kyberprostoru se věnuje v první části vymezení pojmu kyberprostor a zkušenosti žáků s různými aplikacemi. Upozorňuje na fakt, že vše v kyberprostoru je veřejné a pracuje s pojmem digitální stopa. Dále se věnuje základním rizikům, a to konkrétně kybergroomingu, sextingu, kyberšikaně, bezpečného používání mobilů a sociálním sítím. V závěru jsou žáci seznámeni s Desaterem bezpečného internetu a jsou jim předány kontakty na odborná pracoviště Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a hlubšímu uvědomění si rizik spojených komunikací v kyberprostoru.

Šikana – nemoc vztahů

Program skrze interaktivní hry pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, dokázali překonávat kritické momenty a zaměřovali se svoje silné stránky. Dále jsou seznámeni s ukazateli šikany a s její patologií. Lekce klade důraz na to, že každý člověk je součástí nějakého kolektivu a tak je i spoluodpovědný za zdravé vztahy v něm. Během programu jsou žáci povzbuzováni k osobní odvaze, aby včas zasáhli, pokud se setkají s prvotními stádii šikany. Žáci se také seznámí s postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

Závislost

Obecné principy závislostního chování, třídění závislostí. Kapitoly o alkoholu, tabáku, marihuaně, dalších nelegálních drogách. Speciální část týkající se závislosti na virtuálních drogách (netholismus) – počítačové hry, sociální sítě. Diagnostika, možnosti řešení, předcházení závislosti.

Tabák jako legální droga

Obecný popis závislostí. Rizika kouření - finanční a zdravotní stránka. Pasivní kouření. Jak přestat a jak nezačít kouřit.

Nemoc jménem šikana

Co je a co není šikana? Jaké jsou znaky šikany? Jak to nejčastěji probíhá? Jaké jsou druhy šikany. A hlavně - co s tím. Přednáška s praktickými radami, kazuistuikou.

Světová náboženství – orientace v čase a prostoru

Doplňující přednáška o světových náboženstvích s hlavním důrazem na porovnání judaismu, křesťanství a islámu. Časová dotace – ideálně tři vyučovací hodiny s přestávkami, vhodné zejména pro projektové dny. Interaktivní lekce primární prevence má přibližně tuto osnovu: úvodní představení lektora evokační brainstormingová aktivita – lístečková metoda, čtení myšlenek, tvorba skupinové myšlenkové mapy a následná práce s ní definice náboženství a důležitost svobody víry a vyznání zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností – hlavní pojmy a definice z § 2 hlavní směry v náboženství – východní a západní tradice a rozdíly mezi nimi stručný popis pěti hlavních známých náboženských směrů s využitím časové osy a mapy světa detailnější popis judaismu s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) detailnější popis křesťanství s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) detailnější popis islámu s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) práce se skupinou – srovnání judaismu, křesťanství a islámu práce se skupinou – nebezpečí náboženských sekt hlavní rysy náboženských sekt, vyplývající nebezpečí a jak se mu bránit shrnutí, reflexe a diskuse Tato lekce je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních. Před realizací vzdělávacího programu je zapotřebí upravit prostor třídy dle instrukcí lektora.

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Fake news

Dezinformace šířící se po internetu, informace a články, které záměrně upravují skutečnosti a smyšlené texty vydávají za fakta, druh žurnalistiky založený na úmyslné dezinformaci nebo falešných zprávách šířících se prostřednictvím tradičního tisku, ve vysílání sdělovacích prostředků nebo prostřednictvím internetu na bázi sociálních médií. Fake news jsou psány a publikovány s úmyslem zmást čtenáře za účelem získání finančních či politických výhod, často na základě senzacechtivých, zveličených nebo zjevně nepravdivých titulků, které upoutají pozornost. Jak je poznat, obrana.

Komenského příběh lidskosti

Interaktivní program Komenský – příběh lidskosti je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se žáci seznámí zajímavou a moderní formou s životem a dílem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ – časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské potřeby a touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových Projektů proměny, díky čemuž dostanou příležitost inspirovat českou veřejnost k uskutečnění pozitivní změny ve svém okolí v sedmi konkrétních oblastech dle myšlenek J. A. Komenského. Navíc své projekty mohou přihlásit do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

Netolismus - nová závislost

Nový typ závislostního chování, závislost na tzv. virtuálních drogách, tedy internetu, mobilu, sociálních sítích, hrách atd. Základní principy vzniku závislostí, znaky závislostí. Netolismus jako fenomén – znaky netolismus, možnosti řešení. Speciální kapitola je věnována internetové pornografii jako jednomu z typů závislosti na internetu, její škodlivosti a vlivu na sexuální a psychosociální vývoj především chlapců a mladých mužů.

Srovnání světových náboženství

Význam náboženství v dějinách různých kultur. Základní informace o buddhismu, hinduismu, islámu, judaismu a křesťanství. Srovnání základních prvků věrouky těchto hlavních náboženských směrů. Klíčové pojmy těchto náboženství, normativní texty.

Řešení konfliktů

Jak konflikty vznikají a jak na ně reagujeme? Jak řešit konflikty individuální a skupinové? Jaká jsou pravidla pro správné řešení konfliktů? Interaktivní program, který má naučit základní dovednosti při řešení konfliktů.

Kyberšikana

Lekce je zaměřena na prevenci kyberšikany a rizik internetu. Žáci se budou učit identifikovat rizikové oblasti sociálních sítí, porozumí fenoménu “digitální stopa, prožijí si hru s falešnými účty a v rámci nedokončených příběhů kyberšikany budou navrhovat vhodná řešení a opatření do situace obětí. Lekce vede k aktivnímu používání 3 strategií obrany (“štítů”) proti nebezpečným lidem v komunikaci na ve virtuálním světě.

Vztahy a komunikace ve třídě

Program, který formou různých aktivit a her vede děti k dialogu, diskusi a k formulaci vlastních názorům v rámci třídního kolektivu. Hlavním cílem je vést děti k tomu, aby se naučily pomáhat a myslet na druhé bez očekávání odměny. Důležitá je jedinečnost a hodnota každého žáka a jeho následné zapojení do sítě vztahů ve třídě. Tento zážitkový program je vhodnou prevencí šikany.

Přátelství, láska a partnerství

Program pomáhá mladým lidem podpořit zdravý přístup ke vztahům jak v rodině, tak mezi sebou za pomoci aktivit, her a diskuze. Dětem a dospívajícím v dnešní době chybí pozitivní vzory a motivace ke kvalitním mezilidským vztahům. Program je podporou pro ty děti a mladé lidi, kteří ve svém životě dobré vztahy nezažili. Program zdůrazňuje fakt, že chození mezi chlapci a dívkami začíná přátelstvím. Učí děti, jaké jsou fáze vztahu a základní komunikační techniky.

Jak s dětmi mluvit o sexu

Program určený rodičům (popř.pěstounům) se věnuje ožehavé tématice - tedy sexu. Jak a proč mluvit s dětmi o sexu? Pro jaký věk jsou důležitá jaká témata? Kdy a zda vůbec mluvit o pornografii? A co musíme nejprve udělat my, jako rodiče, abychom byli svobodní k předávání norem zdravé sexuality našim dětem?

Jak přežít Covid

Lekce je určena pro on-line výuku. Základní informace o koronavirové pandemii, principech ochrany před nákazou. Dále několik praktických rad, jak na psychohygienu, jak zvládat lockdown a distanční výuku včetně motivace k zodpovědnému přístupu k distanční formě výuky.