Od roku 2009 a počátku projektu Světlo paměti jsem absolvovala se svými pamětníky stovky přednášek na téma antisemitismus a holocaust. Do roku 2016 jsme oslovili asi 14 000 studentů na ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji. Ohlasy na přednášky byly vždy kladné, díky přítomnosti pamětníků. Ze 4 pamětníků již nyní chodím se 2 pány - Luděk Eliáš (*1923) a Ing. Michal Salomonovič (*1933). Od roku 2019 přednáším už sama o antisemitismu a holocaustu, židovskou historii, židovské svátky a tradice, jelikož všichni moji pamětníci zemřeli :-(.
V září 2011 jsem se zúčastnila speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole holocaustu při muzeu Jad Vašem v Jeruzalémě, kde jsem obdržela certifikát.
V rámci projektu "Světlo paměti" - ICEJ ČR jsem byla koordinátorkou pro Severní Moravu a Slezsko.
Organizuji přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, ŽO v Ostravě, městskými knihovnami či muzei.
Od roku 2019 nabízím přednášky: Izrael - země Vánočního příběhu a Izrael - země velikonočního příběhu. Dále přednášku "Staleté kořeny" pro ZŠ, "Komenský 2020" a přednášku o Bibli 21. století.

Organizace: ICEJ ČR, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce v tématické skupině Duchovní dědictví

Je něco silnějšího než smrt?

Program je součástí série Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada. Cíle: • žáci si mají uvědomit vlastní životní situace, ve kterých se setkávají s násilím a bezmocí, a spojit si je s podstatou Velikonoc Vazby na kompetence: Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví Vazba na oblast: • člověk a jeho svět • umění a kultura Vazba na průřezová témata: • osobnostní a sociální výchova

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.