Ačkoli jsem vystudoval obor "Angličtina a němčina pro překladatelství a tlumočnictví", hned po konci studia jsem zakotvil v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Celkově již nyní s mládeží pracuji kolem 20 let, ať už jako učitel jazyků, spoluorganizátor různých mládežnických akcí nebo vedoucí mládežnických klubů.
Jelikož s rozvojem technologií a nástupem sociálních médií se dnešní mládež musí vyrovnávat s řadou nových nástrah a negativních jevů, roste současně potřeba mladé lidi o těchto nástrahách a nebezpečích kvalitně informovat, pomoct jim současná úskalí dospívání překonávat a vést je k držení se zdravých zásad a hodnot. Proto jsem vnímal potřebu působit na základních a středních školách jako lektor preventivních a etických programů, s touhou přispět svým dílem k tomu, že současná mládež bude umět nástrahám dnešní doby úspěšně čelit. Má motivace je o to silnější, že jsem svého času jednak sám dlouho bojoval s poruchami příjmu potravy, a zároveň nyní spolu s manželkou vychováváme 3 děti, takže se mne negativní jevy dnešní doby týkají o to víc osobně.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Rizika v kyberprostoru

Lekce s názvem Rizika v kyberprostoru se věnuje v první části vymezení pojmu kyberprostor a zkušenosti žáků s různými aplikacemi. Upozorňuje na fakt, že vše v kyberprostoru je veřejné a pracuje s pojmem digitální stopa. Dále se věnuje základním rizikům, a to konkrétně kybergroomingu, sextingu, kyberšikaně, bezpečného používání mobilů a sociálním sítím. V závěru jsou žáci seznámeni s Desaterem bezpečného internetu a jsou jim předány kontakty na odborná pracoviště Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a hlubšímu uvědomění si rizik spojených komunikací v kyberprostoru.

Poruchy příjmu potravy (PPP)

Program prezentuje jednotlivé poruchy příjmu potravy, příčiny jejich vzniku a jejich následné projevy. Poukazuje na závažnost problematiky PPP, na její charakter závislosti a psychické poruchy i na fakt, že nemalé procento PPP končí smrtí. Dále je cílem seznámit posluchače se způsoby, jak se chovat k někomu, kdo již PPP trpí a ukázat na možnosti, jak dané osobě pomoci. V lekci jsou sdíleny reálné příběhy lidí, na kterých je ukázána záludnost této nemoci. Jelikož si lektor sám dlouhodobě procházel různými formami PPP, bude mluvit z hluboké vlastní zkušenosti a otevřeně se o ní podělí s posluchači.

Fake news

Dezinformace šířící se po internetu, informace a články, které záměrně upravují skutečnosti a smyšlené texty vydávají za fakta, druh žurnalistiky založený na úmyslné dezinformaci nebo falešných zprávách šířících se prostřednictvím tradičního tisku, ve vysílání sdělovacích prostředků nebo prostřednictvím internetu na bázi sociálních médií. Fake news jsou psány a publikovány s úmyslem zmást čtenáře za účelem získání finančních či politických výhod, často na základě senzacechtivých, zveličených nebo zjevně nepravdivých titulků, které upoutají pozornost. Jak je poznat, obrana.

Kariérové poradenství

Mladí lidé dnes díky internetu mají přístup k záplavě informací o studijních/učebních oborech, jejich náročnosti, souvisejícímu finančnímu ohodnocení a uplatnění na trhu práce. Zároveň mají možnosti vzdělávání a získávání pracovních zkušeností doma i v zahraničí, o kterých se jejich (pra)rodičům mohlo jen zdát. Na druhé straně jsou však dnešní společností stále více orientovanou na individualismus, výkon a úspěch vystaveni tlaku, získat co nejprestižnější a nejlépe placené zaměstnání. Zda je však daná práce bude vnitřně naplňovat a co vše jí případně budou muset obětovat, to se často vnímá jako podružné. Program proto nejprve vybízí k úvaze nad motivací pro hledání „ideální práce“ a zamýšlí se nad pojmy zaměstnání a povolání. Hlavní část programu je pak věnována sebepoznání a vyhodnocení vlastních obdarování a predispozic pro určitý typ či oblast práce, a to formou různých, v praxi používaných osobnostních dotazníků. Program je určen pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty 4. ročníků SŠ, případně také 2. ročníků gymnázií.

Kyberšikana

Lekce je zaměřena na prevenci kyberšikany a rizik internetu. Žáci se budou učit identifikovat rizikové oblasti sociálních sítí, porozumí fenoménu “digitální stopa, prožijí si hru s falešnými účty a v rámci nedokončených příběhů kyberšikany budou navrhovat vhodná řešení a opatření do situace obětí. Lekce vede k aktivnímu používání 3 strategií obrany (“štítů”) proti nebezpečným lidem v komunikaci na ve virtuálním světě.

Sexting a kybergrooming

Program vede k zamyšlení nad rozumným užíváním sociálních sítí a kyberprostoru vůbec. Jednotlivé aktivity umožní žákům nahlédnout vhodnost či nevhodnost sebeprezentace a sdílení intimních informací či materiálů v prostředí sociálních sítí. Důraz je kladen na oblast tajemství a ochranu svého soukromí. Zároveň budou žáci motivováni k demaskování nereálných a lživých sdělení či materiálů v prostředí internetu. Starší ročníky budou seznámeni s tím, jakou odpovědnost a potencionální právní následky nesou pachatele sextingu a kybergroomingu.

Jak zvládat těžkosti

Obtížné životní situace přicházejí, ať chceme nebo ne. Buď je na nás necháme dopadnout, nebo se je budeme učit zvládat, či je dokonce můžeme využít k něčemu dobrému. Rádi bychom společně s žáky v této lekci přicházeli, jak na to můžeme jít a co v tom pro nás může být užitečné. Inspirací nám k tomu bude životní příběh J. A. Komenského, který to v životě neměl také jednoduché. Lekce je připravena jednu vyučovací hodinu do online prostředí a samozřejmě i prezenčně, pokud budou školy otevřené. Výborně se hodí do předmětů prvouka/ přírodověda na prvním stupni (od 3. třídy) či výchova ke zdraví/občanská výuka na druhém stupni ZŠ či SŠ. Použít ji můžete také jako třídnickou hodinu. Jako bonus pak máme pro učitele k dispozici návaznou hodinu "Jak si udržet dobrou kondici" zaměřenou na zdravou životosprávu a psychohygienu, kterou s žáky mohou dále využít.