Jaromír Babka (1978),
odborný lektor spolku
2008 – 2015 odborný lektor preventivních programů pro žáky 6. -9. tříd a SŠ v Maják o.p.s.
2016 - 2021 odborný lektor preventivních programů pro žáky 4.-9. tříd a SŠ v Slánka, z.s.
2021 - odborný lektor preventivních programů pro žáky 4.-9. tříd a SŠ v Křesťanská akademie mladých z.s.
Okres působnosti, Mladá Boleslav, Jičín, Turnov

Web: http://uctakzivotu.cz/
Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Středočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj

Lekce - Seznam přednášek

Drogy ze sámošky

Program je zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích. V úvodní části je věnován prostor tabákovým výrobkům, kdy jsou žákům přiměřeně předány základní informace. Druhá část se zabývá předcházením vzniku závislosti na tabákových výrobcích, kdy si žáci osvojují a posilují odmítavý postoj k cigaretám.

Pít či nepít?

Program je zaměřen na prevenci závislosti na alkoholu. V úvodní části je věnován prostor alkoholu, kdy jsou žákům přiměřeně předány základní informace. Je posilován odmítavý postoj žáků vůči alkoholu. Druhá část se zabývá předcházením vzniku závislosti, kdy si žáci posilují odmítavý postoj k alkoholu a jsou motivováni s alkoholem (ne)experimentovat.

Jsme jedna parta

Projekový den pro žáky 4. ročníku, který pracuje s problematikou šikany. Klíčová aktivita, pracuje se schopností třídní skupiny vzájemně spolupracovat. Žáci jsou vedeni k porozumění empatie, respektu a svého místa ve skupině. Aktivity pomáhají žákům pochopit co je sociální vyloučení a to, že škola je místem pro všechny.

Jsem Originál?

Program cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu zdravého sebevědomí a uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu. V úvodní části je vyzdvižena originalita jednotlivců a důležitost hranice mezi legrací a ubližováním – tato část se také dotýká porozumění pojmu krása s ohledem na srovnávání se. Klíčová aktivita pracuje s dovedností kooperace a efektivní, nenásilnou komunikaci.

Kybergrooming

Program se věnuje současnému pojetí kyberprostoru. Žáci jsou ve skupinové práci vedeni k uvědomění vlivu internetu a jeho výhod i nevýhod. Program dále reaguje na problematiku pohybu na sociálních sítích. Věnuje se závislosti na hrách adekvátně k věku žáků. Povzbuzuje žáky k ochraně osobních informací při vlastní prezentaci na internetu, předkládá zásady bezpečného užívání internetu.

Puberťáci

Program je cílen na posílení zdravého sebevědomí žáků a uvědomění vlastní hodnoty v období dospívání. Žáci v aktivitě Čára života pracují s pojmem dospívání v kontextu dětství a dospělosti, dále jsou povzbuzeni ke zdravému způsobu dospívání a cestě do dospělosti. Následně jsou vedeni k uchopení vlastní hodnoty a jedinečnosti formou aktivity, která současně přispívá k soudržnosti třídní skupiny. V poslední části se program zaměřuje na rozšíření znalostí žáků v oblasti tělesných proměn v období adolescence.

Kybersexting

Program se zabývá problematikou formování osobnosti masivním vlivem médií a zvláště PC, vliv sociálních sítí, závislost na internetu, spolehlivost a třídění informací, důraz na ochranu soukromí na internetu. Povzbuzuje žáky k ochraně osobních informací při vlastní prezentaci na internetu, předkládá zásady bezpečného užívání internetu.

Moje krása

Program se zabývá problematikou pojetí vlastní krásy a sebe přijetí. V evokační části žáci v řízené diskuzi pracují s pojmy krása, poruchy příjmu potravy, závislost apod. Následuje aktivita Zrcadlo, kde žáci sdílí svůj vlastní pohled na sebe sama. Program pracuje s genderovými stereotypy žáků v souvislosti s jejich představami o partnerských vztazích. Žáci jsou vedeni ke vzájemnému respektu vůči rozdílnostem opačného pohlaví.

(Ne)legální drogy ZŠ

Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti. V poslední části je věnován prostor problematice návykových látek ve spojitosti s právní odpovědností žáků – žáci se formou aktivity seznámí s důsledky drogové kriminality i se zněním právních předpisů v oblasti adiktologie.

Přátelství, láska, sex

Program se věnuje tématu sexuality jako důležité součásti lidského života. Žáci jsou skrze aktivitu Osudy konfrontováni s dopady vlastních rozhodnutí na život. V druhé hodině probíhá aktivita rozvíjející komunikační dovednosti i spolupráci žáků. Aktivita poukazuje na vliv médií a vrstevníků na cílovou skupinu – rozbíjí zaběhlé „mýty“. V poslední hodině je formou písemných dotazů prostor diskutovat na zvolená témata a oblasti, které žáky zajímají.

Rizika sexu

Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými nemocemi (dále PPN). Žáci nejprve pracují ve skupinách s pojmy partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, antikoncepce, PPN aj. Poté je věnován prostor PPN a hormonální antikoncepci. V poslední části žáci pracují s tématem předčasného početí, kdy jsou vedeni k zodpovědnému jednání v sexuálním životě.

Extrém

Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje politické spektrum společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity zástupců minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí schopnost empatie žáků s těmito skupinami. Dále žáci pracují s pojmy politického spektra v demokratické společnosti a se vznikem extrémních skupin. V poslední části probíhá aktivita, která napomáhá uvědomění si souvislostí mezi společenskými jevy týkající se problematiky extremistických hnutí a sekt.

(Ne)legální drogy SŠ

Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti. V poslední části je věnován prostor problematice návykových látek ve spojitosti s právní odpovědností žáků – žáci se formou aktivity seznámí s důsledky drogové kriminality i se zněním právních předpisů v oblasti adiktologie.

Partnerské vztahy a rizika sexu

Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými nemocemi (dále PPN). Žáci nejprve pracují ve skupinách s pojmy partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, antikoncepce, PPN aj.

Extrém SŠ

Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje politické spektrum společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity zástupců minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí schopnost empatie žáků s těmito skupinami. Dále žáci pracují s pojmy politického spektra v demokratické společnosti a se vznikem extrémních skupin. V poslední části probíhá aktivita Alchymie pojmů, která napomáhá uvědomění si souvislostí mezi společenskými jevy týkající se problematiky extremistických hnutí a sekt.

Komenského příběh lidskosti

Interaktivní program Komenský – příběh lidskosti je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se žáci seznámí zajímavou a moderní formou s životem a dílem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ – časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské potřeby a touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových Projektů proměny, díky čemuž dostanou příležitost inspirovat českou veřejnost k uskutečnění pozitivní změny ve svém okolí v sedmi konkrétních oblastech dle myšlenek J. A. Komenského. Navíc své projekty mohou přihlásit do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 1200 Kč.

Naše Pravidla

Program pracuje s problematikou neúcty. Definice respektu, jako celoživotní dovednosti, která je praktická pro každý den.Následně probíhá aktivita pro celou třídu, která pracuje s pravidly, které vedou žáky ke spolupráci. Obecný cíl: Cílem programu je vést žáky k porozumění pojmu šikana a posílit vzájemný respekt. Specifické cíle: Porozumět, že šikana je cílené, opakované násilí. Znát své svobodné právo říct, co se mi nelíbí. Pojmenovat, že prvním krokem k řešení šikany je svěřit se rodiči, učiteli nebo jiné dospělé osobě, ke které mám důvěru.

Kybersvět - kamarádi

Program pracuje s problematikou virtuálního světa, který je pro generaci dnešních dětí, součástí jejich životů. Pracujeme s vědomím toho, že žáci potřebují znát hranice rizikového chování a bezpečí. Program pracuje s definicí kamarádství a iluzí virtuálních přátel, ale i trávení času v kyber světě. Obecný cíl: Cílem programu je vést žáky k porozumění, že virtuální svět je pouze dobrý sluha, ale špatný pán. Specifické cíle: Porozumět, že virtuální svět umí být nebezpečný a nejen zábavný. Znát své hranice trávení času na internetu.

Fantastická šestka

Jednorázový program s časovou dotací 4-5 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program může být i univerzální pro všechny kolektivy. Po konzultaci s metodikem prevence je možné program nastavit na konkrétní požadavky či potřeby třídy. Je sestaven prožitkovými aktivitami a jejich následnou reflexí. Program nastiňuje možný potenciál fungování kolektivu. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách dle domluvy se školou. Je určen novým kolektivům ZŠ. Cílenou je rozvíjet zdravé a přátelské klima ve třídě. Nově vzniklé kolektivy jsou realizovány v měsících září a říjnu. Obecný cíl: Formování a podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu. Specifické cíle: Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu. Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

Jak zvládat těžkosti

Obtížné životní situace přicházejí, ať chceme nebo ne. Buď je na nás necháme dopadnout, nebo se je budeme učit zvládat, či je dokonce můžeme využít k něčemu dobrému. Rádi bychom společně s žáky v této lekci přicházeli, jak na to můžeme jít a co v tom pro nás může být užitečné. Inspirací nám k tomu bude životní příběh J. A. Komenského, který to v životě neměl také jednoduché. Lekce je připravena jednu vyučovací hodinu do online prostředí a samozřejmě i prezenčně, pokud budou školy otevřené. Výborně se hodí do předmětů prvouka/ přírodověda na prvním stupni (od 3. třídy) či výchova ke zdraví/občanská výuka na druhém stupni ZŠ či SŠ. Použít ji můžete také jako třídnickou hodinu. Jako bonus pak máme pro učitele k dispozici návaznou hodinu "Jak si udržet dobrou kondici" zaměřenou na zdravou životosprávu a psychohygienu, kterou s žáky mohou dále využít.