..

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Pít či nepít

Cílem tohoto interaktivního programu je předat informace o zrádnosti závislosti a ukázat na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Dále je lekce zaměřena na podporu zdravého sebevědomí dospívajících a změnu postojů k alkoholu jako k nebezpečné návykové látce, kterou lze požívat s mírou až v dospělosti. Nakonec žáci vytvářejí „vakcínu proti závislosti“, kterou namíchají ze zásad a doporučení, které sami vymýšlejí další mladé lidi.

Strážci pravidel

Lekce je zaměřena na pochopení důležitosti pravidel ve školním i mimoškolním životě, která chrání naše vztahy, zdraví a majetek. Žáci se ocitají na divokém západě a stávají se šerify, kteří se mají postarat o pořádek na daném místě. V rámci scének modelují, co by se stalo, kdyby se pravidla nedoržovala. Na závěr mají v rámci třídního kolektivu ocenit žáky, kterým se v daných pravidlech daří. Děti si také stanovují cíle, co by chtěli v rámci pravidel v dalším období zlepšit, aby se z nich stali skuteční ochránci pořádku a pravidel.

Všechno jde vyřešit

Lekce se zabývá nejčastějšími potížemi dětí ve škole. Důraz je kladen na posílení zdravého sebevědomí žáků, uvědomění si, že každý má jiná obdarování a každému jdou věci (včetně učení) jiným tempem. Děti mají možnost nahlédnout do způsobů učení, které jim nejvíce vyhovují. V rámci aktivit se snaží společně vyřešit úkol, což jim pomáhá si uvědomit, jaký jsou tým a co mohou vylepšit. Na závěr má každé z dětí vymyslet a napsat, v čem by mohl pomoci, aby v jejich třídě bylo příjemněji a aby byli lepší parta.

Šikana – nemoc vztahů

Program skrze interaktivní hry pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, dokázali překonávat kritické momenty a zaměřovali se svoje silné stránky. Dále jsou seznámeni s ukazateli šikany a s její patologií. Lekce klade důraz na to, že každý člověk je součástí nějakého kolektivu a tak je i spoluodpovědný za zdravé vztahy v něm. Během programu jsou žáci povzbuzováni k osobní odvaze, aby včas zasáhli, pokud se setkají s prvotními stádii šikany. Žáci se také seznámí s postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

Vánoční příběh a jeho poselství

Děti jsou formou dialogu a jednoduché dramatizace uvedeny do vyprávění biblického příběhu o narození Ježíše z Nazareta, do kterého se zapojí vytvářením vlastní hvězdy nad Betlémem. Jedním z cílů programu je uvědomit si souvislost příběhu se současností a upevnit vzájemné vztahy dětí ve třídě. Osnova hodiny: 1. Představení 2. Odkrývání tajemství 3. Příběh narození Ježíše z Nazareta 4. Vytváření obrazu hvězdy 5. Závěr

Izrael - země velikonočního příběhu

Děti jsou v úvodu motivovány k pátrání po původu velikonočních svátků a pomocí powerpointové prezentace, komentáře a dialogu zapojeny do objevování historických informací spojených s ukřižováním Ježíše z Nazareta. Prostřednictvím fotografií mohou také nahlédnout do současné podoby míst, kde se biblický příběh ukřižování Ježíše z Nazareta odehrál. Mají také možnost nahlédnout do obsahu a historie slavení svatku velikonoc. Osnova hodiny: 1. Představení sebe a třídy 2. Události, kreré jsou obsahem slavení křesťanských Velikonoc 3. Slavení Velikonoc 4. Závěr

Velikonoční příběh a jeho poselství

Program je součástí série Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada. Cíle: • žáci se mají metodou vyprávění s interaktivními prvky seznámit s dějem biblického příběhu o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta • žáci mají na příkladu vycházejícího a zapadajícího slunce uslyšet o křesťanském poselství Velikonoc Vazby na kompetence: Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví Vazba na oblast: • člověk a jeho svět • umění a kultura Vazba na průřezová témata: • osobnostní a sociální výchova Osnova hodiny: • 1. Na jaře se příroda probouzí • 2. Kde je světlo slunce, tam je život • 3. Je to, jako když zajde slunce • 4. Velikonoční příběh • 5. Neboj se, slunce zase vyjde

Je něco silnějšího než smrt?

Program je součástí série Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada. Cíle: • žáci si mají uvědomit vlastní životní situace, ve kterých se setkávají s násilím a bezmocí, a spojit si je s podstatou Velikonoc Vazby na kompetence: Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví Vazba na oblast: • člověk a jeho svět • umění a kultura Vazba na průřezová témata: • osobnostní a sociální výchova

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

Bible

Seznámení s tímto knižním bestsellerem. Základní dělení, stručný přehled Starého a Nového zákona. Možnost nahlédnout do různých překladů. Dle přání daného učitele je možné zaměřit se na konkrétní téma (např. konkrétní biblický příběh, desatero atd.), o které by byl zájem.