Lekce - Seznam přednášek

Drogy ze sámošky - kouření

Program je zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích. V úvodní části je věnován prostor tabákovým výrobkům, kdy jsou žákům přiměřeně předány základní informace. Druhá část se zabývá předcházením vzniku závislosti na tabákových výrobcích, kdy si žáci osvojují a posilují odmítavý postoj k cigaretám.

Drogy ze sámošky - alkohol

Program je zaměřen na prevenci závislosti na alkoholu. V úvodní části je věnován prostor alkoholu, kdy jsou žákům přiměřeně předány základní informace. Je posilován odmítavý postoj žáků vůči alkoholu. Druhá část se zabývá předcházením vzniku závislosti, kdy si žáci posilují odmítavý postoj k alkoholu a jsou motivováni s alkoholem (ne)experimentovat.

Naše třída

Program pracuje s problematikou šikany. Žáci nejprve popisují své místo v kolektivu pomocí kartiček s emocemi. Následně probíhá aktivita pro celou třídu, která pracuje se schopností třídní skupiny vzájemně spolupracovat. V poslední části je věnován prostor pojmu šikana, důraz je položen na tři hlavní rysy šikany (násilí, opakování a skrytost). Poté jsou zařazeny aktivity pro zhodnocení třídní koheze a spolupráce.

Jsem Originální ?

Program cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu zdravého sebevědomí a uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu. V úvodní části je vyzdvižena originalita jednotlivců a důležitost hranice mezi legrací a ubližováním – tato část se také dotýká porozumění pojmu krása s ohledem na srovnávání se. V druhé části probíhá aktivita, kdy se kolektiv učí spolupracovat a zlepšovat se ve společném fungování i komunikaci. Žáci poté hodnotí třídní kolektiv. V následné diskuzi je prostor pro otevření konfliktů či problémů, se kterými se ve třídě žáci potýkají.

Kybersvět - volný čas

Program se věnuje současnému pojetí kyberprostoru. Žáci jsou ve skupinové práci vedeni k uvědomění vlivu internetu a jeho výhod i nevýhod. Program dále reaguje na problematiku pohybu na sociálních sítích. Věnuje se závislosti na hrách adekvátně k věku žáků. Povzbuzuje žáky k ochraně osobních informací při vlastní prezentaci na internetu, předkládá zásady bezpečného užívání internetu.

Puberťáci

Program je cílen na posílení zdravého sebevědomí žáků a uvědomění vlastní hodnoty v období dospívání. Žáci v aktivitě Čára života pracují s pojmem dospívání v kontextu dětství a dospělosti, dále jsou povzbuzeni ke zdravému způsobu dospívání a cestě do dospělosti. Následně jsou vedeni k uchopení vlastní hodnoty a jedinečnosti formou aktivity, která současně přispívá k soudržnosti třídní skupiny. V poslední části se program zaměřuje na rozšíření znalostí žáků v oblasti tělesných proměn v období adolescence.

Kybersvět - intimita

Program se zabývá problematikou formování osobnosti masivním vlivem médií a zvláště PC, vliv sociálních sítí, závislost na internetu, spolehlivost a třídění informací, důraz na ochranu soukromí na internetu. Povzbuzuje žáky k ochraně osobních informací při vlastní prezentaci na internetu, předkládá zásady bezpečného užívání internetu.

Moje krása

Program se zabývá problematikou pojetí vlastní krásy a sebe přijetí. V evokační části žáci v řízené diskuzi pracují s pojmy krása, poruchy příjmu potravy, závislost apod. Následuje aktivita Zrcadlo, kdy lektor pracuje s touhou po dokonalém, atraktivním vzhledu a riziky spojenými s tímto trendem. Program pracuje s genderovými stereotypy žáků v souvislosti s jejich představami o partnerských vztazích. Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektu vůči rozdílnostem mezi lidmi a především zástupcům opačného pohlaví.

(Ne)legální drogy

Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti. V poslední části je věnován prostor problematice návykových látek ve spojitosti s právní odpovědností žáků – žáci se formou aktivity seznámí s důsledky drogové kriminality i se zněním právních předpisů v oblasti adiktologie.

Moje sexualita

Program se věnuje tématu sexuality jako důležité součásti lidského života. Žáci jsou skrze aktivitu Osudy konfrontováni s dopady vlastních rozhodnutí na život. V druhé hodině probíhá aktivita rozvíjející komunikační dovednosti i spolupráci žáků. Aktivita poukazuje na vliv médií a vrstevníků na cílovou skupinu – rozbíjí zaběhlé „mýty“. V poslední hodině je formou písemných dotazů prostor diskutovat na zvolená témata a oblasti, které žáky zajímají.

Rizika sexu

Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými nemocemi (dále PPN). Žáci nejprve pracují ve skupinách s pojmy partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, antikoncepce, PPN aj. Poté je věnován prostor PPN a hormonální antikoncepci. V poslední části žáci pracují s tématem předčasného početí, kdy jsou vedeni k zodpovědnému jednání v sexuálním životě.

My a oni

Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje politické spektrum společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity zástupců minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí schopnost empatie žáků s těmito skupinami. Dále žáci pracují s pojmy politického spektra v demokratické společnosti a se vznikem extrémních skupin. V poslední části probíhá aktivita, která napomáhá uvědomění si souvislostí mezi společenskými jevy týkající se problematiky extremistických hnutí a sekt.

(Ne)legální drogy SŠ

Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti. V poslední části je věnován prostor problematice návykových látek ve spojitosti s právní odpovědností žáků – žáci se formou aktivity seznámí s důsledky drogové kriminality i se zněním právních předpisů v oblasti adiktologie.

Vztahy a sex SŠ

Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými nemocemi (dále PPN). Žáci nejprve pracují ve skupinách s pojmy partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, antikoncepce, PPN aj.

Extremismus v praxi SŠ

Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje politické spektrum společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity zástupců minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí schopnost empatie žáků s těmito skupinami. Dále žáci pracují s pojmy politického spektra v demokratické společnosti a se vznikem extrémních skupin. V poslední části probíhá aktivita Alchymie pojmů, která napomáhá uvědomění si souvislostí mezi společenskými jevy týkající se problematiky extremistických hnutí a sekt.