Web: http://prednasky.pavucina.net/
Organizace: Pavučina o.p.s.
Seznam lokalit: Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Etický kompas - Image & charakter

Anotace: Pro mladé lidi dnes bývá důležitější vnější vzhled po vzoru „velkých hvězd“ než vnitřní hodnota člověka. V tomto programu se společně s dětmi zamýšlíme nad mírou důležitosti „Image“ a vzhledu v našem životě, nad tématem sebepřijetí a také rozvoje charakterových vlastností a jejich přínosu pro život.

Etický kompas - Rozhodování

Anotace: Naše rozhodování jsou z velké části ovlivněna našimi hodnotami. Pokud jsou naše hodnoty postaveny na špatných základech, ovlivní to naše rozhodování a můžeme se rozhodovat, v dlouhodobém hledisku, špatně. Pro správná rozhodnutí je důležité mít správně nastavený hodnotový žebříček (systém). A o tomto principu diskutujeme a zkoušíme praktická „cvičení“ s dětmi v programu „Rozhodování“.

Etický kompas - Trable dospívání

Anotace: Dospívání je období mnoha změn, vnitřního zmatku, experimentů, získávání nových zkušeností, konfliktů s rodiči….Jak se v tom dospívající cítí? Co můžou změnit? Co je normální a co (a proč) by jim mohlo ublížit? Odpovědi na tyto otázky hledáme společně s dětmi právě v programu „Trable dospívání“.

Etický kompas - Přátelství

Anotace: Přátelství by v člověku mělo vždy probouzet ty nejlepší vlastnosti – lásku, ochotu obětovat se, touhu povzbudit a vlídnost. Hovoříme s dětmi o hodnotě „přátelství“ v jejich životě, společně přemýšlíme nad současným trendem „přátel“ na sociálních sítích a potřebách, které je třeba naplnit, aby přátelství bylo funkční a přinášelo do života pozitivní hodnoty. Motivujeme je, aby byly takovými kamarády, jaké by si sami přáli mít.

Etický kompas - Rodina

Anotace: Rodina tvoří základní společenství člověka. Učí se v ní jak vycházet s druhými, jak spolupracovat, jak žít. Rodina je tým. Děti společně (v týmech) hledají hodnoty, na kterých život rodiny stojí a které jsou pro ně osobně důležité. Diskutují o postavení rodičů a dětí v rámci rodiny (rozhodování, zodpovědnost, poslušnost x egoismus…). Společně otevřeme také téma zklamání (i rodiče jsou „jen lidé“ a mohou chybovat) a důležitosti odpuštění (nejen v rodinných vztazích).

Etický kompas - Moc slova

Anotace: Slova mají velkou moc v našich životech. Každý z nás touží po ocenění, pochvale a povzbuzení. Většinou (a děti vám o tom můžou vyprávět) se však setkáváme s urážkami, odmítnutím, ponižováním. V tomto programu dáváme dětem možnost prožít sílu pozitivních slov a motivujeme je, aby ji co nejvíce využívaly i v jejich každodenních setkáních a vztazích.

Etický kompas - Peníze

Anotace: Cílem tohoto programu je pomoci dětem ujasnit si postoj k penězům a vnímání potřeb lidí kolem nás. Děti se zamýšlejí nad otázkou „Jak můžou peníze změnit život člověka?“. Diskutují nad problémem „života na dluh“. Ujasní si, že peníze samy o sobě nejsou špatné. Jestliže však nejsou správně používány, mohou být nebezpečné. Seznámí se s některými organizacemi, které pomáhají (např. ADRA, NROS-Pomozte dětem, Nadace Mezinárodní potřeby…). Jsou motivovány k dárcovství a pomoci, tam, kde je to potřeba.

Etický kompas - Potřeby těla

Anotace: V životě máme mnohé sny a přání, kterých chceme dosáhnout. Bez našeho správně fungujícího těla, by to ale nešlo. Proto s dětmi nahlížíme pod pokličku základních potřeb našeho těla a snažíme se najít odpověď na to, co ony samy mohou změnit, aby mohli prožít svůj sen. Dotýkáme se problematiky odpočinku, pohybu, zdravého stravování a nadměrného pití energy drinků.

Etický kompas - Alkohol a kouření

Anotace: Tabák a alkohol jsou drogy v naší společnosti víc než tolerované. Dopady těchto návykových látek prožívají mnohé děti i ve svých rodinách a ovlivňují jejich vztahy vůči rodičům i jejich samotný vývoj. Mnohé věci nejsou schopny změnit, ale je v jejich moci ovlivnit jaký bude jejich vztah k těmto drogám do budoucna. V programu se děti seznámí, nebo spíše ujistí o škodlivosti alkoholu a tabáku, a zároveň přemýšlí nad tím, jak odolávat tlaku společnosti (vrstevníků). Vyzkouší si praktické metody odmítání a jsou motivovány k zodpovědnosti za svá rozhodnutí v této oblasti.

Etický kompas - Předsudky

Anotace: Každý z nás se může v životě setkat (a s velkou pravděpodobností se setkal) s odmítnutím kvůli - tomu jakou má barvu pleti, jaké nosí oblečení, jakou poslouchá hudbu, jakou má barvu vlasů….. Výčet by mohl být hodně dlouhý. Odmítnutí, neférové jednání a znevýhodnění osob, které je zdůvodněno tím, že je někdo „jiný“ než „normální“ se nazývá diskriminace. Cílem našeho programu, je otevřít téma předsudků a diskriminace na osobní rovině. Pomoci dětem uvědomit si, co předsudky vytváří, jaký je jejich přístup k nim a jak s nimi můžou pracovat, aby neohrožovaly jejich vztahy s druhými lidmi.

Etický kompas - Jiná nemoc (šikana)

Anotace: Šikana decimuje vztahy v kolektivu a je ve své podstatě jinou nemocí, která má moc pohltit všechny žáky. Jedním z preventivních opatření, které lze prakticky udělat, je posílit vztahy napříč kolektivem a vést žáky k osobnímu zájmu o druhé spolužáky. Program je postaven na aktivitách, které umožňují žákům překonávat osobní zóny komfortu. V reflexi rozebíráme postoje, pocity a způsoby vzájemné komunikace a hledáme společně řešení, jak "to příště udělat jinak a lépe".

Etický kompas - Bolest a utrpení

Anotace: Trápení, bolest, utrpení - setkáváme se s ním velice často a ani děti se mu nevyhnou. Může mi bolest a utrpení přinést do života něco pozitivního? Jak se vyrovnávám s bolestí a co mi pomáhá zvládnout utrpení? Jak můžu a mám pomoci těm, kteří se trápí a prožívají bolest? Nad těmito otázkami se spolu s dětmi v programu zamýšlíme. Děti mají příležitost pochopit, že lidskému utrpení lze dát smysl - v obdobích utrpení lidé rostou.

Etický kompas - Stáří - děs nebo výsada?

Anotace: Mladí lidé se setkávají se starými lidmi a ne vždy k nim mají respekt a úctu. Staří lidé jsou pro společnost a rodinu velmi důležití a mají jí co nabídnout. Žáci se seznámí s demografickými fakty našeho regionu a zvědomí si postoje vůči starým lidem. Na ilustračních situacích si vydefinují praktické kroky pomoci seniorům. Zabýváme se realitou lidského bytí, které končí odchodem a smrtí a otevíráme otázky smyslu života.

Etický kompas - AIDS-vztahy-sexualita

Anotace: V úvodu programu hovoříme všeobecně o nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. Seznamujeme studenty se statistickými údaji ze světa i z naší republiky. Mluvíme o rizikovém způsobu chování, cestách přenosu viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS a zároveň o prevenci. Program představuje fakta v takovém kontextu, aby studenti viděli sex z hlediska zdraví, vztahů a jejich dlouhodobé budoucnosti. Program také povzbuzuje studenty ke zdrženlivosti a ukazuje, že panenství je vzácný dar pro milovaného člověka. Hovoříme o důvodech k věrnosti, o lásce, osobní odpovědnosti a také osobní volbě. Ukazujeme, že jedinou zcela spolehlivou prevencí je manželská věrnost a sexuální zdrženlivost před manželstvím. Zmiňujeme se také o antikoncepci a přirozeném plánování rodičovství. Kromě problematiky AIDS se dotýkáme i souvisejících problémů, jako jsou drogy, pornografie, pohlavní zneužívání, pohlavní nemoci a další negativní jevy. Studenti mají příležitost se anonymně ptát na věci, které v rámci tématu zajímají.

Etický kompas - Nebezpečí a jak na něj

Anotace: Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí - kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, internetu, přes telefon či dokonce zneužívání v rodině. Děti se hravou formou seznámí s různými rizikovými situacemi a samy navrhnou, jak mají v daných situacích správně reagovat.

Etický kompas - Buďme kamarádi!

Anotace: Pro děti jsou kamarádské vztahy důležité! Zároveň ovšem prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. Program má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství a formou simulací dát určitá vodítka, jak reagovat, když dochází k ubližování od spolužáků. Prostřednictvím sociálních her se děti naučí pozitivním reakcím. Cílem programu je posílit dobré vztahy mezi dětmi napříč třídním kolektivem, naučit je reagovat na problematické chování a inspirovat k empatii a vyjadřování si vzájemné podpory.

Etický kompas - Kamarádi

Anotace: Program pomáhá dětem, aby se mezi sebou lépe poznaly. Tvořivým způsobem objevují pozitivní alternativy trávení společného času s kamarády. Diskutují nad důležitými hodnotami kamarádství (odpuštění, vzájemná pozornost, schopnost vlídně upozornit na nedostatky…) Díky interaktivním úkolům si děti odnesou inspiraci k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování.

Etický kompas - Sourozenci jsou taky lidi :)

Východiska a cíle: Děti uvádí jako jeden z nejčastějších problémů konflikty se sourozenci - učit se řešit konflikty na sourozeneckých sporech je vysloveně pozitivní sociální jev, ale přesto jde o oblast, která je pro děti těžká. Cílem programu je otevřít jednotlivé druhy sporů a povzbudit děti k pozitivním reakcím. Principy lze použít i v kamarádských sporech, proto je užitečný i pro jedináčky. Stručný popis programu: Vzájemné hádky. Urážky a posmívání. Provokování a zlobení. Neochota ustoupit. Jak na to?

Etický kompas - A co máma s tátou?

Anotace: Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči - děti si to velice dobře uvědomují. Proto je také občas trápí, když jsou vzájemné vztahy nějak narušeny. V programu mluvíme tom, co můžou děti ve vztahu k rodičům ovlivnit. Například prokazovat jim úctu nejen používáním "kouzelných" slovíček. Děti mají příležitost si uvědomit, že ani rodiče nejsou dokonalí a je dobré jim odpouštět jejich chyby. Cílem programu je povzbudit děti jak k respektu, tak ke komunikaci citů, když prožívají určitá odmítnutí.

Etický kompas - Hurá škola!

Anotace: Heslo, které dětem mnohdy moc neříká. Náš program pomáhá dětem nalézat pozitivní aspekty povinné školní docházky, podněcuje a podporuje v dětech vytrvalost v překonávání překážek, nabízí k vyzkoušení kreativní metody učení. Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen novým poznatkům, ale také vztahům - s dospělými i s vrstevníky. Toto vše může vyvolávat v životě dětí různé problémy. Děti formou dotazníků, vzájemné spolupráce a her samy nacházejí pozitivní přístup a řešení jednotlivých problematických oblastí, především v učení a vzájemných vztazích.

Etický kompas - Když se kouknu do zrcadla, co vidím?

Anotace:Tlak na fyzický vzhled je i u menších dětí čím dál silnější. Přidá-li se k tomu předpubertální nezralost a povrchnost, stává se téma vzhledu důvodem k ponižování či nízkému sebevědomí. Program má odkrýt podstatu vzhledu a krásy, povzbudit k vnímání celé osobnosti člověka a oceňovat na prvním místě jiné hodnoty, než jen vzhled.

Etický kompas - Utratit či ušetřit?

Anotace: V tomto věku se děti začínají rozhodovat o tom, jak naloží s vlastními penězi (darovanými či z kapesného) a je tedy důležité usměrňovat jejich vztah k nim. V programu si děti formou her a dotazníků uvědomí vlastní postoj k nakládání s penězi. Jsou inspirovány k vděčnosti a k rozumnému investování peněz.

Etický kompas - Když nesvítí obrazovka

Anotace: V naší společnosti patří moderní technologie (PC, mobil…) neodmyslitelně k člověku. Děti s nimi vyrůstají od útlého věku. Na vědomé úrovni málokdo z nás přemýšlí nad tím, co s námi neustálá přítomnost a používání těchto technologií může dělat. V našem programu dostávají děti příležitost nahlédnout pod pokličku vlastních postojů k moderním technologiím. Mají příležitost si uvědomit, zda je využívají ke svému prospěchu nebo zda už tyto technologie začínají nad nimi "vládnout". Vedeme děti k uvědomění si vlastní zodpovědnosti ve využívání mobilů a počítačové techniky.

Etický kompas - Dobrodružství v internetových mořích

Anotace: Děti tráví na internetu významnou část svého času. Téma je provází mapováním možných úskalí, motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při „plavbě bezpečnou cestou“. Interaktivně pracujeme s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s příběhy současné praxe. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany.

Etický kompas - Adaptační pobyt pro 6.třídy

Program aktivit s reflexí k prohloubení třídního kolektivu.