Jsem lektorkou preventivních programů "Úcta k životu" zaměřených na zdravé sebepojetí, osobní růst a osobní reflexi, které působí nejen v rovině osobnosti jednotlivce, ale také na vzájemné vztahy a tím i na klima třídy, rodiny a společnosti, čímž napomáhají v prevenci nežádoucího chování a jiných patologických jevů.

Lektoruji preventivní programy Komenský pro život a Duchovní dědictví pro 1. a 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia.

Oblasti působnosti: Šumperk a okolí, Jeseník, Havířov, Brno

Osobní nabídka včetně anotací také na www.projekt-srdce.cz

Web: http://www.uctakzivotu.cz
Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

O Bibli bez nudy

Programem provází loutka „Mluvící Bible“. Prostřednictvím tajemných předmětů ze starého kufru, se děti seznámí s obsahem Bible, historickými fakty a zajímavostmi. Samozřejmě si povíme i o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je i úryvek z Bible, ukázky a prohlídka Biblí v originálních jazycích i nových překladech, a zábavný opakovací kvíz. Program si dává za cíl pestrým a zajímavým způsobem seznámit děti s touto jedinečnou knihou.

Bible a člověk 21. století

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky Biblí v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. Na závěr si mohou žáci prohlédnout různá vydání, včetně výtisku pro nevidomé…

Hus, jak ho neznáte

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.

Tajemství husích stop

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy, které si žáci na závěr také vyrobí.

Vánoční příběh a jeho poselství

Děti jsou formou dialogu a jednoduché dramatizace uvedeny do vyprávění biblického příběhu o narození Ježíše z Nazareta, do kterého se zapojí vytvářením vlastní hvězdy nad Betlémem. Jedním z cílů programu je uvědomit si souvislost příběhu se současností a upevnit vzájemné vztahy dětí ve třídě. Osnova hodiny: 1. Představení 2. Odkrývání tajemství 3. Příběh narození Ježíše z Nazareta 4. Vytváření obrazu hvězdy 5. Závěr

Izrael - země vánočního příběhu

Děti jsou v úvodu motivovány k pátrání po původu vánočních svátků a pomocí powerpointové prezentace, komentáře a dialogu zapojeny do objevování historických informací spojených s narozením Ježíše z Nazareta. Učí se rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc. Prostřednictvím fotografií mohou také nahlédnout do současné podoby míst, kde se biblický příběh narození Ježíše z Nazareta odehrál. Poselství Vánoc je v závěru posíleno přáním spolužákovi. Osnova hodiny: 1. Představení sebe a třídy 2. Vánoce – křesťanský svátek narození Ježíše z Nazareta 3. Co víme o narození Ježíše z Nazareta 4. Proč se slaví Vánoce? 5. Závěr

Proč máme být k sobě navzájem hodní?

Děti po úvodní motivaci tvoří pomocí brainstormingu soubor hesel, která se pro ně spojují s Vánoci, všímají si jejich různorodosti i protikladnosti. Pomocí řízené diskuze rozlišují, která z těchto hesel se týkají komerce, lidové a křesťanské tradice. Za pomoci pracovního listu si děti pojmenovávají, co je pro ně osobně o Vánocích nejdůležitější, co vyvolává atmosféru „Vánoc“, a prostřednictvím obrázku zachycujícího vánoční událost a krátkého výkladu si mají uvědomit souvislost křesťanské podstaty Vánoc s touhou po pokoji a štěstí, která je vlastní každému člověku. Osnova hodiny: 1. Představení sebe a třídy 2. Asociace na slovo Vánoce 3. Co je pro mě o Vánocích nejdůležitější? 4. Rozlišení komerce, lidové tradice a křesťanské tradice 5. Co je pro křesťany o Vánocích nejdůležitější 6. Moje „vánoce“ 7. Závěr

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Izrael - země velikonočního příběhu

Děti jsou v úvodu motivovány k pátrání po původu velikonočních svátků a pomocí powerpointové prezentace, komentáře a dialogu zapojeny do objevování historických informací spojených s ukřižováním Ježíše z Nazareta. Prostřednictvím fotografií mohou také nahlédnout do současné podoby míst, kde se biblický příběh ukřižování Ježíše z Nazareta odehrál. Mají také možnost nahlédnout do obsahu a historie slavení svatku velikonoc. Osnova hodiny: 1. Představení sebe a třídy 2. Události, kreré jsou obsahem slavení křesťanských Velikonoc 3. Slavení Velikonoc 4. Závěr

Velikonoční příběh a jeho poselství

Program je součástí série Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada. Cíle: • žáci se mají metodou vyprávění s interaktivními prvky seznámit s dějem biblického příběhu o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta • žáci mají na příkladu vycházejícího a zapadajícího slunce uslyšet o křesťanském poselství Velikonoc Vazby na kompetence: Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví Vazba na oblast: • člověk a jeho svět • umění a kultura Vazba na průřezová témata: • osobnostní a sociální výchova Osnova hodiny: • 1. Na jaře se příroda probouzí • 2. Kde je světlo slunce, tam je život • 3. Je to, jako když zajde slunce • 4. Velikonoční příběh • 5. Neboj se, slunce zase vyjde

Je něco silnějšího než smrt?

Program je součástí série Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada. Cíle: • žáci si mají uvědomit vlastní životní situace, ve kterých se setkávají s násilím a bezmocí, a spojit si je s podstatou Velikonoc Vazby na kompetence: Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví Vazba na oblast: • člověk a jeho svět • umění a kultura Vazba na průřezová témata: • osobnostní a sociální výchova

Izrael - země vánočního příběhu

Cíle: Žáci se mají seznámit s reáliemi vánočního příběhu a naučit se v nich rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc. Kompetence sociální a personální: Žák na základně ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví Osnova hodiny: 1. Představení sebe a třídy 2. Vánoce - křesťanský svátek narození Ježíše z Nazareta 3. Co víme o narození Ježíše z Nazareta 4. Proč se slaví Vánoce? 5. Závěr

Vánoční příběh a jeho poselství

Cíle: • žáci se mají seznámit s biblickým příběhem narození Ježíše z Nazareta a jeho poselstvím • žáci si mají uvědomit jeho aktuálnost i v dnešní době a na jeho základě upevnit vztahy mezi sebou Vazby na kompetence: Osnova hodiny: • 1. Představení • 2. Odkrývání tajemství • 3. Příběh narození Ježíše z Nazareta • 4. Vytváření obrazu hvězdy • 5. Závěr Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví

Bible - jeden z klenotů naší kultury

Vzdělávací program je motivován snahou dát možnost poznat žákům, skrze seznámení s Biblí, kořeny evropské kultury, v níž žijí, a pomoci jim v utváření pozitivního vztahu k historické literatuře. Lekce obsahuje interaktivní aktivity, práci se starým kralickým textem, zamyšlení nad zlatým pravidlem vzájemnosti a originální videa dabovaná Jiřím Lábusem. Vzdělávací lekce vytvořená v rámci projektu Úcta k životu - základ pro demokratickou kulturu.

Poznej Bibli skrze příběh

Citát Komenského: „Český národe… Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží.“ Hlavní myšlenka: Jedním z důležitých kořenů evropské civilizace a naší každodenní kultury v běžném životě je Bible a její příběhy, které formovaly kulturu našich předků. Tento program je „ochutnávkou“ Bible, resp. jednoho z jejích příběhů, který si studenti pomocí dramatizace zažijí a poté si promyslí, jak se příběh týká nás, lidí v 21. století. Anotace: Interaktivní, dramatický a zážitkový program má rozsah dvě vyučovací hodiny. Žáci prožijí příběh ze Starého zákona o Davidovi a Batšebě, na kterém si uvědomí hloubku, komplexitu a příběhovou povahu Bible. Na závěr se zamyslí nad možným přínosem Bible pro dnešní společnost a pro osobní rozvoj jednotlivce v oblasti morálky a hledání smyslu života. Program splňuje podmínky RVP - chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví a zároveň respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot.

Seznamte se s Komenským

V první hodině se žáci pomocí videa a dramatizace seznámí s životem Jana Amose Komenského a jeho myšlenkami. Tato hodina může být využita i jako samostatná lekce, bez navazující druhé hodiny. V druhé hodině se žáci dozví o sedmi oblastech, o kterých byl Komenský přesvědčen, že je potřeba, aby se napravily, aby se lidem dobře žilo. Poté je prostor k tomu, abyste se žáky naplánovali, jak se pokusíte jako třída přispět k nápravě světa kolem sebe.

EU - Rodina, která drží při sobě

Lekce je interaktivní, inspirovaná Kettovou metodou. Zapojí všechny žáky do zážitkové výuky. Žáci na dramatizaci příběhu rodiny Babáčkových prožijí přípravu oslavy dědečkových narozenin. To přinese mnoho radostí i starostí v podobě běžných stresových rodinných situací. Lekce přiblíží žákům vážnější témata k zamyšlení, jako například: adopci, stáří, úctu a poslušnost k rodičům, pomoc v domácnosti. Žáci si uvědomí, že hněv, trucování a urážení nevedou k ničemu, naopak láska, humor a odpuštění pomohou vyřešit mnohé těžké situace.

EU - O kráse, tvořivosti a motýlech

Příroda je učebnicí, ze které se můžeme učit o tom, co je krása. Pokud jsme vnímavými pozorovateli, obohacuje náš vnitřní život a inspiruje ve vlastní touze tvořit něco krásného, co přináší nám i ostatním radost. Anotace Lekce prostřednictvím otázek vede žáky k rozvoji pozorovacích schopností. Učí je nejen vidět, ale i pojmenovávat a uvědomovat si jedinečnost toho, na co se díváme. V druhé části lekce si tak při výtvarném tvoření motýlů žáci vyzkouší, že můžeme přírodu napodobit - vyrobit něco krásného a zároveň velmi užitečného.

EU - Žádný učený z nebe nespadl

Když se chceme nebo potřebujeme něco naučit, stane se to obvykle tak, že to zkoušíme, trénujeme, nevzdáváme se a překonáváme překážky. A i když něco už dobře umíme, může se stát, že se nám to někdy nepovede. Vždyť žádný učený z nebe nespadl! Anotace V první části se žáci zamyslí nad tím, co rádi dělají a co jim jde. Poté si na stanovištích zkouší aktivity různého typu. Mají možnost zvolit si, která stanoviště navštíví, a vyzkoušet si různé stupně obtížnosti aktivit. Ve druhé části si pomocí příběhů mají možnost uvědomit, že k tomu, aby se něco naučili nebo se v něčem zlepšili, je potřeba častého tréninku. V závěru si naplánují, co nového by chtěli vyzkoušet a naučit se.

EU - Pět jazyků lásky

Rodina je jednou z nejcennějších hodnot lidského života. Projevování lásky je dovednost, které se lze naučit. Je užitečné si uvědomit, že jsme rozdílní a máme různé jazyky lásky. Naučit se užívat jazyky lásky jednotlivých členů rodiny může být cenným nástrojem pro vzájemné hlubší porozumění. Anotace Lekce vede žáky k zamyšlení nad významem rodiny pro jejich život. Pomocí samostatného uvažování a diskuze si žáci zařadí rodinu do svého osobního hodnotového žebříčku. Ve druhé části se děti seznámí s pomocí videa s principy pěti jazyků lásky, uvědomí si, že jednotliví členové rodiny jsou různí a že lásku vyjadřují i přijímají rozdílným způsobem. V závěru hodiny se budou moci rozhodnout pro experiment, při němž si vyzkouší pět jazyků lásky v praxi.

Vztahy, které mají budoucnost: odpuštění

Hlavní myšlenka V rodině dítě zažívá své první a zároveň celoživotní vztahy, které s postupem času mohou být více či méně komplikované. A je to právě odpuštění, které v těchto vztazích dokáže obnovit tolik potřebný pocit přijetí a bezpečí. Tomu se však musíme učit i v přátelství, a koneckonců i sami vůči sobě. Odpuštění je skutečným lékem pro nás a poté také darem pro druhé. Anotace Problematika odpuštění je v této lekci nabídnuta prostřednictvím vyprávění skutečných příběhů a vizualizace. Autenticky tak zprostředkovává různé roviny procesu odpuštění a pochopení situace z více úhlů pohledu. Lekce si klade za cíl nasměrovat žáky k touze a rozhodnutí odpustit.

Poznej Bibli skrze příběh

Interaktivní, dramatický a zážitkový program má rozsah dvě vyučovací hodiny. Formou bibliodra- matu žáci prožijí příběh ze Starého zákona o Davidovi a Bat-šebě, na kterém si uvědomí hloub- ku, komplexitu a příběhovou povahu Bible. Na závěr se zamyslí nad možným přínosem Bible pro dnešní společnost a pro osobní rozvoj jednotlivce v oblasti morálky a hledání smyslu života. Program splňuje podmínky RVP – chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví a zá- roveň respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot.

Minus na plus s Amosem (projektový den)

Preventivně-vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin. Cílem je pomoci stmelit kolektiv a vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. Jedinečnou aplikací do života je také výzva k osobnímu Projektu proměny, se kterým se žáci mohou přihlásit do instagramové soutěže. V první části se žáci seznámí zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o Komenského celoživotní touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce. V druhé části se žáci zaměří na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metody známé jako „Pět jazyků lásky“ a pomocí pestré škály aktivit.

EU - V čem se chci zlepšovat

Žáci budou mít možnost se zamyslet, kde a jak se člověk v životě může učit. Seznámí se s různými druhy dokumentárních filmů. Budou sledovat cesty Jana Amose Komenského. Ujasní si, co je zajímá, co je pro ně důležité, co se chtějí naučit, a naplánují si drobné kroky, jak by toho mohli dosáhnout. Při běhacím diktátu si procvičí vnímavost a paměť.

EU - Podnikání, které má budoucnost: win-win

Lekce vede k zamyšlení nad podnikáním jako nad přirozenou a relevantní alternativou k zaměstnaneckému postavení. Jednotlivé aktivity umožňují žákům, aby si lépe dokázali představit výhody a nevýhody podnikání a zaměstnaneckého postavení. Důraz je v obou případech kladen na zásadu win-win. S pomocí videa žáci prozkoumají, jaký vliv má rozhodování na šanci na úspěch, a zmapují si svoje silné stránky.

Bible ve 21. století

„Odkazuji ti za dědictví Bibli svatou. Přijmi ji tedy za svůj vlastní klenot, milá vlasti.“ Jan Amos Komenský Hlavní myšlenka Učitel národů Jan Amos Komenský považoval Bibli za vzácný klenot. Povzbuzoval své žáky k jejímu čtení, zároveň si ale přál, aby ji četli nenábožensky. Povzbuzoval k hlubokému studiu, ke kritickému přemýšlení, k vytváření si vlastního názoru, k opravdovosti a k úctě vůči všem lidem. Jeho duchovní odkaz je nadčasový a inspirativní i v našem 21. století. Anotace Lekce Bible ve 21. století si klade za cíl seznámit studenty středních škol se základními informacemi o Bibli a pomoci jim nahlédnout do ní jeho optikou. Studenti mají možnost ve skupinách zamyslet se nad konkrétními texty Bible, pracovat s nimi metodou vycházející z kritického myšlení a uvědomit si její poselství, které mělo zásadní vliv na utváření evropské kultury. Lekce obsahuje interaktivní aktivity, skupinovou práci a originální videa dabovaná Jiřím Lábusem. Cíle lekce Co bude žák na konci lekce vědět • J. A. Komenský považoval Bibli kralickou za nejvzácnější klenot. • Bible je knihovna obsahující velmi pestrý soubor knih různých žánrů od desítek autorů, které propojuje symbolická červená nit dějin spásy. Co žák v lekci prožije / co si uvědomí • Pracuje s konkrétním biblickým textem, na nějž si vytváří vlastní názor. K jakému jednání lekce zve/vede • Motivuje k pozitivnímu vztahu k literatuře a myšlenkovým kořenům naší kultury. • Lekce vede studenty k hodnotovým postojům, které je motivují dělat svět lepším místem pro život.

EU - Svět kolem nás

K efektivnímu učení je užitečné trénovat svoje smysly, pozornost a cvičit svoji paměť. To vše se dá posilovat a trénovat. V programu žáci řeší detektivní příběh a na práci detektiva si postupně zkoušejí své smysly a paměť. Stejně jako detektiv si procvičují schopnost pozorovat, všímat si detailů a trénují paměť. Žáci se dozví, že vnímavost našich smyslů a paměť se dá cvičit a vylepšovat.