Pracovala 8 let jako učitelka 1. stupně ZŠ. Krátce jako metodik prevence. Od roku 2013 do roku 2020 se v plzeňském kraji s nadšením věnovala výuce preventivních programů Moje cesta na svět. V roce 2020 se podílela na tvorbě nových metodik v projektu Úcta k životu, který se zaměřuje na upevňování hodnot a postojů a inspiruje se dílem Jana Amose Komenského Všenáprava věcí lidských.
V současné době pracuje v organizaci KAM, z.s. v rámci komplexního programu Úcta k životu.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Plzeňský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Komenského příběh lidskosti

Interaktivní program Komenský – příběh lidskosti je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se žáci seznámí zajímavou a moderní formou s životem a dílem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ – časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské potřeby a touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových Projektů proměny, díky čemuž dostanou příležitost inspirovat českou veřejnost k uskutečnění pozitivní změny ve svém okolí v sedmi konkrétních oblastech dle myšlenek J. A. Komenského. Navíc své projekty mohou přihlásit do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 1200 Kč.

Bible - jeden z klenotů naší kultury

Vzdělávací program je motivován snahou dát možnost poznat žákům, skrze seznámení s Biblí, kořeny evropské kultury, v níž žijí, a pomoci jim v utváření pozitivního vztahu k historické literatuře. Lekce obsahuje interaktivní aktivity, práci se starým kralickým textem, zamyšlení nad zlatým pravidlem vzájemnosti a originální videa dabovaná Jiřím Lábusem. Vzdělávací lekce vytvořená v rámci projektu Úcta k životu - základ pro demokratickou kulturu.

Poznej Bibli skrze příběh

Citát Komenského: „Český národe… Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží.“ Hlavní myšlenka: Jedním z důležitých kořenů evropské civilizace a naší každodenní kultury v běžném životě je Bible a její příběhy, které formovaly kulturu našich předků. Tento program je „ochutnávkou“ Bible, resp. jednoho z jejích příběhů, který si studenti pomocí dramatizace zažijí a poté si promyslí, jak se příběh týká nás, lidí v 21. století. Anotace: Interaktivní, dramatický a zážitkový program má rozsah dvě vyučovací hodiny. Žáci prožijí příběh ze Starého zákona o Davidovi a Batšebě, na kterém si uvědomí hloubku, komplexitu a příběhovou povahu Bible. Na závěr se zamyslí nad možným přínosem Bible pro dnešní společnost a pro osobní rozvoj jednotlivce v oblasti morálky a hledání smyslu života. Program splňuje podmínky RVP - chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví a zároveň respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot.

Vánoce a Velikonoce jako jeden příběh

Hlavní myšlenka: V dnešní době znají děti dva hlavní svátky - Vánoce a Velikonoce. Ale málo dětí ví, co tyto svátky spojuje. Pokusme se rozkrýt jejich původní poselství. Anotace: Program je interaktivní s prvky Kettovy metody. Pomocí her a aktivit se žáci seznámí s příběhem Ježíše z Nazareta. Program respektuje neutralitu světonázorů a prezentuje hodnoty všeobecně přijímané.

Seznamte se s Komenským

V první hodině se žáci pomocí videa a dramatizace seznámí s životem Jana Amose Komenského a jeho myšlenkami. Tato hodina může být využita i jako samostatná lekce, bez navazující druhé hodiny. V druhé hodině se žáci dozví o sedmi oblastech, o kterých byl Komenský přesvědčen, že je potřeba, aby se napravily, aby se lidem dobře žilo. Poté je prostor k tomu, abyste se žáky naplánovali, jak se pokusíte jako třída přispět k nápravě světa kolem sebe.

EU - Rodina, která drží při sobě

Lekce je interaktivní, inspirovaná Kettovou metodou. Zapojí všechny žáky do zážitkové výuky. Žáci na dramatizaci příběhu rodiny Babáčkových prožijí přípravu oslavy dědečkových narozenin. To přinese mnoho radostí i starostí v podobě běžných stresových rodinných situací. Lekce přiblíží žákům vážnější témata k zamyšlení, jako například: adopci, stáří, úctu a poslušnost k rodičům, pomoc v domácnosti. Žáci si uvědomí, že hněv, trucování a urážení nevedou k ničemu, naopak láska, humor a odpuštění pomohou vyřešit mnohé těžké situace.

EU - O kráse, tvořivosti a motýlech

Příroda je učebnicí, ze které se můžeme učit o tom, co je krása. Pokud jsme vnímavými pozorovateli, obohacuje náš vnitřní život a inspiruje ve vlastní touze tvořit něco krásného, co přináší nám i ostatním radost. Anotace Lekce prostřednictvím otázek vede žáky k rozvoji pozorovacích schopností. Učí je nejen vidět, ale i pojmenovávat a uvědomovat si jedinečnost toho, na co se díváme. V druhé části lekce si tak při výtvarném tvoření motýlů žáci vyzkouší, že můžeme přírodu napodobit - vyrobit něco krásného a zároveň velmi užitečného.

EU - Žádný učený z nebe nespadl

Když se chceme nebo potřebujeme něco naučit, stane se to obvykle tak, že to zkoušíme, trénujeme, nevzdáváme se a překonáváme překážky. A i když něco už dobře umíme, může se stát, že se nám to někdy nepovede. Vždyť žádný učený z nebe nespadl! Anotace V první části se žáci zamyslí nad tím, co rádi dělají a co jim jde. Poté si na stanovištích zkouší aktivity různého typu. Mají možnost zvolit si, která stanoviště navštíví, a vyzkoušet si různé stupně obtížnosti aktivit. Ve druhé části si pomocí příběhů mají možnost uvědomit, že k tomu, aby se něco naučili nebo se v něčem zlepšili, je potřeba častého tréninku. V závěru si naplánují, co nového by chtěli vyzkoušet a naučit se.

EU - Pět jazyků lásky

Rodina je jednou z nejcennějších hodnot lidského života. Projevování lásky je dovednost, které se lze naučit. Je užitečné si uvědomit, že jsme rozdílní a máme různé jazyky lásky. Naučit se užívat jazyky lásky jednotlivých členů rodiny může být cenným nástrojem pro vzájemné hlubší porozumění. Anotace Lekce vede žáky k zamyšlení nad významem rodiny pro jejich život. Pomocí samostatného uvažování a diskuze si žáci zařadí rodinu do svého osobního hodnotového žebříčku. Ve druhé části se děti seznámí s pomocí videa s principy pěti jazyků lásky, uvědomí si, že jednotliví členové rodiny jsou různí a že lásku vyjadřují i přijímají rozdílným způsobem. V závěru hodiny se budou moci rozhodnout pro experiment, při němž si vyzkouší pět jazyků lásky v praxi.

Vztahy, které mají budoucnost: odpuštění

Hlavní myšlenka V rodině dítě zažívá své první a zároveň celoživotní vztahy, které s postupem času mohou být více či méně komplikované. A je to právě odpuštění, které v těchto vztazích dokáže obnovit tolik potřebný pocit přijetí a bezpečí. Tomu se však musíme učit i v přátelství, a koneckonců i sami vůči sobě. Odpuštění je skutečným lékem pro nás a poté také darem pro druhé. Anotace Problematika odpuštění je v této lekci nabídnuta prostřednictvím vyprávění skutečných příběhů a vizualizace. Autenticky tak zprostředkovává různé roviny procesu odpuštění a pochopení situace z více úhlů pohledu. Lekce si klade za cíl nasměrovat žáky k touze a rozhodnutí odpustit.