Pracovala 8 let jako učitelka 1. stupně ZŠ. Krátce jako metodik prevence. Od roku 2013 do roku 2020 se v plzeňském kraji s nadšením věnovala výuce preventivních programů Moje cesta na svět. V roce 2020 se podílela na tvorbě nových metodik v projektu Úcta k životu, který se zaměřuje na upevňování hodnot a postojů a inspiruje se dílem Jana Amose Komenského Všenáprava věcí lidských.
V současné době pracuje v organizaci KAM, z.s. v rámci komplexního programu Úcta k životu.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Plzeňský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Tajemství husích stop

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy, které si žáci na závěr také vyrobí.

Kamarádi nerostou na stromě

Interaktivní program je prevencí šikany. Pomáhá žákům, aby navzájem lépe poznali své zájmy a přednosti. Inspiruje k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Žáci se učí stanovovat zdravé hranice ve vztazích, rozhodují v modelových situacích, co je vhodné a co je již za hranou. Pracují s emocemi, učí se odmítnout nevhodné nabídky či podněty od vrstevníků i dospělých. Seznámí se s vhodným postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

Kůzlátka, kůzlátka otevřete vrátka

Lekce je prevencí rizikového chování při setkání s cizími lidmi v různých situacích. Podkladem je pohádka „Kůzlátka, kůzlátka otevřete vrátka“. Obecným záměrem v první části lekce je vyhnout se nebezpečným situacím a setkáním s cizími lidmi. Úspěšné řešení žáci modelují i ve scénkách dle vylosovaných námětů. Ve druhé části si žáci zopakují telefonní čísla na tísňové linky a to, jakým způsobem má být veden rozhovor na těchto linkách, aby dokázali efektivně přivolat pomoc.

Jsme jedna parta

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Na příkladu květiny pak žáci poznávají, které věci kamarádství posilují a které ho ničí. Interaktivní úkoly přinášejí inspirace k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Na závěr mají všichni žáci možnost v rámci hry písemně ocenit jeden druhého.

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

EU projekt Úcta k životu (pilotáž)

Dobrou společnost nelze vytvořit bez dobrých jedinců, resp. občanů. V tomto projektu tedy jde o takovou výchovu, která člověka povede k ohledu na dobro celku společnosti. Jedná se o lekce ze 7 oblastí, které považoval J. A. Komenský za klíčové pro celistvou výchovu člověka - rodina, vzdělání, politika, umění, media, spiritualita, podnikavost.

Interaktivní program Projekt proměny (PROPRO)

Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského - o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty. Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek