Přednáším šestým rokem, níže uvedené přednášky Národní iniciativy pro život o.p.s. Plzeň.
Jsem náhradní maminkou dvěma dětem a vím jak to tyto neplánované (někdy i nechtěné) děti mají v životě těžké. Je to jeden z důvodů proč se věnuji tomuto tématu.

Organizace: Národní iniciativa pro život, o.p.s.
Seznam lokalit: Jihočeský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Moje cesta na svět PLUS

Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Žáci v tomto věku procházejí náročným obdobím dospívání, kdy se mění jejich tělo a formuje osobnost a jejich postoje a hodnoty. Je to období, v němž mají zvýšenou potřebu rozumět těmto změnám a být ujištěni o vlastní hodnotě. Současně se začínají zajímat o druhé pohlaví a lidskou sexualitu. Jejich vnímání bývá deformováno médii. Potřebují prostor pro bezpečné a otevřené kladení otázek. V první části se žáci seznamují s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce. Důraz je kladen i na téma sexuálního zneužívání, které je v současnosti velmi aktuální. Ve druhé části procházejí etapy lidského vývoje od početí k porodu a zabývají se a s procesem dospívání , komunikací a vztahovými dovednostmi pro zodpovědné partnerství. Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit. Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání. Je druhou lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)