Od roku 2012 jsem lektorem preventivních a etických programů. V současné době pracuji v organizaci KAM, z.s. v rámci komplexního programu Úcta k životu. Zároveň jsem působil 5 let jako metodik školní prevence na základní škole v Hradci Králové. V roce 2014 jsem dokončil specializační studium pro metodiky školní prevence a v roce 2019 obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii na Univerzitě Hradec Králové. Mládeži se věnuji také ve volném čase jako trenér florbalu či jako vedoucí volnočasového klubu.

Web: http://pp.uctakzivotu.cz
Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Královéhradecký kraj

Lekce - Seznam přednášek

Nečekané těhotenství

Lekce je zaměřena na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Lekce směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je hodnota lidského života, věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Je završením komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

Moje cesta na svět

Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. V první části lekce se žáci přiměřeně věku seznamují s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit.Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání. Je první lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu. Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

Pít či nepít

Cílem tohoto interaktivního programu je předat informace o zrádnosti závislosti a ukázat na rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Dále je lekce zaměřena na podporu zdravého sebevědomí dospívajících a změnu postojů k alkoholu jako k nebezpečné návykové látce, kterou lze požívat s mírou až v dospělosti. Nakonec žáci vytvářejí „vakcínu proti závislosti“, kterou namíchají ze zásad a doporučení, které sami vymýšlejí další mladé lidi.

Sedmero moří internetu

Interaktivní program se zaměřuje na včasné předcházení rizikům kyberšikany. Pomáhá dětem zmapovat možná úskalí internetu a motivuje k bezpečné plavbě virtuálním světem. Interaktivně se v lekci pracuje s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s aktuálními příběhy na internetu a připomínají si možnosti toho, kam se obrátit v případě útoku „kyberžraloka“.

Marťané a Venušanky

Posláním přednášky je informovat mladé lidi o rizikovém sexuálním chování, poskytnout jim informace, nabídnout jim poradenskou činnost. Touto činností zasahujeme a ovlivňujeme žáky a studenty ZŠ a také rizikové skupiny zvláštních a speciálních škol, sociálních ústavů a dětských domovů kde převážnou část tvoří romské etnikum. Cílem je informovat mladé lidi na školách o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS a nakažení HPV. Přednáška směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Snahou lektorů je, aby mladí lidé získali informace, sebevědomí, úctu k druhému pohlaví, byli povzbuzeni v sebeovládání. Cílem je snížení rizikového chování mládeže, snížení rozvodovosti a počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Nabízíme poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště.

Partnerské vztahy a riziko AIDS

Program informuje mladé lidi o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS a nakažení HPV. Lekce směruje k odpovědnosti při navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je věrnost, sebeúcta, respekt k druhému pohlaví a sexuální zdrženlivost. Cílem je omezení rizikového chování mládeže, počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Nabízíme poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště.

Rizika v kyberprostoru

Lekce s názvem Rizika v kyberprostoru se věnuje v první části vymezení pojmu kyberprostor a zkušenosti žáků s různými aplikacemi. Upozorňuje na fakt, že vše v kyberprostoru je veřejné a pracuje s pojmem digitální stopa. Dále se věnuje základním rizikům, a to konkrétně kybergroomingu, sextingu, kyberšikaně, bezpečného používání mobilů a sociálním sítím. V závěru jsou žáci seznámeni s Desaterem bezpečného internetu a jsou jim předány kontakty na odborná pracoviště Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a hlubšímu uvědomění si rizik spojených komunikací v kyberprostoru.

Strážci pravidel

Lekce je zaměřena na pochopení důležitosti pravidel ve školním i mimoškolním životě, která chrání naše vztahy, zdraví a majetek. Žáci se ocitají na divokém západě a stávají se šerify, kteří se mají postarat o pořádek na daném místě. V rámci scének modelují, co by se stalo, kdyby se pravidla nedoržovala. Na závěr mají v rámci třídního kolektivu ocenit žáky, kterým se v daných pravidlech daří. Děti si také stanovují cíle, co by chtěli v rámci pravidel v dalším období zlepšit, aby se z nich stali skuteční ochránci pořádku a pravidel.

Kůzlátka, kůzlátka otevřete vrátka

Lekce je prevencí rizikového chování při setkání s cizími lidmi v různých situacích. Podkladem je pohádka „Kůzlátka, kůzlátka otevřete vrátka“. Obecným záměrem v první části lekce je vyhnout se nebezpečným situacím a setkáním s cizími lidmi. Úspěšné řešení žáci modelují i ve scénkách dle vylosovaných námětů. Ve druhé části si žáci zopakují telefonní čísla na tísňové linky a to, jakým způsobem má být veden rozhovor na těchto linkách, aby dokázali efektivně přivolat pomoc.

O jedné tajúplné jeskyni

Lekce je prevencí šikany, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých vlastnostech, v čem jsou si podobní a v čem se naopak liší. Lekce je postavena na příběhu Slon a mravence od spisovatelky Daisy Mrázkové a zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. V příběhu o zvířátkách žáci poznávají, jak využít vzájemných rozdílností k budování přátelství a spolupráci v týmu. Učí se vzájemné toleranci a vymýšlí, jak vytvořit prostředí, kde bude všem dobře.

Všude dobře, doma nejlíp

Lekce je zaměřena na zdravé vztahy v rodině, které ovšem mají přesah do vztahů v rámci školního kolektivu, a pomáhá tak k předcházení šikany ve třídě či škole. Lekce slouží také k základnímu zmapování vztahů žáků v jejich rodině a k posílení zdravých principů fungování rodiny. Důraz je položen na to, že každý má právo vyjádřit nesouhlas, pokud se mu nelíbí, co druhý dělá. Žáci se seznámí s postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

Jsme jedna parta

Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Na příkladu květiny pak žáci poznávají, které věci kamarádství posilují a které ho ničí. Interaktivní úkoly přinášejí inspirace k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Na závěr mají všichni žáci možnost v rámci hry písemně ocenit jeden druhého.

Říše snů - televize, počítačové hry, internet

Lekce se věnuje v první části pravdivostí údajů, které můžeme sledovat v televizi (zprávy, partnerské vztahy v seriálech, akční scény, reklama). V další části se rozdělujeme počítačové hry, které děti běžně hrají, a třídíme je podle skupin se společnými znaky a následně určujeme, které jsou rizikové nebo dokonce škodlivé z hlediska brutálních scén v souvislosti s vyspělým grafickým provedením současných počítačových her. Dále se lekce zabývá základními riziky na internetu a to především ochranou soukromí a nastavením správného zabezpečení a nebezpečí seznamování dětí na internetu. Na závěr žáci porovnávají, kolik času tráví s kamarády, venku či sami, a kolik v mediálním světě mobilů, počítačů tabletů a televize. Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, rozvoj kritického myšlení a osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a televize. Mottem celé lekce je „Víc než cokoliv jiného chraň svoje srdce, právě z něj vychází život“  Žáci si mají chránit, na co se dívají a kolik tomu věnují času.

Všechno jde vyřešit

Lekce se zabývá nejčastějšími potížemi dětí ve škole. Důraz je kladen na posílení zdravého sebevědomí žáků, uvědomění si, že každý má jiná obdarování a každému jdou věci (včetně učení) jiným tempem. Děti mají možnost nahlédnout do způsobů učení, které jim nejvíce vyhovují. V rámci aktivit se snaží společně vyřešit úkol, což jim pomáhá si uvědomit, jaký jsou tým a co mohou vylepšit. Na závěr má každé z dětí vymyslet a napsat, v čem by mohl pomoci, aby v jejich třídě bylo příjemněji a aby byli lepší parta.

Kouření -slepá ulička

Tento program se zabývá klasickým adiktologickým tématem – závislostí na nikotinu. Žáci se dozví, jak vzniká a funguje závislost a jak nesnadné je se z ní vymanit. Důraz je kladen na hledání příčin, proč nejčastěji lidé s kouřením začínají, dále podrobně probíráme zdravotní důsledky a finanční náročnost zneužívání nikotinu. Společně se zamýšlíme nad přínosnějšími možnostmi trávení volného času. Součástí je také trénink odmítání cigaret ve vrstevnické skupině pomocí hraných scének.

Šikana – nemoc vztahů

Program skrze interaktivní hry pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, dokázali překonávat kritické momenty a zaměřovali se svoje silné stránky. Dále jsou seznámeni s ukazateli šikany a s její patologií. Lekce klade důraz na to, že každý člověk je součástí nějakého kolektivu a tak je i spoluodpovědný za zdravé vztahy v něm. Během programu jsou žáci povzbuzováni k osobní odvaze, aby včas zasáhli, pokud se setkají s prvotními stádii šikany. Žáci se také seznámí s postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

Co dělá lidské jednání dobrým?

Seminář zasvěcuje studenty do zcela základní problematiky morálního jednání: Jak udělat „správnou věc“, tj. skutečně morálně dobrý čin? Studenti se seznámí se třemi aspekty či komponenty každého morálního činu: esence, intence, situace. Dále se seznámí s morálními důsledky opomíjení nebo naopak preferování kteréhokoli z těchto aspektů pro morální jednání.

Vánoční program - Neobyčejná noc

Jedná se o program na 1 vyučovací hodinu určený pro 1. stupeň, který kombinací příběhu, prezentace a koled hraných naživo má za cíl připomenout původní příběh Vánoc.

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Velikonoční putování

Velikonoční putování je program určený dětem 1. stupně ZŠ, který kombinací příběhu a aktivit objasňuje židovsko-křesťanskou historii tohoto svátku.

Komenského příběh lidskosti

Interaktivní program Komenský – příběh lidskosti je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se žáci seznámí zajímavou a moderní formou s životem a dílem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ – časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské potřeby a touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových Projektů proměny, díky čemuž dostanou příležitost inspirovat českou veřejnost k uskutečnění pozitivní změny ve svém okolí v sedmi konkrétních oblastech dle myšlenek J. A. Komenského. Navíc své projekty mohou přihlásit do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 1200 Kč.

EU projekt Úcta k životu (pilotáž)

Dobrou společnost nelze vytvořit bez dobrých jedinců, resp. občanů. V tomto projektu tedy jde o takovou výchovu, která člověka povede k ohledu na dobro celku společnosti. Jedná se o lekce ze 7 oblastí, které považoval J. A. Komenský za klíčové pro celistvou výchovu člověka - rodina, vzdělání, politika, umění, media, spiritualita, podnikavost.

Kyberšikana

Lekce je zaměřena na prevenci kyberšikany a rizik internetu. Žáci se budou učit identifikovat rizikové oblasti sociálních sítí, porozumí fenoménu “digitální stopa, prožijí si hru s falešnými účty a v rámci nedokončených příběhů kyberšikany budou navrhovat vhodná řešení a opatření do situace obětí. Lekce vede k aktivnímu používání 3 strategií obrany (“štítů”) proti nebezpečným lidem v komunikaci na ve virtuálním světě.

Nástrahy pornografie

Lekce pojednává o citlivém, ale velmi aktuálním tématu, které se týká chlapců a dívek na druhém stupni ZŠ. Cílem je seznámit žáky s mýty o pornografii, ukázat rizika vedoucí až k závislosti a také posílit jejich zdravé chování v oblasti intimity.

Zvládneme to spolu?

Lekce podporuje zdravé vztahy v třídním kolektivu a tím pomáhá předcházení šikany. Skrze interaktivní hry pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, dokázali překonávat kritické momenty a zaměřovali se svoje silné stránky. Žáci poznávají zdravé hranice ve vztazích a objevují činitele, které ještě ovlivnit mohou a které již ne. Lekce klade důraz na to, že každý člověk je součástí nějakého kolektivu a tak je i spoluodpovědný za kvalitu vztahů, které v něm budou.

Charakter nebo image

Lekce se zabývá tím, co to znamená být “in”. Jestli lze na svém charakteru pracovat stejně, jako na image a co to obnáší. Podněcuje k pozitivnímu vnímání sebe sama a taky k zamyšlení, jestli to, co očekáváme od druhých, chceme sami dávat.

Předsudky a stereotypy

Lekce předchází projevům potlačujícím práva menšin a rizikovému chování namířenému proti druhé osobě. Zejména různým formám intolerance, agresivního chování založeném na antisemitismu, rasizmu, extrémismu a xenofobii. Vede žáky v osobní reflexi k práci s emocemi, rozpoznávání přiměřených hranic a pokládá základy prosociálního chování bez předsudků. Lekce se zaměřuje na přiměřený odhad situací, které mohou dospívajícího člověka potkat, pracuje s modelovými situacemi a strategiemi jejich zvládání.

Sexting a kybergrooming

Program vede k zamyšlení nad rozumným užíváním sociálních sítí a kyberprostoru vůbec. Jednotlivé aktivity umožní žákům nahlédnout vhodnost či nevhodnost sebeprezentace a sdílení intimních informací či materiálů v prostředí sociálních sítí. Důraz je kladen na oblast tajemství a ochranu svého soukromí. Zároveň budou žáci motivováni k demaskování nereálných a lživých sdělení či materiálů v prostředí internetu. Starší ročníky budou seznámeni s tím, jakou odpovědnost a potencionální právní následky nesou pachatele sextingu a kybergroomingu.

Netolismus a identita

Lekce se nejen tím, kolik času tráví mladí na sociálních sítích a počítačových hrách na internetu, ale také rizikovým obsahem. Zabývá se tím, proč si lidé snadno berou na internetu nějakou masku. Vede žáky k tomu, aby se pokusili zjistit, na jakém základě stojí jejich identita v rámci jejich virtuálního života v kyberprostoru. Program vede k sebepřijetí, sebeúctě, novodobému hrdinství a odvozování své identity od zdravých základů.

Bible - jeden z klenotů naší kultury

Vzdělávací program je motivován snahou dát možnost poznat žákům, skrze seznámení s Biblí, kořeny evropské kultury, v níž žijí, a pomoci jim v utváření pozitivního vztahu k historické literatuře. Lekce obsahuje interaktivní aktivity, práci se starým kralickým textem, zamyšlení nad zlatým pravidlem vzájemnosti a originální videa dabovaná Jiřím Lábusem. Vzdělávací lekce vytvořená v rámci projektu Úcta k životu - základ pro demokratickou kulturu.

Poznej Bibli skrze příběh

Citát Komenského: „Český národe… Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží.“ Hlavní myšlenka: Jedním z důležitých kořenů evropské civilizace a naší každodenní kultury v běžném životě je Bible a její příběhy, které formovaly kulturu našich předků. Tento program je „ochutnávkou“ Bible, resp. jednoho z jejích příběhů, který si studenti pomocí dramatizace zažijí a poté si promyslí, jak se příběh týká nás, lidí v 21. století. Anotace: Interaktivní, dramatický a zážitkový program má rozsah dvě vyučovací hodiny. Žáci prožijí příběh ze Starého zákona o Davidovi a Batšebě, na kterém si uvědomí hloubku, komplexitu a příběhovou povahu Bible. Na závěr se zamyslí nad možným přínosem Bible pro dnešní společnost a pro osobní rozvoj jednotlivce v oblasti morálky a hledání smyslu života. Program splňuje podmínky RVP - chrání a oceňuje naše tradice, kulturní i historické dědictví a zároveň respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot.

Vánoce a Velikonoce jako jeden příběh

Hlavní myšlenka: V dnešní době znají děti dva hlavní svátky - Vánoce a Velikonoce. Ale málo dětí ví, co tyto svátky spojuje. Pokusme se rozkrýt jejich původní poselství. Anotace: Program je interaktivní s prvky Kettovy metody. Pomocí her a aktivit se žáci seznámí s příběhem Ježíše z Nazareta. Program respektuje neutralitu světonázorů a prezentuje hodnoty všeobecně přijímané.

Jak zvládat těžkosti

Obtížné životní situace přicházejí, ať chceme nebo ne. Buď je na nás necháme dopadnout, nebo se je budeme učit zvládat, či je dokonce můžeme využít k něčemu dobrému. Rádi bychom společně s žáky v této lekci přicházeli, jak na to můžeme jít a co v tom pro nás může být užitečné. Inspirací nám k tomu bude životní příběh J. A. Komenského, který to v životě neměl také jednoduché. Lekce je připravena jednu vyučovací hodinu do online prostředí a samozřejmě i prezenčně, pokud budou školy otevřené. Výborně se hodí do předmětů prvouka/ přírodověda na prvním stupni (od 3. třídy) či výchova ke zdraví/občanská výuka na druhém stupni ZŠ či SŠ. Použít ji můžete také jako třídnickou hodinu. Jako bonus pak máme pro učitele k dispozici návaznou hodinu "Jak si udržet dobrou kondici" zaměřenou na zdravou životosprávu a psychohygienu, kterou s žáky mohou dále využít.

S Komenským měníme svět k lepšímu (projektový den)

Preventivně vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin Cílem je stmelit třídní kolektiv, poskytnout žákům společný zážitek a aktivizovat je ke konkrétní „dobré věci“ v jejich okolí, obci či komunitě. Bonusem je pak možnost přihlásit tyto Projekty proměny do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu. V první části se žáci seznámí zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi velmi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o celoživotní touze Komenského po proměně lidstva k lepšímu, která není možná bez proměny jednotlivce. V druhé části jsou žáci v návaznosti na vizi Komenského prakticky vedeni k tomu, aby navrhli a následně sami zrealizovali svůj vlastní týmový nebo osobní Projekt proměny v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Minus na plus s Amosem (projektový den)

Preventivně-vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin. Cílem je pomoci stmelit kolektiv a vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. Jedinečnou aplikací do života je také výzva k osobnímu Projektu proměny, se kterým se žáci mohou přihlásit do instagramové soutěže. V první části se žáci seznámí zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o Komenského celoživotní touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce. V druhé části se žáci zaměří na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metody známé jako „Pět jazyků lásky“ a pomocí pestré škály aktivit.

EU - V čem se chci zlepšovat

Žáci budou mít možnost se zamyslet, kde a jak se člověk v životě může učit. Seznámí se s různými druhy dokumentárních filmů. Budou sledovat cesty Jana Amose Komenského. Ujasní si, co je zajímá, co je pro ně důležité, co se chtějí naučit, a naplánují si drobné kroky, jak by toho mohli dosáhnout. Při běhacím diktátu si procvičí vnímavost a paměť.

EU - Pravda a lež v médiích

Současná média jsou směsicí důležitých relevantních informací, ale zároveň polopravd a lží, často i cílené manipulace. Je potřeba se naučit ověřovat si informace a nepodléhat manipulaci. V této lekci se žáci učí kritickému myšlení v přístupu k médiím a informacím, která média přinášejí. Seznámí se se základními pojmy, jako je manipulace, propaganda, hoax. Dozví se, jaký vztah k pravdě měl J. A. Komenský. Vyzkouší si, jak snadné je stát se dezinformátorem.

EU - Podnikání, které má budoucnost: win-win

Lekce vede k zamyšlení nad podnikáním jako nad přirozenou a relevantní alternativou k zaměstnaneckému postavení. Jednotlivé aktivity umožňují žákům, aby si lépe dokázali představit výhody a nevýhody podnikání a zaměstnaneckého postavení. Důraz je v obou případech kladen na zásadu win-win. S pomocí videa žáci prozkoumají, jaký vliv má rozhodování na šanci na úspěch, a zmapují si svoje silné stránky.

EU - Svět kolem nás

K efektivnímu učení je užitečné trénovat svoje smysly, pozornost a cvičit svoji paměť. To vše se dá posilovat a trénovat. V programu žáci řeší detektivní příběh a na práci detektiva si postupně zkoušejí své smysly a paměť. Stejně jako detektiv si procvičují schopnost pozorovat, všímat si detailů a trénují paměť. Žáci se dozví, že vnímavost našich smyslů a paměť se dá cvičit a vylepšovat.