Sama na sobě zakusila přínos preventivního programu na střední škole, kde ho ze zvědavosti pomohla zorganizovat. I přes vážnost nelehkého tématu nemoci AIDS, smrti a sexuality byla výborná atmosféra otevřenosti, laskavý přístup lektora a pertinentní a také v té době nedostupné informace tím, co jí nasměrovalo na rovině osobní a postupem času i profesní.

Jazyková výbava z bilingvního gymnázia jí otevřela cestu pro paralelní vysokoškolské vzdělání ve Francii, které ovlivnilo její odbornou profilaci: Po roce výměnného pobytu na prestižní manažerské škole v Lyonu dosáhla v dalším roce ekvivalentu inženýrského titulu na partnerské vysoké ekonomické škole v Chambéry. Po návratu domů a dokončení inženýrského studia na Mendelově univerzitě v Brně se rozhodla ve studiích pokračovat doktorským stupněm, ve kterém se zaměřila na efektivní mezilidskou komunikaci a s ní spojený funkční týmový management. To v závěru doplnila roční pracovní zkušenost v podobě výzkumné stáže ve studentské organizaci opět ve francouzské Toulouse. Postupně se začala věnovat vzdělávací činnosti na středních školách, v institutech, v neziskových organizacích, na univerzitě i soukromě, na což si rozšířila pedagogické vzdělání.

Letitá touha vidět mladou generaci dorůstat ve zdravé dospělé, kteří vedou smyslupný a plnohodnotný život, ji dovedla až k osvětové činnosti, kterou odstartovala v roce 2013. Nadšení pro rozvoj druhých a přesvědčení o klíčové roli prevence v životě dětí a mládeže jsou důvodem toho, že se vedle svého zaměstnání věnuje právě preventivní činnosti na školách. V programech často využívá interaktivní a zážitkovou formu, dialog a snaží se o praktickou využitelnost programu posluchači.

Programy nabízím i na Olomoucku, Vyškovsku, v Brně apod..

Organizace: ABATOP, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj

Lekce - Seznam přednášek

Zázrak života aneb Jak to všechno začalo

Doplnit

Když nestojí za to pro lásku umírat

Tato přednáška je klasikou preventivních programů v naší organizaci. Hravým způsobem přibližuje tak vážné téma jako je nevyléčitelné onemocnění AIDS a jeho zrádnost, která je dnešními mladými lidmi plošně podceňovaná. Pomáhá studentům kriticky zhodnotit informace, které již o nemoci mají, v oblastech způsobů přenosu nemoci a ochrany. Zážitkovým způsobem boří mýty ohledně nemocných AIDS a úrovně bezpečí chování se zvýšeným rizikem přenosu HIV (sexualita, drogy, alkohol). Společně jsou dána dohromady mantinely opravdu bezpečného sexuálního chování.

Mýty a pravda o kouření

popis

Posedlost jídlem

Přednáška vycházející z hluboké osobní více než dvacetileté zkušenosti na úvod rozebírá příčiny problémů se stravováním – odhaluje a zamýšlí se nad silnými vlivy vnějšího i vnitřního prostředí, které speciálně na mladé lidi působí. Dále zmiňuje potenciálně ohroženou skupinu, různé formy potíží, které však mají společný jmenovatel a cíl, a následně projevy, dle kterých se dají stravovací poruchy identifikovat. Postupně rozkrývá samou podstatu problémů se stravováním (psychologické a sociální kořeny), které mohou vést až k sebedestruktivnímu chování. Na závěr nabízí preventivní kroky, jak se začít zodpovědně chovat k vlastnímu tělu v oblasti stravování, a tipy na řešení pro postižené nějakou z poruch příjmu potravy. To vše je protkáno jak příběhy nemocných, tak osobními zkušenostmi lektorky.

Moc slov

Interaktivní preventivní program pomocí ppt prezentace a častého dialogu rozkrývá známé lži o komunikaci a poukazuje na jazyk jako na účinnou a často neprozkoumanou „zbraň“ každého člověka. Dále rozebírá důvody, proč vlastně komunikujeme, a společně se studenty skládá mozaiku toho, jakými různými způsoby komunikujeme. Ti mají pak možnost uvidět jednotlivé části ústní komunikace a jejich poměr, který se radikálně mění v případě aktuálně mladými nejčastěji využívané komunikace písemné (sociální sítě). Toto srovnání písemné a ústní komunikace se objevuje i v dalších následných podtématech. Dále se zkoumají nedílné součásti, bez kterých se obecně o komunikaci mluvit nedá, což si vyzkouší v praktických nácvicích. Na závěr je podtržen dopad a důsledky slov, kterými jsou studenti motivováni do jejich pozitivního využívání, pro což jsou navržena jednoduchá komunikační pravidla. Vše je ilustrováno na situacích ze života a praktických zkušenostech lektorky.

Když (hra) není hra

Preventivní program se v úvodní části zabývá hranicemi mezi legrací a šikanou. Potom se zaměřuje na oběť a zamýšlí se nad společnou charakteristikou a nad známými způsoby, jak na ni agresor běžně reaguje ve školním prostředí. Tím se pozornost přesouvá k agresorovi a k jeho, ať vědomému či nevědomému, motivu agresivního chování. Ukazuje na možnost volby v dané krizové situaci a tím na přínosné či likvidační důsledky jeho chování. Pak se téma zužuje na jeden typický nástroj, vlastní každému člověku – řeč a její důsledky, což si studenti ověří i prakticky. Po úvahách na toto téma vybízí ke správné motivaci k mluvení a k uvážlivému používání jazyka. Ve finále se pozornost přesune k podstatě síly člověka, jež je ilustrována pozitivními příklady významných osobností, které byly či jsou vystaveny nelehkým životním okolnostem. Přednáška je zakončena výzvou k nestádovému myšlení a odvaze ke změně reakcí na běžné i kritické situace jejich života či v životě lidí kolem nich. Bohaté ilustrace skutečnými příběhy ze života, obrazem a videi dokreslují nejen plošnost tématu, ale i jeho hloubku tím, že zapojují všechny složky vnímání a tak podpírají koncepci přednášky jako nástroje ke změně myšlení i chování právě v akutním stavu přítomnosti tohoto psychopatologického jevu ve třídě. Reakce studentů ZŠ Šromotova, Hranice - "Nejvíc mě zaujal ten film a jinak ty hodiny byly super." "Když uvidím, že se děje nějaké bezpráví, nezvařu nad tím oči a pokusím se pomoct". "Moc se mi to líbilo. Uvědomila jsem si pár věcí."