Základy pro práci s dětmi a mládeží jsem získal v YMCE a Royal Rangers - křesťanský skaut.
20 let aktivně realizuji programy pro děti a mládež. 5 let jsem lektoroval pro organizaci ACET ČR, z.s., kde jsem absolvoval programy pro více než 15 tisíc studentů, učitelů a rodičů na školách zejména ve Zlínském kraji.
Ve Valašském Meziříčí vedu křesťanské centrum Akvárko pro děti a mládež, které je otevřené pro teenagery ve věku 10-16 let.
Momentálně pracuji jako lektor certifikovaných programů primární prevence KAM,z.s.

Organizace: KAM, z.s.
Seznam lokalit: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Lekce - Seznam přednášek

Partnerské vztahy a riziko AIDS

Program informuje mladé lidi o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS a nakažení HPV. Lekce směruje k odpovědnosti při navazování partnerských vztahů, vyzdvihuje hodnoty jako je věrnost, sebeúcta, respekt k druhému pohlaví a sexuální zdrženlivost. Cílem je omezení rizikového chování mládeže, počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Nabízíme poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště.

Rizika v kyberprostoru

Lekce s názvem Rizika v kyberprostoru se věnuje v první části vymezení pojmu kyberprostor a zkušenosti žáků s různými aplikacemi. Upozorňuje na fakt, že vše v kyberprostoru je veřejné a pracuje s pojmem digitální stopa. Dále se věnuje základním rizikům, a to konkrétně kybergroomingu, sextingu, kyberšikaně, bezpečného používání mobilů a sociálním sítím. V závěru jsou žáci seznámeni s Desaterem bezpečného internetu a jsou jim předány kontakty na odborná pracoviště Obecným záměrem lekce je upevnění zdravých postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a hlubšímu uvědomění si rizik spojených komunikací v kyberprostoru.

Šikana – nemoc vztahů

Program skrze interaktivní hry pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, dokázali překonávat kritické momenty a zaměřovali se svoje silné stránky. Dále jsou seznámeni s ukazateli šikany a s její patologií. Lekce klade důraz na to, že každý člověk je součástí nějakého kolektivu a tak je i spoluodpovědný za zdravé vztahy v něm. Během programu jsou žáci povzbuzováni k osobní odvaze, aby včas zasáhli, pokud se setkají s prvotními stádii šikany. Žáci se také seznámí s postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

Staleté kořeny

"Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily." T. G. Masaryk Společnosti České studny a Křesťanská akademie mladých pro vás připravily nový vzdělávací program ke 100. výročí založení ČSR. České studny v roce 2015 zrealizovaly projekt Husovy stopy, který měl ve školách velký ohlas - podlahové samolepky Husových hodnot si objednalo přes 600 škol a mnohé využily i interaktivní dílnu „Tajemství husích stop“. V rámci série programů „Duchovní dědictví“ nabízíme nyní vzdělávací program Staleté kořeny pro základní školy. Obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky RVP pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Pro tento projekt jsme vyškolili lektory, kteří zajišťují preventivní a etické programy, a při této jedinečné příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky se zapojili i do tohoto jednorázového programu v roce 2018. Pokud máte zájem o náš program a chtěli byste ho realizovat ve své škole, oslovte některého z našich lektorů a dohodněte s ním termín a podmínky pro realizaci programu. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Komenský 2020

Interaktivní dílna Komenský 2020 je vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových "Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Obvyklá cena za program je od 800 Kč.

Interaktivní program Projekt proměny (PROPRO)

Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenský 2020. Pokusíme se v něm o naplnění vize Komenského - o proměnu věcí lidských. Povedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhat pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média; na podzim 2020 budou vyhodnoceny nejlepší projekty. Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek

Závislost na ICT (Sociální sítě a Pc Hry)

Jedná se o interaktivní program, který se zabývá tím, jak působí moderní komunikační technologie a jejich přehnaná konzumace na psychiku nejmenších. Řeší začínající gambling u řady hráčů PC her a hraní agresivních her, které jsou doporučené až od 18+. Zmiňuje nebezpečí vyskakovacích oken a přináší doporučení, jak zabezpečit svůj internetový prohlížeč. V programu se žáci dozví, jaký je doporučený „bezpečný“ čas na ICT a jak v této věci komunikovat s rodiči. Společně s dětmi lektor hledá alternativy k času strávenému na ICT.

Pravda a lež na internetu (Fake news)

Manipulace s fakty je na internetu běžně rozšířená. Mladí často nerozumí manipulativním technikám, které se na internetu používají za účelem podvodu, krádeží, dezinformací a zábavy. Program napomáhá rozvoji kritického myšlení na konkrétních příkladech, které mladí lidé znají z internetu (manipulace s fotkami a videi, dezinformace, tzv. šmejdi na internetu). Učí žáky, jak si ověřovat zdroje.

Vztahy a komunikace ve třídě

Program, který formou různých aktivit a her vede děti k dialogu, diskusi a k formulaci vlastních názorům v rámci třídního kolektivu. Hlavním cílem je vést děti k tomu, aby se naučily pomáhat a myslet na druhé bez očekávání odměny. Důležitá je jedinečnost a hodnota každého žáka a jeho následné zapojení do sítě vztahů ve třídě. Tento zážitkový program je vhodnou prevencí šikany.

Přátelství, láska a partnerství

Program pomáhá mladým lidem podpořit zdravý přístup ke vztahům jak v rodině, tak mezi sebou za pomoci aktivit, her a diskuze. Dětem a dospívajícím v dnešní době chybí pozitivní vzory a motivace ke kvalitním mezilidským vztahům. Program je podporou pro ty děti a mladé lidi, kteří ve svém životě dobré vztahy nezažili. Program zdůrazňuje fakt, že chození mezi chlapci a dívkami začíná přátelstvím. Učí děti, jaké jsou fáze vztahu a základní komunikační techniky.