MAJÁK o. p. s. napomáhá prevenci rizikového chování a při řešení negativních sociálních vlivů mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými. Preventivní programy realizuje již 18 let. Zaměřuje se zejména na programy na základních školách v Libereckém kraji, kde realizuje programy všeobecné, selektivní a indikované prevence. Komplexní program všeobecné primární prevence získal v roce 2014 certifikát odborné způsobilosti poskytovatele primární prevence rizikového chování. Na programy navazuje práce v nízkoprahových klubech v Liberci, Hrádku nad Nisou a Novém Městě pod Smrkem.

Web: http://www.majakops.cz
Organizace: MAJÁK o.p.s.
Seznam lokalit: Liberecký kraj

Lekce - Seznam přednášek

ALKOHOL A KOUŘENÍ

Formou aktivity žáci nejprve pracují s fotografiemi, které znázorňují škodlivé a zdraví prospěšné činnosti. V návaznosti na to žáci pracují s obsahem cigaretového kouře a vlivem pasivního kouření. Příběhem je přiblíženo riziko vzniku závislosti na kouření. Následně je věnován prostor škodlivosti užívání alkoholu a nebezpečí závislosti. Obecný cíl: Předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích. Specifické cíle: Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti tabákových výrobků včetně pasivního kouření. Porozumět nebezpečí užívání alkoholu.

JSME PARTA

V programu žáci pomocí karet s emocemi zhodnocují jejich vnímání se v třídním kolektivu. Dále jsou zařazeny aktivity pro spolupráci třídní skupiny a pro rozkrytí vztahů a vazeb mezi žáky. S žáky je následně otevřeno téma šikany (jaké jsou znaky, jak toto jednání řešit a jak tomu předejít), následuje práce s příběhy. V závěru programu žáci vyplňují nedokončené věty jako další nástroj mapování třídního kolektivu. Obecný cíl: Vést žáky k porozumění pojmu šikana. Specifické cíle: Posílit vzájemný respekt v kolektivu. Rozvíjet spolupráci žáků. Základní mapování vztahů v kolektivu.

BEZPEČNĚ ONLINE

Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění si kladů a záporů virtuálního světa: gambling, netolismus, nakupování online. Dále je čas věnován kontaktu s cizí osobou, kde si žáci zkouší rozhovor s člověkem online. Následně pracují na bezpečném nastavení profilu na sociální síti a to včetně hesla. V závěru se program věnuje tématu kyberšikany formou vyprávěného příběhu. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu. Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence.

JSEM ORIGINÁL

V úvodu programu jsou žáci povzbuzeni k uvědomění si vlastní hodnoty. Další část je zaměřena na vzájemný respekt, pomocí obrázkových karet je probráno fungování a vztahy v třídním kolektivu. Dále je otevřeno téma šikany, žáci pracují s dramaticky ztvárněným příběhem. Poté probíhá společná aktivita pro rozvoj spolupráce a komunikace, ke konci programu je prostor pro pojmenování aktuálních problémů ve třídě (nikoli jejich řešení). Obecný cíl: Vést žáky k porozumění pojmu šikana. Specifické cíle: Podpora lidské originality – zdravého sebevědomí. Umět sdělit nepříjemné chování druhých. Posílit vzájemný respekt v kolektivu.

ZÁVISLOSTI

Program pracuje s pojmem závislost. Zaměřuje se na různé druhy látkových a nelátkových závislostí. V rámci aktivit program poukazuje na rizika a možné dopady závislosti. Program se věnuje mj. závislosti na cigaretách a alkoholu, netolismu a gamblingu. Na příběhu žáci reflektují důležitost osobních rozhodnutí a vlastní zodpovědnosti v životě. Obecný cíl: Předcházet vzniku látkových a nelátkových závislostí. Specifické cíle: Zvýšit dovednost odolávat tlaku vrstevnické skupiny. Posílit vlastní odpovědnost a odmítavý postoj k závislostnímu chování.

ČAS ZMĚNY

V první hodině program pracuje se zasazením období dospívání do kontextu celého života a upozorňuje na jeho důležitost. Dále je formou aktivity posílena jedinečnost každého člověka, čímž jsou žáci vedeni k vzájemnému respektování se v kolektivu. Ve třetí hodině jsou pak s žáky probrány fyzické změny u chlapců a dívek během dospívání. Obecný cíl: Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty v období dospívání. Specifické cíle: Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

KRÁSA

V první hodině jsou žáci vedeni k uvědomění si okolního vlivu, včetně médií, na ideál krásy. Žáci výtvarně znázorňují, jak si představují hezké a ošklivé lidi. V další hodině pracují s pojmy krása, závislost, zdraví, poruchy příjmu potravy, plastiky, porovnávání se. Následně se program zaměřuje na vnímání vlastní hodnoty a sebepřijetí. V poslední hodině program pracuje s rozdíly mezi pohlavími a s genderovými stereotypy. Obecný cíl: Posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí. Specifické cíle: Předcházet vzniku poruch příjmu potravy. Rozvoj vzájemné úcty v kolektivu.

NÁVYKOVÉ LÁTKY

S žáky je otevřena problematika návykových látek a vlivy, které vedou k experimentování. V další hodině program pracuje s fázemi závislosti uživatele návykové látky. V poslední hodině si žáci mohou uvědomit a propojit, co vše závislost na návykových látkách ovlivňuje. Obecný cíl: Předcházet vzniku závislosti na návykových látkách. Specifické cíle: Vést žáky k nastavení vlastního negativního postoje vůči experimentování a užívání.

SEXUALITA

Program pracuje s oblastmi spojenými s pojmem lidská sexualita. Následně program formou aktivity rozkrývá některé představy žáků o sexuálním životě a jejich reálné dopady na oblast partnerských vztahů a rizik spojených se sexuálním chováním, jako je např. HIV, nechtěné těhotenství ad. V poslední části je věnován prostor pro dotazy žáků v oblasti partnerských vztahů a chápání sexuality v období dospívání. Obecný cíl: Vést žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě. Specifické cíle: Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.

NA NETU

S žáky jsou formou brainstormingu probrány výhody a rizika internetu. Žáci poté formou názorných ukázek špatně nastavených profilů pracují s bezpečnou podobou profilu, včetně správy hesel. Další aktivita upozorňuje na nebezpečí komunikace s cizí osobou na internetu. V poslední hodině se program zabývá vlivem sociálních sítí a projevy kyberšikany. Ukazuje také na možnosti řešení a pomoci v případě těchto jevů. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky, ochrana a řešení. Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Program nejprve pracuje s riziky spojenými s pohlavně přenosnými nemocemi, jako je HIV ad., dále s nechtěným otěhotněním a jinými následky rizikového sexuálního chování. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému přístupu a prevenci rizik. V poslední hodině je pak žákům v interaktivním příběhu znázorněn dopad různých rozhodnutí na život člověka. Obecný cíl: Zodpovědné jednání v sexuálním životě. Specifické cíle: Seznámit žáky s možnostmi ochrany proti pohlavně přenosným nemocem a příznaky těchto onemocnění.

ZA HRANOU

Program vede žáky ke kritickému myšlení a vyvrací předsudky spojené s postavením minorit v naší společnosti. Pracuje s tématem subkultur a jejich případnými riziky. V poslední části žáci pracují s problematikou sekt a jejich hlavními rysy. Obecný cíl: Předcházet vzniku extremistických názorů a postojů. Specifické cíle: Vést žáky k respektu vůči ostatním lidem v naší společnosti. Upozornit na rizika spojená s některými subkulturami. Ukázat na hlavní problémy a principy sekt a náboženských hnutí.

ZDRAVÉ TĚLO

Program se zaměřuje na nebezpečí pasivního kouření s důrazem na ochranu vlastního zdraví – žákům je toto téma přibližováno hravou formou v jednotlivých aktivitách. V programu se žáci také seznámí se správným postupem při nalezení injekční stříkačky. Obecný cíl: Vést žáky k ochraně svého těla před nebezpečnými látkami obsaženými v tabákovém kouři či na nalezených injekčních stříkačkách. Specifické cíle: Pojmenovat riziko závislosti na tabákových výrobcích.

BUĎ KAMARÁD

Program vede k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým, nastavuje vzájemné hranice v chování. Žáci také vyjadřují to, jak vnímají svou třídu. V další hodině probíhá aktivita pro osvojení spolupráce, zdravé komunikace v kolektivu a vzájemné podpory a povzbuzování se. Obecný cíl: Předcházet agresivnímu chování žáků. Specifické cíle: Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi žáky.

JÁ A INTERNET

Program skrze aktivity poukazuje na možná nebezpečí na internetu. Žáci pracují s příběhy, pomocí kterých jsou nastíněna základní pravidla bezpečného pohybu na internetu. Prostor je věnován i kyberšikaně a jejímu řešení. Dále je kladen důraz na nebezpečí kontaktu s cizími lidmi a na rizika sdílení informací ve virtuálním prostředí. Obecný cíl: Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu. Specifické cíle: Zvýšit povědomí žáků o kyberšikaně a způsobu jejího řešení. Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi a sdílení informací na internetu.

SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ

Program formou příběhů pracuje s vnímáním šikany z pohledu různých stran, vede žáky k respektování hranic druhých. Žáci také skrze práci s obrázkovými kartami charakterizují svou třídu a pojmenovávají její vlastnosti. V závěru programu žáci písemně vyjadřují lektorovi to, jak se cítí v třídním kolektivu. Obecný cíl: Předcházet projevům šikany v třídním kolektivu. Specifické cíle: Přiblížit negativní následky šikany na psychiku člověka u oběti, agresora i ostatních žáků třídního kolektivu. Vést žáky k porozumění vzájemných hranic. Základní mapování vztahů v kolektivu.

DVA SVĚTY

V úvodní aktivitě probíhá sebereflexe žáků s cílem uvědomění, kolik svého času tráví na internetu. Společná aktivita pak žákům odkrývá rizika různých situací v online prostoru. Následně žáci ve skupinkách vytvářejí příběhy dle zadání. V poslední části si žáci vyplňují test závislosti na internetu. Program vede ke zdravému nastavení hranic trávení času na internetu. Obecný cíl: Poukázat na bezpečný způsob fungování na internetu. Specifické cíle: Pojmenovat některá rizika fungování na internetu. Zvýšit povědomí žáků o rizicích netolismu a pojmenovat jiné možnosti trávení volného času.

ADAPTAČNÍ PROGRAM

Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. Program veden odborným lektorem a probíhá v prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích, příp. pro školy ve větší vzdálenosti lze domluvit realizaci programu v prostorách školy. Je určen novým kolektivům ZŠ (tj. obměnila se alespoň ⅓ třídní skupiny). Obecný cíl: Formování a podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu. Specifické cíle: Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu. Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

KLIMA TŘÍDY

Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. PROGRAM PROBÍHÁ VÝHRADNĚ V PROSTORÁCH MAJÁKU o.p.s., příp. pro školy ve větší vzdálenosti lze domluvit realizaci programu v prostorách školy. Program lze dle dohody navýšit na více setkání. Je určen třídním kolektivům 4.–9. ročníků ZŠ. Obecný cíl: Rozvíjet vzájemnou kooperaci a kohezi kolektivu. Specifické cíle: Zmapování vztahů v kolektivu, pozic žáků a jejich rolí. Rozvoj respektování odlišností. Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

VRSTEVNICKÝ PROGRAM

Standardně program probíhá ve 4 setkáních v prostorách kmenové třídy. Náplní prvního setkání je diagnostika kolektivu (2 x 45 minut), posléze se sestavuje další program. Následují 3 setkání v rozsahu 3 x 45 minut. Program povede vždy dvojice lektorů. Program nemá tematicky nastavenou strukturu, ta se nastavuje s pedagogem a vedením školy. Nejčastější důvody pro realizaci programu: nekázeň ve škole, šikana a příp. zotavení kolektivu, extrémní projevy agrese. Cíle programu: Napomáhat při diagnostice a řešení problému ve třídě. Řešení vztahových potíží mezi spolužáky. Předcházet výskytu šikany ve škole, případně přispět k jejímu efektivnímu řešení. Předcházet rozvoji dalších forem rizikového chování. Podporovat komunikaci mezi žáky a pedagogy.

INTERVENCE

V rámci programu je k dispozici konzultace pro pedagoga. Program realizují zkušení lektoři. Program reaguje na konkrétní problém, který se v kolektivu aktuálně vyskytl. Cílem je zmírnit napětí pro další práci se skupinou, zamezit eskalaci problému a hledat adekvátní postupy pro řešení. Případnými návaznými setkáními dosáhnout změny chování žáků, narovnat vzájemné vztahy a posílit zdravé klima školní třídy. Součástí Intervence je popis rizika situace a stanovení výchovného doporučení škole i rodičům. Každá zakázka je specificky nastavena dle vzájemné spolupráce a komunikace se školou. Nejčastější důvody k realizování Intervence: rozkrytí šikany, diagnostikování fáze šikany. Další oblasti: vyhrocené nepříznivé klima i ve vztahu k učiteli, kyberšikana, šíření nevhodného obsahu na internetu, ublížení na zdraví, požití alkoholu, apod.

Nestandartní program

Jedná se o programy, které nejsou v běžné nabídce. Jsou to například programy pro děti na psychiatrii, pro specialně praktické třídy atd.

NEJSEM SÁM

Program je zaměřen na uvědomění si a respektování odlišností žáků a na posílení vlastní hodnoty. Společná aktivita pomáhá budovat přátelství a funkční vztahy v kolektivu. Dále se program věnuje základní síti pomoci v řešení nežádoucího chování mezi žáky. Obecný cíl: Předcházet projevům šikany. Specifické cíle: Podpořit dobré vztahy v třídní skupině. Pomoci žákům pojmenovat možnosti, kam se lze obrátit o pomoc v případě potřeby.

Zase spolu

Nový program si klade za cíl reagovat na mezeru vzniklou nepřítomností kolektivu ve škole v době pandemie a posílit dynamiku kolektivu či objevit nově vzniklé problémy. Lektor s žáky reflektuje situaci a trávení času v době zavření škol. Žáci mají taktéž možnost pracovat v rámci techniky sami se sebou, je pracováno s posilněním vlastní hodnoty. Lektor nahlíží na kolektiv a případně pedagogovi sděluje možná nová rizika. Obecný cíl: Posílení třídního kolektivu. Specifické cíle: Prostor pro vzájemné sdílení žáků. Rozvíjet spolupráci žáků. Základní mapování vztahů v kolektivu. Vlastní uchopení proběhlé doby, sebereflexe žáků. Mapování rizikových faktorů v kolektivu.