Lektorka působí v rámci společnosti MAJÁK o.p.s. v Libereckém kraji. Realizuje programy primární prevence pro 1. stupeň základních škol.

Web: http://majakops.cz/
Organizace: MAJÁK o.p.s.
Seznam lokalit: Liberecký kraj

Lekce - Seznam přednášek

ALKOHOL A KOUŘENÍ

Formou aktivity žáci nejprve pracují s fotografiemi, které znázorňují škodlivé a zdraví prospěšné činnosti. V návaznosti na to žáci pracují s obsahem cigaretového kouře a vlivem pasivního kouření. Příběhem je přiblíženo riziko vzniku závislosti na kouření. Následně je věnován prostor škodlivosti užívání alkoholu a nebezpečí závislosti. Obecný cíl: Předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích. Specifické cíle: Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti tabákových výrobků včetně pasivního kouření. Porozumět nebezpečí užívání alkoholu.

JSME PARTA

V programu žáci pomocí karet s emocemi zhodnocují jejich vnímání se v třídním kolektivu. Dále jsou zařazeny aktivity pro spolupráci třídní skupiny a pro rozkrytí vztahů a vazeb mezi žáky. S žáky je následně otevřeno téma šikany (jaké jsou znaky, jak toto jednání řešit a jak tomu předejít), následuje práce s příběhy. V závěru programu žáci vyplňují nedokončené věty jako další nástroj mapování třídního kolektivu. Obecný cíl: Vést žáky k porozumění pojmu šikana. Specifické cíle: Posílit vzájemný respekt v kolektivu. Rozvíjet spolupráci žáků. Základní mapování vztahů v kolektivu.

JSEM ORIGINÁL

V úvodu programu jsou žáci povzbuzeni k uvědomění si vlastní hodnoty. Další část je zaměřena na vzájemný respekt, pomocí obrázkových karet je probráno fungování a vztahy v třídním kolektivu. Dále je otevřeno téma šikany, žáci pracují s dramaticky ztvárněným příběhem. Poté probíhá společná aktivita pro rozvoj spolupráce a komunikace, ke konci programu je prostor pro pojmenování aktuálních problémů ve třídě (nikoli jejich řešení). Obecný cíl: Vést žáky k porozumění pojmu šikana. Specifické cíle: Podpora lidské originality – zdravého sebevědomí. Umět sdělit nepříjemné chování druhých. Posílit vzájemný respekt v kolektivu.

ZDRAVÉ TĚLO

Program se zaměřuje na nebezpečí pasivního kouření s důrazem na ochranu vlastního zdraví – žákům je toto téma přibližováno hravou formou v jednotlivých aktivitách. V programu se žáci také seznámí se správným postupem při nalezení injekční stříkačky. Obecný cíl: Vést žáky k ochraně svého těla před nebezpečnými látkami obsaženými v tabákovém kouři či na nalezených injekčních stříkačkách. Specifické cíle: Pojmenovat riziko závislosti na tabákových výrobcích.

BUĎ KAMARÁD

Program vede k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým, nastavuje vzájemné hranice v chování. Žáci také vyjadřují to, jak vnímají svou třídu. V další hodině probíhá aktivita pro osvojení spolupráce, zdravé komunikace v kolektivu a vzájemné podpory a povzbuzování se. Obecný cíl: Předcházet agresivnímu chování žáků. Specifické cíle: Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi žáky.

KDO JSEM?

Seminář se zaměřuje na prevenci projevů rasismu a xenofobie u dětí a zdůrazňuje jedinečnost každého člověka, vede žáky k vzájemnému respektu. Lektor pracuje s utvářením názoru na člověka podle prvního dojmu, poté žáci pracují ve skupinách, kdy jsou pojmenovány kulturní a jiné rozdíly mezi příslušníky jiných národností. Obecný cíl: Předcházet projevům rasismu a xenofobie u dětí. Specifické cíle: Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Pojmenovat příčiny a projevy rasismu.

JÁ A INTERNET

Program skrze aktivity poukazuje na možná nebezpečí na internetu. Žáci pracují s příběhy, pomocí kterých jsou nastíněna základní pravidla bezpečného pohybu na internetu. Prostor je věnován i kyberšikaně a jejímu řešení. Dále je kladen důraz na nebezpečí kontaktu s cizími lidmi a na rizika sdílení informací ve virtuálním prostředí. Obecný cíl: Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu. Specifické cíle: Zvýšit povědomí žáků o kyberšikaně a způsobu jejího řešení. Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi a sdílení informací na internetu.

NEJSEM SÁM

Program je zaměřen na uvědomění si a respektování odlišností žáků a na posílení vlastní hodnoty. Společná aktivita pomáhá budovat přátelství a funkční vztahy v kolektivu. Dále se program věnuje základní síti pomoci v řešení nežádoucího chování mezi žáky. Obecný cíl: Předcházet projevům šikany. Specifické cíle: Podpořit dobré vztahy v třídní skupině. Pomoci žákům pojmenovat možnosti, kam se lze obrátit o pomoc v případě potřeby.

Zase spolu

Nový program si klade za cíl reagovat na mezeru vzniklou nepřítomností kolektivu ve škole v době pandemie a posílit dynamiku kolektivu či objevit nově vzniklé problémy. Lektor s žáky reflektuje situaci a trávení času v době zavření škol. Žáci mají taktéž možnost pracovat v rámci techniky sami se sebou, je pracováno s posilněním vlastní hodnoty. Lektor nahlíží na kolektiv a případně pedagogovi sděluje možná nová rizika. Obecný cíl: Posílení třídního kolektivu. Specifické cíle: Prostor pro vzájemné sdílení žáků. Rozvíjet spolupráci žáků. Základní mapování vztahů v kolektivu. Vlastní uchopení proběhlé doby, sebereflexe žáků. Mapování rizikových faktorů v kolektivu.