Lekce v tématické skupině Jdi dál! (Maják o.p.s.)

BEZPEČNĚ ONLINE

Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění si kladů a záporů virtuálního světa: gambling, netolismus, nakupování online. Dále je čas věnován kontaktu s cizí osobou, kde si žáci zkouší rozhovor s člověkem online. Následně pracují na bezpečném nastavení profilu na sociální síti a to včetně hesla. V závěru se program věnuje tématu kyberšikany formou vyprávěného příběhu. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu. Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence.

ČAS ZMĚNY

V první hodině program pracuje se zasazením období dospívání do kontextu celého života a upozorňuje na jeho důležitost. Dále je formou aktivity posílena jedinečnost každého člověka, čímž jsou žáci vedeni k vzájemnému respektování se v kolektivu. Ve třetí hodině jsou pak s žáky probrány fyzické změny u chlapců a dívek během dospívání. Obecný cíl: Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty v období dospívání. Specifické cíle: Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

KRÁSA

V první hodině jsou žáci vedeni k uvědomění si okolního vlivu, včetně médií, na ideál krásy. Žáci výtvarně znázorňují, jak si představují hezké a ošklivé lidi. V další hodině pracují s pojmy krása, závislost, zdraví, poruchy příjmu potravy, plastiky, porovnávání se. Následně se program zaměřuje na vnímání vlastní hodnoty a sebepřijetí. V poslední hodině program pracuje s rozdíly mezi pohlavími a s genderovými stereotypy. Obecný cíl: Posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí. Specifické cíle: Předcházet vzniku poruch příjmu potravy. Rozvoj vzájemné úcty v kolektivu.

SEXUALITA

Program pracuje s oblastmi spojenými s pojmem lidská sexualita. Následně program formou aktivity rozkrývá některé představy žáků o sexuálním životě a jejich reálné dopady na oblast partnerských vztahů a rizik spojených se sexuálním chováním, jako je např. HIV, nechtěné těhotenství ad. V poslední části je věnován prostor pro dotazy žáků v oblasti partnerských vztahů a chápání sexuality v období dospívání. Obecný cíl: Vést žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě. Specifické cíle: Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.

NA NETU

S žáky jsou formou brainstormingu probrány výhody a rizika internetu. Žáci poté formou názorných ukázek špatně nastavených profilů pracují s bezpečnou podobou profilu, včetně správy hesel. Další aktivita upozorňuje na nebezpečí komunikace s cizí osobou na internetu. V poslední hodině se program zabývá vlivem sociálních sítí a projevy kyberšikany. Ukazuje také na možnosti řešení a pomoci v případě těchto jevů. Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu. Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky, ochrana a řešení. Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Program nejprve pracuje s riziky spojenými s pohlavně přenosnými nemocemi, jako je HIV ad., dále s nechtěným otěhotněním a jinými následky rizikového sexuálního chování. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému přístupu a prevenci rizik. V poslední hodině je pak žákům v interaktivním příběhu znázorněn dopad různých rozhodnutí na život člověka. Obecný cíl: Zodpovědné jednání v sexuálním životě. Specifické cíle: Seznámit žáky s možnostmi ochrany proti pohlavně přenosným nemocem a příznaky těchto onemocnění.

ZA HRANOU

Program vede žáky ke kritickému myšlení a vyvrací předsudky spojené s postavením minorit v naší společnosti. Pracuje s tématem subkultur a jejich případnými riziky. V poslední části žáci pracují s problematikou sekt a jejich hlavními rysy. Obecný cíl: Předcházet vzniku extremistických názorů a postojů. Specifické cíle: Vést žáky k respektu vůči ostatním lidem v naší společnosti. Upozornit na rizika spojená s některými subkulturami. Ukázat na hlavní problémy a principy sekt a náboženských hnutí.

Zase spolu

Nový program si klade za cíl reagovat na mezeru vzniklou nepřítomností kolektivu ve škole v době pandemie a posílit dynamiku kolektivu či objevit nově vzniklé problémy. Lektor s žáky reflektuje situaci a trávení času v době zavření škol. Žáci mají taktéž možnost pracovat v rámci techniky sami se sebou, je pracováno s posilněním vlastní hodnoty. Lektor nahlíží na kolektiv a případně pedagogovi sděluje možná nová rizika. Obecný cíl: Posílení třídního kolektivu. Specifické cíle: Prostor pro vzájemné sdílení žáků. Rozvíjet spolupráci žáků. Základní mapování vztahů v kolektivu. Vlastní uchopení proběhlé doby, sebereflexe žáků. Mapování rizikových faktorů v kolektivu.