Seznam hodnocení lektora

 • program Jiřího Folty měl vynikající úroveň. Studenti byli zaujetí, spolupracovali a v praktické části skupinové práce aktivně diskutovali o hodnotách a postojích, které je radost vidět u dospívajících mladých lidí.
 • Přednáška byla svou kvalitou velmi přístupná středoškolské mládeži naší školy . Vysoce pozitivně hodnotím nasazení přednášejícího a jeho kontaktní přístup ke studentům. Změny v přednášce bych nedoporučoval - je zcela na úrovni chápání 15-18-letých dětí.
 • Přednáška děti zaujala, udržela jejich pozornost, dozvěděli se důležité věci.
 • Přednáška přinesla studentům nový pohled na výklad Bible. Výklad přednášky nebyl suchopárný, byl místy vtipný, lidský. Doporučila bych přednášejícímu zpomalit rychlost přednášení.
 • Inspirací bylo vidět rozdělení Bible (co se píše kde), kvíz - které výroky v Bibli jsou a které ne. Zajímavá byla "biblická nej". Líbila se mi přednášková část a snaha o vtažení žáků do temátu.
 • Přednáška obsahovala nový pohled na život Jana Husa a zamyšlení se nad životními hodnotami. Byla zajímavá a obohacující. Líbilo se mi zapojení žáků a scénky.
 • Líbilo se mi moderní pojetí přístupu k Bibli, chybí mi více poukázání na využití námětů z Bible v různých druzích umění.
 • O Bibli hovořím s dětmi v hodinách literatury (8.ročník) a v hodinách Občanské výchovy (9.ročník) vždy pouze stručně - není dostatek času. Ráda nyní využiji zp. vedení rozhovorů s žáky.
 • Přednáška byla inspirací pro výuku. Líbilo se mi zapojení dětí do výuky a viditelné nadšení lektora.
 • Bohužel jsem se účastnila jen 2.části přednášky, kde studenti pracovali ve skupinách, takže vlastní přednášku jsem neslyšela, ale líbila se mi uvolněná atmosféra.
 • Rád jsem si připomenul detaily z Husova života. Pojetí přednášky je pro žáky zajímavé - má to drajv a děti ochotně spolupracují. Úspěšnost hraných scének příliš závisí na jejich protagonistech. Super animace v projekci. Líbilo se mi vtažení žáků do přednášky pomocí pracovních listů a dotazů, dialogů. Nebylo to rozhodně suchopárné.
 • K programu festivalu Dny duchovní hudby se připojila i Městská knihovna Prachatice, která uspořádala tři přednášky s názvem Hus, jak ho neznáte. Lektor Ing. Jiří Folta velmi zajímavým a poutavým způsobem vyprávěl prachatickým sedmákům a osmákům o osobě mistra Jana Husa. Zdůraznil zejména dvanáct hodnot, které Hus zastával. O nich žáci diskutovali, snažili se vybrat nejdůležitější z nich a adaptovat smysl jednotlivých hodnot do současnosti. Pro někoho byla nejdůležitější hodnotou svoboda, pro jiného láska, pro dalšího radost či důstojnost. Závěrem všichni došli k poznání, že se hodnoty vzájemně doplňují a je ideálem všech těchto dvanáct hodnot využívat a uznávat současně.
 • Přednáška se pohybovala v mezích mých znalostí, ale přece jen mi byla přínosem ve způsobu podání informací - v jednoduchosti, aktuálnosti a názornosti a i pestrosti použitých aktivit. Je aplikovatelná na třídu ochotnou si "hrát", což není úplně každá. Přednáška byla výborně vedena a připravena. To jsem ale očekávala a na to jsem se těšila. Určitě ji můžu doporučit k zařázení do výuky. Možná bych zařadila: Desatero, Otčenáš a Píseň písní a velice stručné shrnutí o čem je Nový zákon.
 • Pohled na Husa jinak než z učebnice. Vzhled Husa a životní postoj. Dobře zvolená metodika - žáci vtaženi do problematiky a spolupracovali.
 • Přednáška ukazovala mimo jiné i jak číst Bibli - na co si dát pozor. Líbila se mi skupinová práce - zapojili se všichni žáci, prezentovali svoje myšlenky, nápady. Lektor pohotově reagoval na situaci ve třídě.
 • Fundovaná přednáška. Zapojení studentů do tématu.
 • Hodnotím kladně především vtip, milé vystupování, kontakt s mladými lidmi, pěkná prezentace.
 • Inspirace: Nový pohled na Bibli, zcela moderní pojetí. Líbil se mi přístup ke studentům. Mnohý kantor by mohl závidět pedagogický um.
 • Přednáška mile překvapila uvolněnou formou i podáním. Na téma bible už nehledím tolik skepticky. Nemám žádné výtky. Atmosféra přednášky byla uvolněná a nebyla rozpačitá.
 • Celkově jsem si ucelila, co vlastně v Bibli je. Přednáška mě velmi bavila, byla pro mě zajímavá a upoutala mě. Zjistila jsem, že bible není tak "nudná", jak jsem si myslela.
 • Přednáška pro mě byla určitě přínosem. Pozorovala jsem práci a spolupráci žáků s lektorem, jak reagovali, co žáky zajímalo. Kvalita přednášky byla na velmi dobré úrovni. Úžasná autentičnost lektora, empatie, nadšení.
 • V pondělí 26. 2. 2018 měli žáci 8. ročníku možnost zúčastnit se přednášky na téma „Bible a člověk 21. století“, o níž lze říci, že předčila naše očekávání. Lektor Jiří Folta si hned v úvodu dokázal získat žáky svou otevřeností, příjemným vystupováním a smyslem pro humor. Biblickou tematiku se snažil přiblížit za pomoci výrazů, které se běžně vyskytují v mluvě žáků (např. odborné či slangové výrazy z oblasti světa počítačů a internetu), informace předával srozumitelně, přístupnou formou, s využitím příkladů a konkrétních připodobnění ze současnosti. Opíral se také o vlastní zkušenosti žáků. Jejich pozornost i ochotu spolupracovat si udržel v celém průběhu komunikace, dokázal navázat kontakt a vytvořit bezpečné prostředí pro sdělování názorů, dojmů a pocitů. Svým posluchačům ukázal netradiční, nový pohled na tradiční témata. Přednáška byla interaktivní nejen ve smyslu využití moderní techniky (doprovodná prezentace na PC, možnost individuální práce s aplikací v mobilním telefonu), ale především ve smyslu interakce lektor – posluchači. Z pohledu žáků byla tato dvouhodinová přednáška nabitá pozitivní energií, dynamická a zábavná. Velmi kladně hodnotili, že nebyli pasováni do rolí pouhých pasivních posluchačů, ale naopak měli možnost se aktivně zapojovat, ať už formou práce ve skupinách, příspěvkem do diskuze v komunitním kruhu nebo vyhledáváním informací v aplikaci. Ocenili rovněž, že jim bylo umožněno sdělit svůj názor či pohled na dané téma, podílet se na průběhu přednášky. Celkový dojem z tohoto vzdělávacího programu vystihují také slova jedné závěrečné žákovské reflexe: „Čekala jsem, že přednáška o Bibli bude dlouhá a nebude mě bavit. Ale nakonec jsem zjistila, že Bible není zas až tak nudná, jak jsem si myslela, a dokonce jsem se dozvěděla i spoustu zajímavostí a věcí, které jsem vůbec neznala. Líbilo se mi, že s námi pan lektor mluvil naším jazykem, byl vtipný a informací nebylo zas až tak moc. Bylo to opravdu zajímavé.“
 • Přednáška byla zajímavá a poutavá, pokud jí člověk vnímá jako upoutávku nebo reklamu této knihy. Stále zaznívá, jak je Bible důležitá, ale pro tyto děti si myslím, že chybělo trošku víc faktografie, aby měly představu, co v ní je.Někteří to nevědí. Moc se mi líbila komunikace s dětmi, navození atmosféry a prvotní motivace, kontakt s dětmi. Závěrečná praktická hodina v analogii příběhu se současností byla nejlepší a děti evidentně bavila.
 • Příjemné propojení notoricky známé historické postavy s životním postojem v 21.století. Diskuse nad životními hodnotami.
 • Příjemné propojení notoricky známé historické postavy s životním postojem v 21.století. Diskuse nad životními hodnotami.
 • Musím říct, že se mi program velmi líbil, samotnou mě to velmi zaujalo. Líbilo se mi, že do toho byly děti hodně zapojené a mohly se vyjádřit. Poutavou cestou jim bylo předáno plno vědomostí. Když sem se jich ptala, většina byla moc spokojená a myslím, že si z toho mohly odnést plno zajímavých informací.
 • Program byl veden takovou zábavnou formou, že žáky 8. ročníku zaujal. A to není vzhledem k jejich věku jednoduché.
 • Program finanční gramotnosti byl vhodně nastaven pro věkovou skupinu žáků, kteří se jej účastnili. Ve škole absolvují v devátém ročníku předmět Matematická gramotnost, který je zaměřen na finanční trh, rozhodovací schopnosti, komunikaci, dovednosti zaměřené na správu financí svých i rodinných. Tento program tedy vhodně doplnil právě výše zmíněný předmět. Žáci se velmi rychle vžili do rolí, fungovali ve skupině jako tým, museli se postavit čelem různých životním situacím, kde je třeba reagovat rychle, zároveň s rozmyslem a ohledem na ostatní. Každý "den" ve hře museli čelit novým překážkám, které jim zlotřilý exekutor nastavoval. Velmi mne zaujala celá vizuální forma hry - s jak "obyčejnými" prostředky, které máme kolem nás, je možné vytvořit reálný svět financí. Děkuji celému týmu Exit tour, který k této aktivitě přispěl.